Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugde

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugde

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Zoals beloofd, zullen we thans de namen vennelden van de neven en nichten, die met de oplossingen der raadsels van de opgaven 265 tot en met 268 een prijs behaald hebben. Het zijn;

1. Johanna Pouioelse te Westkapelle. 2. Marten Last te Genemuiden. 3. Jopie Janse te Oostkapelle. 4. Wim van Driel te Zeist. 5. Jaantje Louws te Biggekerke. 6. Ina Voorintholt te Nieuwe Pekela. 7 Adrie Hak te Nieuw-Lekkerïand. 8. Bas Berger te Lekkerkerk.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 6 cent er op en schrijf aan OOM KOOS, POSTBUS 2019 te UTRECHT, welk boek je gaarne wilt hebben uit het hieronder voorkomende lijstje. Er wordt nog eens nadrukkelijk op gewezen, dat men dit per briefkaart moet doen en niet in een gesloten brief. Jullie krijgt het uitgezochte boek dan het vlugst.

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel L 5. Willem Farel II. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en zjister. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts Zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het heidedorp.

Voor jongens:

1. Ds vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. De weg naar het leven open. 4. Het leven een wonder. 5. Eén dorp en toch twee.

Voor meisjes:

1. Dienende liefde. 2. Willy en het Hertejong.

Voor kleine jongens en meisjes:

1. Zoals opa sprak. 2. Bram Schelling. 3. Anneke met vacantie.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske,

Thans volgen de nieuwe raadsels. OPGAVE 274

Jongeren:

1. Door een andere rangschikking der letters van MAC SADUS kan men de naam verkrijgen van een plaats uit het Nieuwe Testament. Welke plaats is dit?

2. Noem de naam van: a. een raadsman van koning David; b. de stad, waar Paulus in een gehuurde woning woonde; c. een mooie lusthof; d. de zoon van Boaz en Ruth; e. de discipel, die zeide, dat de Heere Jezus de Zoon des levenden Gods was; f. de grootvader van Enos; g. de jongen van Eliza; h. het geboorteland van Job; i. de stamvader der Joden. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. De naam van een volk, dat vijandig was tegen het volk Israels, bestaat uit negen letters. Welk volk wordt bedoeld als het volgende bekend is: 9 6 4 2 is de berg, waar Mozes stierf; 7 3 1 is het tegenovergestelde van wild; 7 5 is een voedingsmiddel.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 32 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens; 4 11 17 5 21 26 9 is de naam van een koning, die Johannes de Doper liet onthoofden; * 10 27 8 28 6 was een der jongere vrienden van Job; 7 18 2 22 is een getal; 23 19 3 is een rivier; 12 1 29 25 16 is een gemeente in Gelderland (Graafschap); 20 32 24 15 31 14 doet men met een scherp voorwerp; 30 13 is een muzieknoot.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit de Openbaring van Johannes.

a. Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter huipe heeft. b. Vele eersten zullen de laatsten, vele laatsten de eersten zijn. c. De kinderen zullen opstaan tegen de ouders. d. Zij begroeven hun doden en zetten de tocht over de steppen voort. e. De profeet Nathan zeide tot de koning: Gij zijt die man. f. Het volk woonde in zelfgemaakte tenten. g. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. h. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus. i. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

3. Maak uit: AGUR - f SIMSON - G + S twee andere namen uit het Oude en het Nieuwe Testament.

De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. We gaan nu verder met het over mogen verhaal

DE WALDENZEN

Vin.

Allerbedroevendst was de aanblik op de berg, waar de gevluchte Waldenzen de nacht hadden doorgebracht. Tal van jonge kinderen kwamen om. Sommigen lagen dood in de armen der levende moeders; anderen lagen met die moeders aan de grond vastgevroren; weer anderen stonden stijfgevroren, recht over­ eind! Neen, het lijden, dat daar geleden is, is niet te peilen, maar het zal ontzettend zijn als Rome eenmaal ter verantwoording zal geroepen worden over het bloed der duizenden, die in de loop der eeuwen op haar bevel wreedaardig omgebracht zijn, ook over dat van de Waldenzen. Voor de Heere is toch niets verborgen. Als de Alwetende is Hem nauwkeurig bekend, wat er heeft plaats gevonden en wie de schuldigen zijn. Hij zal het vergelden wat men Zijn volk, heeft aangedaan. Doch keren we terug tot de Waldenzen.

Toen de woeste soldaten opgehouden hadden de vluchtelingen te achtervolgen, keerden ze vol buit terug naar Suza, vanivaar ze uitgegaan waren. Onderweg hadden ze nog de lage wreedheid een arme, oude vrouw te vermoorden. Deze vrouw. Marguerite Athode geheten, was een ware christin, die in baar eenzaamheid gelukkig en tevreden leefde. Toen de wcestelingen bij haar hutje kvi^amen, vonden zij haar thuis. Eén der hunnen vroeg haar:

„Behoort ge ook tot de gevloekte ketters, die de paus niet erkennen? " Zij antwoordde: „Mijnheer, ik behoor tot die mensen, die door de genade Gods mogen zeggen, dat ze de grond hunner zaligheid alleen wensen te zoeken in de enige Naam, op aarde gegeven tot zaliging van verlorenen". Terwijl zij dit zeide, voegde zich de inquisiteur bij hen. Hij hield haar een crusifix voor en zeide: „Dan zult ge zeker uw God willen aanbidden? "

Wijzende op de afgod, zeide de oude Marguerite: „Dat is mijn God niet; mijn Heere \voont in de hemel, en sprak eenmaal, dat de ware aanbidders Hem zullen aanbidden in geest en in waarheid". , , Ge weigert dus dit beeld te vereren? " voegde de inquisiteur haar toe. „Ja, mijnheer, dat weiger ik zeker. Mijn Zaligmaker is in de hemel. Hem alleen wil ik dienen, maar niet uw afgod". Woedend beval de inquisiteur de oude vrouw op te hangen aan een dichtbij staande boom, hetgeen direct door de soldaten ten uitvoer werd gebracht. Enkele minuten later was de vrouw niet meer in het land der levenden op aarde. Ze had een goede ruil mogen doen. Haar ziel was opgevaren naar het Vaderhuis met zijn vele woningen.

Het geiTjcht van de gewelddadige inval in de vallei van Pragela verspreidde zich weldra door heel het land der valleien en bracht grote ontsteltenis teweeg, maar ook grote verontwaardiging. Dit gevoel van verontwaardiging werd zo luide uitgesproken, dat de tegenpartij daarvan het ergste vreesde, waarom zelfs de paus aan de inquisiteur last gaf om wat meer gematigd te werk te gaan. Tengevolge van dit pauselijk bevel scheen de vervolging enigermate minder te worden, doch het duurde slechts voor korte tijd. Ze zou nog heviger worden hervat.

Omstreeks het jaar 1460 toch gelastte de aartsbisschop van Embrun aan de Franciscaner monnik Jean Veleti tegen de Waldenzen in Argentiére en in de vallei Loyse met alle gestrengheid op te treden. Genoemde monnik kweet zich van die last met zo veel barbaarsheid en partijdigheid, dat hij de ganse landstreek in verbittering en beroering bracht, zo dat er zelfs bij koning Lodewijk II ernstige klachten tegen hem werden ingebracht. Bij het ondervragen van de beschuldigden ontzag hij ziich echter niet hun antwoorden te verdraaien en op te schrijven naar zijn opvatting. Zodoende gelukte het hem om vele getrouwe belijders des Heeren op de brandstapel te brengen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's