Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugde

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugde

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal beginnen we met de mededeling, dat zich weer twee nieuwelingen hebben aangemeld. Het zijn Jan Schot te Zierikzee en Josisn Floor te Groenekan. Beiden roepen wij een hartelijk welkom toe en voegen daar aan de wens toe, dat ze bij leven en welzijn vele jaren zullen blijven meedoen. Zijn de raadsels eens wat moeilijk, laten dan de huisgenoten je maar helpen. Thans geven we de nieuwe raadsels.

OPGAVE 275

Jongeren:

1. Door de letters van BAEKERK anders te rangschikken, kan men de naam verkrijgen van een vrouw uit het Oude Testament. Hoe is haar naam?

2. Noem de naam van: a. de man, wiens dochtertje door de Heere Jezus werd opgewekt; b. een prins, die zijn vader van de troon wilde stoten (Oude Testament); c. een volk, dat in de tijd der Richteren vijandig stond tegenover Israël; d. de man, uit wie het geslacht der reuzen voortkwam; e. een discipel des Heeren, die eerst wilde zien en daarna geloven; f. de vader van koning Manasse. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Zoek uit elk der hier volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit Psalm 119: a. Ik de Heere worde niet veranderd. b. Ik ben de Heere, uw God, Die u uit Egypteland uitgeleid heb. c.De Heere is een lankmoedig, barmhartig en genadig God, doch ook heilig en rechtvaardig. d. Hij bevond zich als een vreemdeling temidden van een volk, welks sprake hij niet kende. e. De Heere voer ten hemel op. f. Wij hebben de man naar huis gebracht; hij was erg ziek. g. De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid.

Ouderen:

1. De naam van een koning bestaat met nadere aanduiding uit 19 letters. Zoek wat gevraagd wordt uit de volgende gegevens: I 13 19 4 17 was een verspieder, zoon van Jefunne; 6 16 9 14 was een oom van Enos; 7 3 9 2 8 is de naam van een gesternte, voorkomend in het boek Job; II 18 12 4 10 betekent overdragen; 15 13 5 is een lage mannenstem.

2. Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit 25 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 18 12 1 15 3 17 5 is de plaats waar een kreupele zoon van Jonathan woonde; 11 21 23 7 19 4 9 is de naam van het land, waarin Jozef zijn vader en broeders een bezitting gaf; 25 2 22 24 13 betekent zich toeëigenen; 10 6 is een soort van godsdienst (afkorting); 20 2 14 7 16 24 8 is het neervallen van waterdruppels.

3. Zoek uit elk der hier volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het boek der Psalmen. a. De man zei tot de jongen: Maak dat je weg komt. b. Ik heb mijn kinderen naar bed gebracht, zei de moeder. c. De voetstappen des Heeren druipen van vettigheid (Psalm 65 : 12). d. De Prins van Oranje zeide, dat hij met de Potentaat der potentaten een vast verbond had gemaakt. e. De Heere is hoog verheven; Hij woont in de hemel. f. Uw gebod is zeer wijd, zo lezen we in Gods Woord. g. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. h. Adam en Eva waren het eerste mensenpaar op aarde. i. Laat Uw knecht niet vallen in de handen zijner vijanden, j. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost noch West, noch zandwoestijn. k. Hij zal het loon zijner ongerechtigheid dragen. 1. De Israëlieten gingen over de Jordaan. m. Zij hebben mij vervolgd, maar niet gevangen, n. Knechten zullen over u heersen.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. We gaan thans verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

IX.

In het jaar 1476^ werd andermaal een strenge maatregel uitgevaardigd tegen de Waldenzen. Deze maatregel ging uit van de hertogin Jolante, gouvernante van haar zoon Karel van Savoye. Doel er van was om de ketterij met wortel en tak uit te roeien. Dit bevel werd maar al te getrouw uitgevoerd en het gebeurde niet zelden, dat Waldenzen, die om handelszaken of om enige andere oorzaak buiten hun valleien hadden moeten vertoeven, onderweg gsvangen genomen sn voor de inquisitie gebracht werden, die dan niet in gebreke bleef hen met alle gestrengheid te behandelen. Er was dan ook nawelijks een stadje in Piëmont, waar niet enkele Waldenzen gerechtelijk werden vermoord.

