Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ONDERSCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ONDERSCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat de minister ten aanzien van de instelling van een staatscommissie ter bestudering van het kiesstelsel als antwoord aan Ds Zandt opmerkte, was niet zakelijk ter afdoening van de bezwaren, welke Ds Zandt in zijn rede naar voren had gebracht, en niet geruststellend. De minister zeide te dien aanzien:

„Het komt mij voor, dat het zich bezinnen op deze vraagstukken van zeer groot belang is voer een democratisch land als het onze. Ik kan Ds Zandt verder verzekeren, dat de samenstelling der commissie zodanig zal zijn, dat aan de democratische gezindheid harer leden geen twijfel zal bestaan. Onder deze omstandigheden lijkt het mij niet nodig nader in te gaan op het gevaar, dat de geachte afgevaardigde ziet voor de kleine partijen".

De samenstelling van een commissie, die zodanig zal zijn, zoals de minister verklaarde, dat aan de democratische gezindheid harer leden geen twijfel zal bestaan, waarborgt, zo kunnen wij met alle recht opmerken, allerminst, dat deze commissie geen onrecht in haar rapport zal bepleiten. Zonder een oordeel uit te spreken over de commissie, die nog niet benoemd is en die wij niet kennen, kunnen wij toch met goede gronden vaststellen, dat er in de loop der eeuwen heel wat onrecht door democraten bedreven is en onder de dekmantel der democratie niet weinig on-democratische daden bedreven en regeringsmaatregelen genomen zijn. Bovendien behoeven wij niet in het verleden terug te gaan om on-democratische daden, door democraten bedreven, te constateren. De K.V.P., de P.v.d.A., de V.V.D., de A.R.P. en de C.H.U. geven alle hoog op van hun democratische gezindheid, doch welk een ondemocratische daad bedreven zij, toen zij het voorstel bij de Kamer indienden, dat, indien de Kamer 150 leden zou gaan tellen, slechts dan op een lijst een candidaat verkozen verklaard kon worden, indien 'hij anderhalf maal het stemmenaantal van de kiesdeler bekomen had. Dit voorstel, door democraten ingediend, was in wortel en tak ondemocratisch, niet dan een bespotting van het democratisch beginsel; gelijk dat ook ten aanzien van de verdeling van de zetels der Eerste Kamer zo en niet anders is Deze toch ook is een aanfluiting van het democratische, evenredige kiesstelsel.

Betreffende de vrouwen, die om des gewetens wil niet zijn gaan stemmen en vervolgd zijn geworden, gaf de minister, zoals reeds in oqs voorwoord is opgemerkt, aan ds Zaïidt een veel meer bevredigend antwoord. De minister zeide dienaangaande:

„De regering heeft enkele malen, namelijk in 1928 en in 1937, door middel van een circulaire van haar zienswijze doen blijken, dat gewetensbezwaren wel degelijk kunnen worden aangemerkt als een geldige reden van verhindering bij de nakoming van de wettelijke opkomstplicht; en mede in het belang van een gelijke rechtsbedeling aan de burgermeesters verzocht in voorkomende gevallen met deze zienswijze rekening te willen houden.

Indien Ds Zandt mij wil opgeven in welke gemeenten gewetensbezwaren niet als geldige reden van verhindering zijn aangemerkt, ben ik bereid mij met de desbetreffende burgemeesters in verbinding te stellen".

Nu zijn. Ds Zandt twee gemeenten bekend, waarin de burgemeesters de vrouwen, die gewetensbezwaren om te stemmen hadden, na de laatste Kamerverkiezingen hebben laten vervolgen. De twee gemeenten, waarin zulks 'dit jaar geschied was, heeft Ds Zandt ter kennis van de minister gebracht. Mochten er nog meer gemeenten zijn, waarin de even te voren genoemde vervolging deze keer heeft plaats gevonden, dan berichte men dat aan Ds Zandt, Phoenixstraat 50 t3 Delft. Deze zal dan ook de namen dier gemeenten aan de minister van binnenlandse zaken mededelen.

Ook is het bevredigend geweest wat de minister ten aanzien van de samenvoeging van gemeenten, waarin naar alle waarschijnlijkheid ook ettelijke lezers van „De Banier" belangstelling zullen hebben, als antwoord aan Ds Zandt naar aanleiding van diens rede heeft gege-

De minister heeft te dien opzichte verklaard:

„De geachte afgevaardigde Ds Zandt kan ik de verzekering geven, dat bij de voorbereiding van voorstellen tot grenswijzigingen ook op de geestelijke structuur van elk der bijeen te voegen delen wordt gelet."

Een verklaring, welke bij de mogelijke samenvoeging der gemeenten, bij voorbeeld in de Bommelerwaard en op Flakkee en Goeree en ook elder, van belang is en waarop alsdan door belangstellenden en Kamerleden een beroep kan worden gedaan.

Delen wij ten slotte nog mede, dat de minister in zijn rede bevestigd heeft, dat hij voornemens is een ontwerp van wet ten opzichte van de bioscopen en de bibliotheken bij de Kamer in te dienen en dat hij bij zijn beantwoording van Ds Zandt betreffende de zedenverwildering verklaard heeft:

„Ik kan de geachte afgevaardigde de verzekering geven, dat de regering hieraan volle aandacht wijdt".

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

ONDERSCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Banier | 8 Pagina's