Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onder dezelfde omstandigheden als het jaar 1952 begonnen is, is het ook geëindigd.

In weerwil van al de aangewende pogingen om tot een wapenstilstand op Korea te komen, woedt de oorlog er nog steeds.

Ondanks dat men alles in het werk stelt om het dreigend oorlogsgevaar te bezweren, bestaat dit thans op het einde van '52 nog evenzeer als bij het begin e^-van.

Was de aarde bij de intrede van het nu achter ons liggende jaar vervuld met wrok en wrevel, thans al niet minder.

Kende de verwarring en verdeeldheid, de haat en de nijd onder de volken bij de ingang van 1952 schier geen grenzen, daar is in de loop van dat jaar niet de minste verbetering ingetreden.

Aan brandende kwesties, die om oplossing vragen, doch nog maar steeds niet' opgelost zijn, bestaat er geen gebrek.

Daar is het Vredesverdrag met Oostenrijk, dat nog steeds niet gesloten is; de Saarkwestie, die Frankrijk en Duitsland verdeeld houdt; de hereniging van Oosten West-Duitsland, die de gemoederen van millioenen Duitsers in spanning houdt; de eenheid van Europa, die wel op het papier, maar niet in werkelijkheid bestaat; de Europese Verdedigings-Gemeenschap, waarover de daarbij betrokken landen het verre van eens zijn; Let Noord-Atlantische pact, waarin Amerika en Engeland tegenovergestelde meningen hebben; in één woord, het is verdeeldheid hier en verdeeldheid daar; onenigheid hier en onenigheid daar, een Babel van verwarring.

Beziet men dan ook de huidige toestand, dan is deze niet anders dan onheilspellend donker te noemen.

De Organisatie der Verenigde Naties zou daarin verbetering brengen. Met het feit der zonde werd daarin niet gerekend.

God en Diens geopenbaard Woord werden er niet in erkentenis gehouden. Van te voren stond het daarom vast, dat haar pogingen tot mislukken gedoemd waren. Gelijk dat in de laatste Algemene Vergadering helder en klaar gebleken is. De resolutie van India vond bij vele afgevaardigden grotelijks bijval. Alleen hel communistische blok verzette zich er tegen — en daarmede was heel de resolutie onuitvoerbaar.

Veel woorden zijn er gesproken over de Marokkaanse en Tunesische kwesties. Veel tijd is er aan verspild. Verbittering is er gezaaid in de harten van millioenen Fransen. Doch de kwestie zelf is geen stap verder tot oplossing gebracht.

En zo zoudsn wij door kunnen gaan met het ene bewijs na het andere aan te voe-^ ren van de machteloosheid van dit instituut, dat sommen gelds verslindt, die heel wat nutter besteed hadden kunnen worden.

Doch daarvan wil men in de kring van 'de voorstanders van de Organisatie niet ]ir; ren. De Organisatie heeft teleurstelling op teleurstelling gebracht, doch daar blijken haar voorstanders geen acht op te nemen en zweren en blijven zweren in vergramde hovaardij bij de krachten van de mens.

De Algemene Vergadering der Organisatie is nu met het Kerst-reces uiteen gegaan. Zij zal op 24 Februari weder bijeen komen of vroeger, indien de Koreaanse kwestie zulks vereist,

•^''oordat de Vergadering uiteen gegaan is, heeft de Russische gedelegeerde Gromyko weer een scherpe aanval op de Amerikanen gedaan. Hij beschuldigde hen van niets meer of minder dan dat zij communistische krijgsgevangenen vermoord hadden. Veel geloof heeft deze beschuldiging in de vergadering niet gevonden. De resolutie, die Gromyko te dezer zake indiende, verkreeg toch alleen maar de stemmen van het communistische blok. Desniettemin tekent de aanval van Gromyko de ontzaggelijke verbittering, welke er bij de Russen tegen de Amerikanen bestaat, alsook dat geen propagandamiddel hun te laag is om de Amerikanen maar zwart te maken. Eerst zijn zij komen aandragen, zonder dat zij daarvoor enig bewijs bijbrachten, met de beschuldiging dat de Amerikanen zich in de oorlog op Korea van bacteriologische wapens bedienden en nu dan weder met deze nieuwe beschuldiging. Inmiddels is door Stalin, door bemiddeling van een correspondent, een aanbod aan de Amerikaanse regering gedaan om met haar een samenspreking te hebben. Dit aanbod is in Amerika uiterst koel ontvangen. Door de toekomstige minister van buitenlandse zaken is verklaard, dat, indien Stalin zulks begeerde, hij dan eerst maar eens nauwkeurige opgave moest doen van de onderwerpen, waarover hij beliefde te spreken. In verband met het bovenstaande zij op­

gemerkt, dat Churchill dezer dagen officieel heeft medegedeeld, dat hij begin Januari naar Amerika zal gaan om alsdan besprekingen te voeren met president Truman en diens opvolger generaal Eisenhower.

Pinay heeft als minister-president in Frankrijk het bijltje er bij neergelegd. Hij heeft de president Auriol het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Dit, nadat hij het ontslag in een nachtzitting in de Kamer had bekend gemaakt. Met nadruk verklaarde hij daarbij, dat hij niet in het berenhol wenste terug te keren en dat men het druk had over de eenheid van Europa, maar niet eens de eenheid van Frankrijk kan bewerken. Door een stemming was hij niet tot aftreden genoopt, vóórdat deze plaats had gaf hij de brui er aan.

Zo is er dan voor de zoveelste maal in Frankrijk weder een ministercrisis. Men neemt aan, dat deze niet gemakkelijk op te lossen zal zijn.

De eerst aangezochte voor de formatie van een kabinet, de leider der socialisten, Mollet, heeft het aanbod direct van de hand gewezen.

Nu is de tweede candidaat, een Gaullist, met name Soustelle, als kabinetsformateur door de president aangezocht. Of deze met de opdracht zal slagen, dient afgewacht te worden, dewijl hij de opdracht in beraad heeft genomen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's