Zo werd Jordan Tertian, die leraar was, te Suza verbrand. Hippolite Roussier moest te Turijn de brandstapel beklimmen. Villermin Ambroise werd op de berg .Méane opgehangen, evenals ook Antoine Hiuw. Maar nog erger ging het met Ugon Chiamp. Deze werd te Suza gevangen genomen en naar Turijn overgebracht. Daar bond men hem aan de schandpaal, opende hem het lichaam en scheurde er de ingewanden uit! O, als eons al de bijzonderheden van de gruwelijke wreedheid van Rome konden worden aangegeven, hoe zouden wij ijzen van de bloeddorst en barbaarsheid van het tweede heidendom in een Christelijk kleed, dat duizenden kinderen Gods ter dood liet brengen, omdat ze geen houten afgod wilden aanbidden! Wat betekenden echter zulke afzonderlijke strafoefeningen om aan Rome's aanmatiging te voldoen?

Zo weinig bloeds, hoe wreed dan ook vergoten, kon haar bloeddorst niet stillen. Neen, zou Rome's zegepraal op de leer des Evangelies volledig zijn, dan moesten er andere maatregelen genomen worden. Maatregelen, die snel en vreselijk werkten.

En het was paus Innocentius VIII, die zulke maatregelen wist te nemen. Hij vaardigde een bevelschrift uit, een bul werd dat genaamd, waarin hij in de eerste plaats de Waldenzen voor ketters verklaarde, en in de tweede plaats beval, dat deze ketters, hoewel ze een voorkomen van godsvrucht en vroomheid toonden, als venijnige slangen moesten worden uitgeroeid, als ze hun ketterse begrippen niet wilden afzweren. In de derde plaats beloofde de paus aan allen, vorsten en heren, koningen en onderdanen, wie ze ook waren en wat ze ook op hun geweten hadden, volledige aflaat, zowel van de zonden, die ze'reeds bedreven hadden als die, die ze nog bedrijven zouden, tot aan hun dood toe, als ze aan Rome's roepstem gehoor gaven en zich schaarden onder het legér, dat ter kruistocht zou optrekken tegen de Waldenzen.

Die bul verzekerde voorts aan alle strijders een deel van de goederen der overwonnen ketters, vernietigde elke overeenkomst, die ooit met een ketter was aangegaan, beval de dienstboden hen te verlaten, verbood aan elk hun enige hulp te verlenen, en toonde alzo duidelijk welk hart er in de borst van deze paus klopte!

De aartsdeken van Cremona, Albert de Capitaneis geheten, werd met de uitvoering van deze bul belast, terwijl hem als medehelper werd toegevoegd de inquisiteur Blaise de Bena van de orde der predikheren. Die aartsdeken van Cremona was een man, die een hart als steen in zijn boezem omdroeg. Loodzwaar drukte zijn hand op allen, die hij met zijn wraak wilde treffen. En zijn volgelingen waren niet veel beter. Het uitschot der maatschappij, roekeloze rovers en eervergeten sluipmoordenaars, benevens eerzuchtige dwepers en fanatieke roomsgezinden, gaven aan 's pausen oproep gehoor en verenigden zich tot een leger onder het bevel van de zo even genoemde aartsdeken van Cremona.

Zo wees alles er op, dat het jaar 1488 voor de Waldenzen een jaar van vreselijk lijden zou worden, voor Rome echter een jaar van onuitwisbare schande. Het leger van Albert de Capitaneis bestond uit twee afdelingen, de ene, die in Frankrijk bijeengebracht was, moest de valleien van Dauphiné binnenclringsn en zich daarna in verbinding stellen met de andere, die uit Piëmont oprukkende, in een halve cirkel de Franse grenzen zou naderes.

Het scheen, dat het lot der Waldenzen met één slag zou worden beslist, maar de Waldenzen zouden bewaarheid vinden:

De Heer' is aan de spits getreden Dergenen, die mij hulpe biên! Ik zal, gered uit zwarigheden, Mijn lust aan mijne haters zien. 't Is beter, als w' om redding wensen Te vluchten tot des Heeren macht. Dan dat men ooit vertrouvrt op mensen. Of zelfs van prinsen hulp verwacht!

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1952

De Banier | 8 Pagina's