Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJNIEUWS

Op 11 October kwam de Centrale kiesverenigingTwente in halfjaarlijkse ledenvergadering bijeen in de Haarschool te Rijssen. De voorzitter, de heer J. Kramp te Rijssen, opende deze vergadering met gebed en het lezen van Psalm 78 : 1— 8, nadat gezongen was Psalm 77 : 7. Hij wees er op, dat de Heere menigmaal door geringe middelen grote wonderen doet en verwees hierbij naar Gideon en Simson. Het voorgelezen Schriftgedeelte wordt de vergadering inzonderheid onder de aandacht gebracht. Verder zegt spreker, dat de jongste Tweede Kamerverkiezingen wel reden tot verheuging gaven, daar de S.G.P. over het gehele land circa 12.000 stemmen winst behaalde en in Twente ruim 800. Hij brengt de propagandisten dank voor hun vele werkzaamheden en herinnert nu reeds aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, die D.V. in 1953 weer gehouden zullen worden. Tevens gedenkt hij het feit, dat de heer Scheppink, die niet ter vergadering aanwezig is, 25 jaren zitting heeft gehad in de gemeenteraad van Rijssen. Zijn openingswoord besluitend, deelt de heer Kramp mede, dat deze vergadering tevens een afscheidsvergadering is in verband met zijn a.s. vertrek naar Berkenwoude. Nadat hij nog alle aanwezigen een woord van welkom toegeroepen heeft, verklaart hij de vergadering voor geopend.

Vervolgens leest de secretaris de notulen der vergadering van 16 Mei jongstleden te Wierden voor en in aansluiting daarop het jaarverslag. De verkiezingen vergden grote uitgaven aan advertenties, portokosten, lectuur etc.

In de vacature Kramp heeft de kiesvereniging een tweetal gesteld, waarvan de heer D. van Dijk te Rijssen met meerderheid van stemmen gekozen werd in het bestuur. Vriend van Dijk maakte aanvankelijk wel enig bezwaar, maar stemde toch tenslotte met zijn verkiezing in. Aan de hand van 't verenigingsreglement werd dan uit het nu weder voltallige bestuur een voorzitter gekozen door de afgevaardigden der kiesverenigingen. Na twee stemmingen blijkt nog niemand de meerderheid te hebben behaald, zodat besloten wordt, dat het bestuur in onderling overleg zal uitmaken wie in het vervolg als voorzitter zal optreden.

De scheidende voorzitter spreekt dan een afscheidsrede uit, waarin hij de geschiedenis der partij vanaf haar oprichting te Middelburg nagaat. Reeds in 1918 trad Ds v. d. Vegt, Christelijk Gereformeerd predikant, toe als lid en werd in het hoofdbestuur gekozen. De S.G.P. droeg alzo in haar openbaring naar buiten van meet af aan het stempel van een interkerkelijke partij. In 1922 werd Ds Kersten in de Tweede Kamer verkozen, waar hij geheel alleen drie moeilijke jaren doormaakte, voordat Ds Zandt in 1925 de tweede S.G.P.-zetel kwam innemen. Spreker bespreekt vervolgens het amendement der Staatkundig Gereformeerde Kamerfractie tot afschaffing van het gezantschap bij de paus, hetgeen een langdurige kabinetscrisis veroorzaakte, totdat Jhr de Geer in Maart 1926 er in slaagde zijn zogenaamde intermezzo-kabinet te formeren. In 1929 deed Ir van Dis zijn intrede in de Kamer als onze derde afgevaardigde. In 1927 hadden wij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland al 4 Statenleden. Uitvoerig staat spreker stil bij de verdere gebeurtenissen tot aan de laatste tijd toe. De zo dikwijls doodverklaarde S.G.P. groeit nog gestadig en hij hoopt, dat zij onder des Heeren zegen mag blijven groeien, De secretaris dankt de voorzitter voor zijn uitvoerig overzicht. In de kiesvereniging te Enschede is een voorstel naar voren gekomen om een spreker in openbare vergadering te laten optreden in Hengelo (O.), waar het stemmental gestadig, zij het langzaam, blijft vooruitgaan. De kiesvereniging Enschede zendt dit voorstel door naar de Centrale Kiesvereniging. Het voorstel wordt na enige discussie met algemene instemming aangenomen. Verder zal nog getracht worden contact te krijgen met geestverwanten in Den Ham (O.), om zo mogelijk ook hier de propaganda doeltreffender te doen voeren en om tot het oprichten van een kiesvereniging in deze plaats te komen.

Tenslotte spreekt het bestuurslid Koster de scheidende voorzitter nog toe en verzoekt de vergadering hem toe te zingen Psalm 121 : 4. De heer Koster sluit dan met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's