Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE WAPENRUSTING GODS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE WAPENRUSTING GODS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Doet aan de geheh wapenrusting Gods, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige omleidingen des duivels. Efeze 6 : 11

I.

In Jesaja 59 : 17 is sprake van een - wapenrusting, gedragen door Vorst Messias, en wel met deze kernachtige woorden: „Want Hij trok de gerechtigheid aan als een pantsier en de helm des heus zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed de ijver aan als een mantel, " Met het pantser der gerechtigheid beveiligt Christus de ere Gods, gelijk 'n pantser de edele lichaamsdelen beschermt. Een ondoordringbare, schitterende helm op Zijn hoofd, genoemd de hehn Zijns heils, vanwege het doel van de ontzaglijke strijd, namelijk de verlossing der Zijnen, en de klederen der wraak, door Hem aangetrokken, duidende op Zijn wraak, die Hij zal nemen op de satan en zijn geestelijk gebroed, de werkers der ongerechtigheid. En tenslotte lezen we: „En Hij deed de ijver aan als een mantel". Voorwaar een krachtige beeldspraak om te tonen hoe gewillig en kloekmoedig Christus het strijdperk ingetreden is tosn Hij in de staat Zijner vernedering het recht Gods verheerlijken moest door het opbrengen der voldoening en het uitverkoren volk Gods moest verlossen van de toorn Gods en de vloek der wet en de heerschappij des duivels. Eu Hij heeft overwonnen en is verhoogd ver boven alle overheid en macht in de staat Zijner verhoging. Dat wijst Paulus aan in het voorafgaande 10e vers. En als een generaal, die aan het begin van een komende strijd zich nog eenmaal richt tot zijn troepen, spreekt Paulus tot de Efeziërs, voorziende een zware strijd, welke kort daarna onder Nero ook werkelijk ontbrand is.

Wordt krachtig in de Heere, om weerstand te kunnen bieden aan de vijand, die met vreselijke vervolgingen de gemeente zal pogen uit te roeien. Maar dan in de sterkte Zijner macht, want in eigen kracht zult gij niets vermogen, maar in de sterkte Zijner macht zult u zelfs tot aanvallen op satans rijk in staat worden gesteld. Paulus zag in Rome de elite van tet Romeinse leger in volle wapenrusting voorbij zijn eigen gehuurde woning gaan en vond daarin aanleiding om het beeld van de wapenrusting over te brengen op geestelijk terrein, om onderwijs te geven ia de geestelijke strijd. Die christelijke krijgsdienst onder aanvoering van Jezus Christus had Paulus geleerd en zelfs had hij daarin een hoge rang mogen bekleden. Deswege had hij de aard van de vijanden leren kennen als geweldige tegenstanders, die listig, machtig, gewelddadig en boosaardig waren. Op zulke vijanden moet veroverd worden een onvergankelijke kroon, een onverder­ felijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, 1 Petr. 1 : 4. Het bidden is wacht houden, ja het is zelfs een aanvallen van de vijand met grof geschut, zoals Luthér zei.

Maar daarbij hebben die geestelijke krijgslieden ook nog een wapenrusting nodig, doch dat moeten geen vleselijke wapenen zijn, want daarmede verliest men de slag altijd en overal. Maar het moet een geestelijke wapenrusting zijn, en voor elke strijder passend.

Voor hen, die in de voorste gelederen strijden, wordt een zware bewapening vereist, daar zij meest moeten vechten met open vizier. Menssnkracht en wijsheid baten in die strijd niet. Het is meer tot last en hinder dan tot voordeel. De zwakgejovige kan niet de wapenrusting dragen van de sterkgelovige, gelijk David niet kon gaan in het harnas van Saul. Maar als het een goed passende wapenrusting is, is zij onmisbaar en profijtelijk. De sterkgelovige heeft geen afweer-, doch aanvalwapen nodig, dus ook de lans. Dit alles werd bij Paulus zo duidelijk in de gedachten gelegd, dat hij 't verwerkte in de brief aan de Efeziërs. En nu luidt de dagorder van de aanvoerder onder Christus: Doet aan die hele wapenrusting.

