Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen ditmaal weer met het geven van de nieuwe raadsels.

OPGAVE 280

]ongeren:

1. In Jesaja 34 wordt een soort dieren vermeld, waarvan de naam uit tien letters bestaat. Welke dieren worden bedoeld, als het volgende gegeven is: 3 1 7 5 is de naam vanr een wrede keizer — christenvervolger; 10 2 6 betekent nieuw; 4 9 8 is een kip. 2. Door een andere rangschikking der letters van KNADER kan men een soort dieren krijgen, die in het Oude Testament worden genoemd. 3. Noem de naam van: a. een vogel, door Noach uitgezonden; b. een product van de olifant; c. een kostbare steen uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21; d. een edelsteen uit Ezechiël 10; e. een dier, waarop de Heere Jezus gezeten heeft; f. een dier, door één der richteren vaneen gescheurd; g. een dier, welks naam de oplossing is van het eerste raadsel; h. een soort uil uit Jesaja 34. Welk soort onkruid vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 22 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 12 20 15 18 11 is de naam van • een vrouw uit het Oude Testament, die haar land verliet en als weduwe er in terugkeerde; 13 4 5 9 16 is de naam van een Arabier, die vijandig stond tegenover Nehemia; 14 13 22 19 21 is een tegenwoordig nog al veel genoemde landstreek in Afrika, waar zich een geheime organisatie tegen de blanken bevindt; 1 6 7 17 6 2 is iemand, die geringe eetwaren en andere producten in 't klein verkoopt; 8 1 is de afkorting van bijvoorbeeld.

2. Zoek uit elk der vojgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit één der psalmen: a. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. b. Wie is een God als Gij, o Heere, niets en niemand is met U te vergelijken. c. Gij koninkrijken, zingt Gods lof; Heft psalmen op naar 't hemelhof. d. De profeet Nathan zeide tot David: Gij zijt die man. e. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. f. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. g. Gij zult het uw kinderen vertellen, opdat de grote daden des Heeren vermeld zullen worden; h. De vijanden hebben de heiligdommen verwoest.

3. Zoek een woord uit de volgende zinnen, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit één der Psalmen. a. Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het diensthuis uitgeleid heb. b. Kaïn sprak de woorden: Ben ik mijns broeders hoeder? c. Er dreven in oorlogstijd op zee vele mijnen, die bij aanraking ontploften. d. In de Openbaring van Johannes wordt de satan de verklager der broederen genoemd. e. Uw zaad zal vreemd zijn in een land, ' dat van hen niet is. f. Wat is er toch van die veelbelovende jongeling geworden? g. Kaïn en Abel waren twee broers, de eerste sloeg de tweede echter dood. h. Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. i. Heere Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner! j. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig, k. Komt, kinderen, hoort naar Mij. Neemt Mijn getrouwe raad in acht.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 277 tot en met 280 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht.

CORRESPONDENTIE

Adriaan v. d. H. te B. heeft vernomen dat er een boek bestaat van een zekere Salomon Duits, een gewezen Jood, die christen is geworden. Gaarne zou hij iets naders van deze man willen weten en hoe dat boek heet. Gaarne willen we aan dit verzoek voldoen en in het kort iets over S. Duitsch vertellen. Hij werd in 1734 in een plaats in Hongarije uit Joodse ouders geboren. Toen hij dertien jaar was legde hij belijdenis af van het Joodse geloof en studeerde vervolgens te Praag aan de Joodse academie. Hierna werd hij aangesteld tot rabbijn. De Heere zou echter een wonderlijke weg met hem houden. Hij kreeg namelijk de ongenoegzaamheid van het Joodse geloof in te zien en mocht door genade leren, dat de zondaar alleen door het geloof in de Heere Jezus gerechtvaardigd wordt, en hoewel de werken noodzakelijk zijn, toch nooit in zichzelf iets verdienstelijks kunnen hebben. Nu echter kwamen voor hem de moeilijkheden, die tenslotte zo groot werden, dat hij de wijk nam naar Nederland. In 1767 deed hij hier openbare belijdenis des geloofs en werd hij tevens gedoopt. Hij studeerde te Utrecht in de theologie en werd in 1777 predikant te Mijdrecht, waar hij in 1795 overleed. Het boek, dat hij schreef, heet: „De wonderlijke leidingen Gods omtrent een blinde leidsman der blinden". Het verscheen voor het eerst in 1768 en werd sindsdien verscheidene malen herdrukt. Men kan daarin van de hele levensloop van de gewezen rabbijn kennis nemen. Nu gaan we verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

XIV

Terwijl de benden, die de aartsbisschop van Cremona gezonden had om de door hem aangewezen valleien van Walden-

zen te zuiveren, daartoe al hun la-achten inspanden, stelde hij zelf alle pogingen in het werk om met zijn leger de vallei van Angrogna te veroveren. Ook hier echter zouden de Waldenzen een sterke tegenstand bieden. Zij hadden op één der bergen post gevat en wachtten daar de komst van de vijand af, nadat zij eerst knielend de bijstand des Heeren hadden afgesmeekt. En toen de mannen van het gebed opgestaan waren, bleven de vrouwen knielende bidden, daarbij smekende: O God, verlos ons uit des bozen hand. Zelfs de vijanden hoorden het gebed en dreven er de spot mede. Eén van de ergste spotters was een zekere Le Noir van Mendoui, die als een tweede Goliath te keer ging, maar ook als een tweede Goliath zou worden geveld. Want juist toen hij zijn helmvizier oplichtte, trof hem de pijl van de boog van Peiret Revel van Angrogna tussen de ogen. Die pijl drong door tot zijn hersenen en de woedende spotter viel achterover ter aarde. Zijn dood bracht zulk een schrik onder de krijgers, dat ze ijlings op de vlucht sloegen en door de Waldenzen achtervolgd werden, wat aan vele spotters het leven kostte. De Heere had alzo het gebed der valleibewoners verhoord. Hij zou echter nog duidelijker tonen, dat Hij de Heere der heirscharen is.

De aartsbisschop gaf namelijk zijn pogingen nog niet op. Hij wilde nu naar de Pra-di-Torre gaan om daar de Waldenzen te verdelgen. Hoe daar echter te komen? Er was wel een weg, maar die was zo moeilijk te begaan, dat het niemand, die er niet goed bekend was, geraden was die te volgen. Het was toch niet anders dan een scheur in het gebergte, die waarschijnlijk door een aardbeving was ontstaan. En daar een bergstroom er nog meer kolen en gaten uitgeslepen had, was dat pad schier onbegaanbaar. De aanvoerder liet zich daardoor echter niet weerhouden. Het mocht nog zo veel moeite en inspanning kosten, hij moest en zou zijn doel bereiken. Daarom gaf hij zijn soldaten het bevel om dat schier onbegaanbare pad te volgen. Hij werd gehoorzaamd en aanvankelijk met goede uitslag. Langzaam en uiterst behoedzaam trokken de woestelingen voort want ze wisten, dat hun leven op het spel stond. Ze wilden zich echter ook niet laten afschrikken, want het zou een schande voor hen zijn, als een klein volk van herders en landbouwers een geoefend leger kon tegenhouden. Het scheen dan ook eerst, dat hun poging zou gelukken, want de voorsten van het leger waren reeds bijna tot de Pra-di-Torre genaderd en meenden zo de slachtingen onder de vijanden te kunnen aanvangen. Doch wat gebeurt? Eensklaps kwam er een zeer dichte, zware mist opzetten, die het de soldaten onmogelijk maakte om voor zich uit te zien.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1952

De Banier | 8 Pagina's