Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat we de nieuwe raadsels geven, wensen we eerst de neven en nichten, die ons een ansichtkaart zonden, daarvoor hartelijk te bedanken. Er waren stadsgezichten bij, maar ook mooie bloemen. " Nogmaals zeer hartelijk dank. Voorts delan wij Keesje van Gammeren te G. mede, dat de brief, waarnaar gevraagd werd, goed terecht gekomen is, en aan Hendrik en Maarten Last, dat de enveloppe met capsules ontvangen is. Hartelijk dank. De capsules zullen aan het juiste adres doorgezonden worden. Dan nog even een antwoord aan Marietje Hak te Nw. Lekkerland, die zich als nieuwe nicht heeft aangemeld. Je bent van harte welkom, Marietje. Je bent nog wel jong, maar als Adri je wat helpt, zal het wel gaan, want die heeft al lang meegedaan en weet hoe het moet. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 272

Jongeren: 1. De namen van een broer en een zuster vormen samen dertien letters. Welke namen worden bedoeld als het volgende gegeven is: 1 10 11 5 betekent bitter, denk aan Naomi; 4 12 8 9 is de naam van een weerbarstige profeet, die bange uren doorleefde; 6 2 7 3 is een werkzaam diertje; 13 is de laatste letter van de naam van een lusthof.

2. Noem de naam van: a. iemand, die zijn eerstgeboorterecht verkocht; b. een diaken, die met een moorman meereed; c. een krijgsoverste, die de God Israels hoonde; d. de eerste hogepriester onder Israel; e. een leermeester van alle werken in koper en ijzer; f. een man, die met God wandelde en door Hem weggenomen werd; g. een koningszoon, die zijn vader veel verdriet aandeed. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 3. Door verplaatsing der letters van RASSAHOVE kan men de naam verkrijgen van een heidens koning. Wie is dat?

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Openbaring van Johannes. a. David en Jonathan waren twee nauw aan elkaar verbonden vrienden. b. Want Hij kent de ijdele lieden en Hij ziet de ondeugd. c. Jacob had twaalf zonen en een dochter. d. Koning Farao's dromen hadden betrekking op zeven magere en zeven vette jaren. e. De Heere kent het getal der sterren. Hij roept ze alle bij name. f. De Heere woont in de hemel en ziet neer op de mensen kinderen. g. Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. h. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Daarom wordt gesproken van des Heeren sterke rechterhand.

2. Een tekstgedeelte bestaat uit vijftig letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 19 15 47 20 is de naam van een oude profetes uit de stam Aser; 50 30 12 31 is de naam van een vrouw, die de haar gedane belofte niet kon geloven; 3 9 17 41 27 is een uiting van droefheid; 10 14 33 7 18 34 is een achtergebleven vrouw; 8 23 39 22 44 46 21 40 is een kweekplaats van druiven; 24 26 5 32 29 16 39 is een plaatsje in Zuid-Holland in de buurt van Gouda; 2 36 37 38 42 45 zijn de gezamenlijke kinderen van een ouderpaar; 28 24 13 49 25 is de hoofdstad van Japan; 43 35 4 11 33 48 betekent altijd; 6 1 zijn de eerste twee letters van een medearbeider van Paulus, genoemd in de Galatenbrief.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 269 tot en met 272 kunnen gezonden worden aan OOM KOOS, POST­ BUS 2019 te UTRECHT. V/e gaan nu verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

VI.

