Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nicliten!

Als jullie dit lezen, behoort de vacantie voor jullie al weer tot het verleden. Dan is het met tochtjes maken en logeren gedaan en moeten er weer lessen geleerd en huiswerk gemaakt worden. Ook de avonden worden weer steeds langer, zodat er ook minder tijd kan worden gegeven aan het spelen buiten. Dat is echter gunstig voor het oplossen der raadsels, want het is me wel gebleken dat menige neef en nicht o.a. voor de vacantie de raadsels er wel eens bij heeft laten zitten. Dat is nu voorbij. Ik reken er althans op, dat nu alle neven en nichten weer ijverig mee zullen doen en dat nieuwe neven en nieuwe nichten zich zullen aanmelden. Deze nieuwe neven en nichtL-n moeten niet verzuimen om op de enveloppe van hun brief aan de voorzijde links boven te plaatsen het woord NIEUW. Dan worden hun namen het vlugst in de krant vermeld. En nu laten we de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 270

Jongeren:

1. De naam van een volk uit de oudheid bestaat uit elf letters. Welk volk wordt bedoeld als het volgende bekend is: 5 113 6 was de stamvader van een volk van reuzen; 8 4 7 I is een profeet, die een Thisbiet genoemd wordt; 10 9 3 2 is de naam van een rots, op welks hoogte Simson gewoond - heeft.

2. Een naam, voorkomend in het boek Richteren, bestaat uit elf letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 9 6 2 3 is de naam van de stamvader der Egyptenaren; 8 7 11 is de naam van een profeet, die van zijn stoel viel en zijn hals brak; 10 4 1 5 is een belangrijk lichaamsorgaan.

3. Noem de naam van: a. de profeet Daniël tijdens zijn verblijf in Babel; b. de meester van Gehazi; c. de grootvader van Abraham; d. een man, die zeer veel geleden heeft en tot wie de Heere uit esn onweder sprak; e. de man, die loog en dood werd weggedragen; f. Davids eerste vrouw; g. Jacob, nadat hij God ontmoet had bij Pniël; h. een geweldig jager. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Spreukenboek: a. Waar is de man, die op 't nauwkeurigst kan de geboden Gods onderhouden? b. Nadat Israël door richters geleid was, kreeg het een koning. c. Jozefs broeders wierpen hun broeder in een kuil om hem daarna te verkopen. d. Het paard graaft in de grond en trekt uit de geharnaste tegemoet. e. De Heer' zal opstaan tot de strijd; Hij zal Zijn haat'ren wijd en zijd doen vluchten. f. Wie is er onder de mensen, die kan zeggen zonder zonde te zijn? g. De Heere woont in de hemel, alwaar Zijn troon gevestigd is. h. Gods kinderen kunnen wel in de londe vallen, me xr er niet in blijven liggen.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Job bestaat uit 28 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 12 3 zijn de drie laatste letters van een woord, dat een mengsel van stoffen voorstelt. Met behulp van een lont kan dit in brand vliegen. -1 5 6 7 8 is het woord, dat voorafgaat aan de woorden: „wan in Zijn hand is". Een 9 10 11 12 14 kan iemand dodelijk treffen; 13 is de eerste letter van de naam van een van Basans koningen; 15 16 17 18 gaat vooraf aan de woorden „koopt en eet, ja koopt zonder geld"; 19 20 21 22 23 gaat vooraf aan „oordeel begint van het huis Gods". Hij werpt Zijn 22 23 henen als stukken; De mond des rechtvaardigen brengt wijsheid 24 25 26 27 28.

3. Een zekere naam bestaat uit elf letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 1 4 8 2 11 is de naam van een Jodenhater uit het Oude Testament; 10 9 6 7 was de vader van koning Achab; 5 3 betekent van de dag van ondertekening af (afkorting).

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan we verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

IV.