Wat wil dat nu zeggen? Het is een aandoen door het geloof, door de liefde werkende, met vurig gebed, om met kracht versterkt te' mogen worden naar de inwendige mens. Het is dus in een biddende, gelovige, armoedige en onwaardige gestalte te verkeren aan de voeten des Heeren in het verborgsn leven met God, met diepe inleving van eigen zwakheid en kleinheid. Het is een ontledigd worden van zichzelf en al het eigene, met gedurige vrees in de strijd te zullen onderliggen, ja te zullen vluchten bij het zien van de macht des vijands. Hoe zal de zwakke mens ook een ogenblik kunnen bestaan tegen de driehoofdige doodsvijand. Het is echter ook een verenigd zijn met de Heere, al leidt Hij ons in de weg van de strijd. Wij zijn rustzoekers en willen de strijd ontwijken en als het blijkt dat de strijd niet te ontkomen is, moeten wij er voor worden ingewonnen, er mee worden verenigd en gewillig worden gemaakt om aan te doen de gehele wapenrusting Gods. In een geestelijke stemming en gestalte en met diep gevoelde behoefte en met vrijmoedige toegang tot God in Christus, moet die wapenrusting worden ontvangen en worden aangedaan in het tuighuis van Christus, waar een grote voorraad van allerlei wapenen aanwezig is en gratis wordt uitgedeeld aan ieder, die in oprechtheid des harten liever zou willen sterven dan vluchten, doch die niet durft de strijd in te gaan zonder de wapenrusting Gods. Allereerst gaat het om een gordel, opdat de klederen kunnen worden opgeschort, opdat men in zijn tred niet verhinderd worden moge. De gordel der waarheid, opdat de waarheid der leer worde vastgehouden tegenover de vele openbare en verbergen, bedekte dwalingen. Wat is in de loop der eeuwen al bange strijd gevoerd om de leer der waarheid tegen hele eu halve Pelagianen, de vijanden van vrije genade. En de oude dwaling steekt telkens weer de kop op, zij het ook in een andere gedaante, omdat de mens in zijn blindheid wat wil wezen en worden voor God. Maar nu gaat het niet alleen over de leer der waarheid, maar ook over de beleving der waarheid in de praktijk, gelijk geschreven staat in Hebr. 12 : 1: Laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, van Wie in Jesaja 11 : 5 staat, dat gerechtigheid en waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

De gordel stelt tevens voor de gepaste Vrijmoedigheid om de waarheid te belijden en uit te dragen. Hoe onmisbaar is getrouwmakende genade in die geestelijke strijd, waar we van ons zelf geneigd zijn te dingen naar msnsengunst. Ook kan een aangeboren en hinderlijke schuchterheid zeer belemmerend zijn in de strijd, welk gebrek niet dan met veel gebed en .strijd te overwinnen is. Maar hoe zeer heeft de mens tevens no­ dig het borstwapen der gerechtigheid, genoemd in 1 Thess. 5 : 8. Het borstwapen des geloofs en der liefde. De gerechtigheid, verworven door Christus in Zijn lijden en sterven voor de gegevenen des Vaders en toegerekend en toegepast door d(! bediening des Heiligen Geestes, kan alleen de vrees voor de dood wegnemen en de ziel bekrachtigen en aanvuren in de heilige oorlog. Met het borstwapen der gerechtigheid wordt het hart beveiligd, te meer daar ook gerechtigheid wordt uitgestort in het hart, om te haten en te ontvlieden de ongerechigheid der zonde.

Daar heeft de vijand boog en schild En vuur'ge pijlen op verspild. Psalm 76 : 2

Elke afwijking, elke zonde verzwakt, elke verbroedering met de wereld verlamt in de strijd, terwijl een vrije en eerlijke consciëntie voor God en al het volk de zielekrachten staalt. De wetenschap der toegepaste gerechtigheid van Christus tot vergeving der zonde, gepaard met een voorzichtige wandel in de vreze Gods doet ons sterk staan tegen een overmachtige vijand. Want dan is Christus de Held, bij Wie hulp is besteld, in de ure als het ons bang is vanwege het geweld des honds, videns tanden ons sidderen doen. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn, Efeze 5 : 15, 16. Een raad, waardig ernstig in acht te worden genomen.

A. v. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1952

De Banier | 8 Pagina's

DE WAPENRUSTING GODS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1952

De Banier | 8 Pagina's