Het gesprek vervolgend, dat de Waklenzer marskramers voerden met degenen, aan wie zij hun koopwaar aanboden, maar tevens het zuivere Woord des Heersn verkondigden, zeiden zij: En wat dunkt u, zullen de boetedoeningen en het vasten en de aflaten, door uw priesters voorgeschreven, genoegzaam zijn om aan het onkreukbaar recht van een eeuwig God te voldoen? Immers, gij voelt het, dat is onmogelijk! Want al wat een zondig schepsel doet, al is het nog zo goed in zijn eigen oog, is in Gods oog toch niet anders dan altijd weer nieuwe zonde. Uw eigen geweten zal in deze mede getuigen! Ge zult zeggen: Hoe moeten we dan zalig worden? O, als die vraag mocht voortkomen uit een verlegen en verslagen hart, dan zou Gods getuigenis u antwoorden: Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons zonde gemaakt, opdat waj zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem! Want de Heere heeft Zelf een weg gebaand, waardoor schuldige zondaren weer met Hem in gemeenschap kunnen worden hersteld. Hij heeft Zijn eigen Zoon overgegeven om de zonden te dragen van allen, die worden gered, en waar nu de Heere Jezus schuld en vloek en straf gedragen heeft en doordragen, zo, dat God is verzoend, daar is er mogelijkheid, ja zekerheid van redding voor allen, die deze Zaligmaker vinden. Daarom leert Gods Woord ons: Zoek Hem, Die de onvergelijkelijk schone parel is, waarvan wc- straks gesproken hebben; zoek Hem, door en in Wie alleen behoudenis is! Ongeveer op bovenvermelde wijze sprak de Waldenzer zendeling tot zijn gehoor en leerde de weg Gods in der waarheid, nu eens meer, dan eens minder uitvoerig, al naar de vatbaarheid der hoorders. Deze wijze van prediken was velen ten zegen. Duizenden uit alle oorden van Europa, waar de Waldenzen hun gezanten heenzonden, keerden Rome de rug toe en weerspraken de priesters, die hen onder het juk trachtten te houden. Geen wonder dan ook, dat de priesters alles in het werk stelden om de arbeid van deze dienstknechten des Heeren tegen te werken en te verijdelen. Zo wisten ze reeds in 1198 van keizer Otto IV een decreet te verkrijgen, dat aldus begint: „Otto, door de gratie Gods, machtig en

verheven keizer, aan zijn welbeminde en getrouwe bisschop van Turijn, ge­ nade en heil, enz. Wij willen, dat allen, die niet de rechte weg bewandelen, maar zich beijveren om door hun goddeloze ketterij in onze staten het licht van het (rooms) katholiek geloof uit te doven, met de meest mogelijke gestrengheid gestraft zullen worden, en dat zij door het ganse keizerrijk van alle verkeer met de gelovigen verstoken worden. Wij machtigen u dan, uit kracht van dit bevelschrift, dat gij de ketterse Waldenzen, en verder allen, die pogen leugen en verkeerdheid in het bisdom Turijn te verspreiden, allen, die het rooms-katholiek geloof aantasten en gevaarlijke dwalingen leren, uit het bisdom Turijn verdrijft, waarbij gij u te beroepen hebt op ons keizerlijk gezag, enz."

Enige jaren later, namelijk in 1220, gaf graaf Thomas van Savoye een ordonnantie, waarin aan alle inwoners van de stad Pincrolo werd bevolen aan niemand der Waldenzen, man of vrouw, gastvrijheid te verlenen. En zo ging het voort totdat de grote vervolgingen tegen het volk der Waldenzen uitbraken. We zullen niet uitvoerig stilstaan bij al de wreedheden, die tegen deze mensen bedreven zijn, doch ons slechts tot enkele voorbeelden bepalen. We verplaatsen ons dan naar het jaar

1400. De bewoners van de rustige vallei van Pragela, die tot nu toe van de vervolgingswoede der vijanden weinig te lijden hadden gehad, dachten ook nu aan geen gevaar en verheugden er zich in, dat ze in het huis des gebeds zouden samenkomen om gedachtenis te vieren van de geboorte des Heeren. Ze verheugden zich echter te vroeg. De

wrede en bloeddorstige inquisiteur Borelli had juist de dag van het Kerstfeest bestemd om zijn woede te koelen aan de bewoners van de eenzame vallei en terwijl velen zich begonnen gereed te maken om zich op te maken naar het vredig bedehuis, werd plotseling de tijding verspreid: de inquisiteur is in aantocht met een sterke legermacht!

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1952

De Banier | 8 Pagina's