Dat de Waldenzen van de mis, de biecht, het ongehuwd zijn der priesters en dergelijke roomse instellingen niets wilden weten, blijkt uit artikel 11 van hun Geloofsbelijdenis, waarin zij beleden:

„Wij verafschuwen al die menselijke uitvindselen, als strijdig met de geest des Christendoms, uitvindselen, om der wille waarvan wij verdrukking moeten lijden en waardoor de vrijheid des gewetens aan banden wordt gelegd".

Ook van het vagevuur, dat door de Roomse kerk geleerd wordt, waren zij beslist afkerig. Zij geloofden, dat er na dit leven slechts twee plaatsen zijn; de ene plaats bestemd voor hen, die hier een nieuw hart ontvangen hebben, en de andere plaats voor degenen, die niet gewild hebben, dat de Heere Jezus Koning over hen zou zijn en daarom verloren gaan. Aangaande het vagevuur verklaarden zij, dat dit een droombeeld is van de anti-Christ, hetwelk door hem in strijd met de waarheid geleerd wordt. In zake de sacramenten leerden zij, dat er slechts twee zijn, namelijk de Heilige Doop en het Heihg Avondmaal.

Volgens hen hing de zaligheid echter niet af van het gebruik dezer sacramenten Ook hierin verschilden zij dus sterk van Rome's leer, waarin het gebruik der sacramenten als volstrekt onmisbaar tot zaligheid wordt gesteld.

Meer punten van verschil met de leer van de roomse kerk zullen we maar niet opnoemen. Ook hebben we er maar zeer in het kort bij stilgestaan, doch het is genoeg geweest om te doen zien, dat de leerbegrippen der Waldenzen met Gods Woord overeenstemden en ook, dat zij zich daardoor de haat van Rome's kerkdienaren op de hals haalden. Ondanks die haat zijn er toch van roomse zijde getuigenissen over de Waldenzen gegeven, die er van getuigen, dat leer en leven bij hen samengingen. In handel en wandel openbaarden zij zich als ware christenen. Zelfs de inquisiteur Rainer Sacco gaf het volgende getuigenis over hen. Hij schreef:

, , Men kan deze ketters zowel aan hun zeden als aan hun gesprekken kennen, want zij zijn, wat dat betreft, zeer geregeld en ingetogen. Zij vermijden alle opschik en praal in hun kleding, waartoe zij een stof gebruiken, die niet kostbaar, maar goed is. Zij vermijden al wat hen er toe brengen kan om onwaarheid te spreken of zich aan valse handelingen bloot te stellen. Zij leven veelal als dagloners van hun handenarbeid; zelfs de mannen van studie onder hen oefenen een ambacht uit, bijvoorbeeld van schoenmaker Zij denken er niet aan rijkdommen te verzamelen, maar stellen zich met het nodige tevreden. Zij zijn matig in eten en drinken en leven ingetogen. Zij bezoeken de herbergen niet en nemen aan het dansen geen deel, gelijk zij zich ook aan andere ijdele dingen niet overgevsn. Zij waken zorgvuldig over hun gemoed, opdat de toorn daarin geen plaats vinde. Zij zijn gestadig aan hun werk en daarbij onderzoeken en verzamelen zij zich kennis en Ieren dan weer anderen. Voornamelijk zal men hen aan hun zedige gesprekken leren- kennen. Zij wachten zich voor spotternij en lichtzinnigheid, voor kwaadspreken en vooral voor vloeken".

Dit gunstig getuigenis, nog wel door een inquisiteur over de Waldenzen gegeven, zou nog met andere soortgelijke getuigenissen, eveneens van roomse zijde, aan te vullen zijn. We zullen dit echter niet doen. Liever willen we eens gaan vertellen wat de Waldenzer predikers van de vervolgingswoede van Rome ondervonden hebben en hoe zij daarbij te ervaren kregen, wat de Heere Jezus tot Zijn discipelen reeds had gezegd: „Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven".

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's