Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten]

Bij de brieven, welke ik kreeg, waren wederom verscheidene mooie kaarten, waarmede mij een gelukkig nieuwjaar werd toegewenst. Vooral één dezer kaarten trof mij, omdat daarop behalve de woorden Gelukkig Nieuwjaar een gedichtje staat, waarin tot uitdrukking komt, dat aan des Heeren zegen alles gelegen is, iets, wat op dergelijke kaarten vrijwel nimmer voorkomt. Het gedichtje luidde:

't Oude jaar is weer verstreken, 't Nieuwe treden wij weer in. 'k Wens u daarin 's Heeren zegen, Vreugde, voorspoed en gewin.

Hartelijk dank ook aan deze neven en nichten, die mij met een mooie kaart of visitekaartje hun goede wensen voor 1953 deden toekomen.

En nu gaan we weer over tot het geven van de nieuwe raadsels.

OPGAVE 288

Jongeren:

1. De naam van een stadhouder, voorkomend in het boek der Handelingen, bestaat met de nadere aanduiding uit 25 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is:16 23 21 22 15 4 is de moeder van Jozef; 24 18 17 2 is een eiland van Indonesië; 16359811 is de naam van een reus; 10 20 19 is de naam van één van Jacobs zonen; 14 25 13 zijn de eerste drie letters van het vijfde Bijbelboek; 12 7 is een rund.

2. Noem de naam van: a. de koning, die Esther tot vrouw nam; b. Elisa's jongen; c. Jacobs moeder; d. Salomo's grootvader van vaders zijde; e. de apostel, die op de weg naar Damascus een nieuw hart kreeg; f. de discipel, die de Heere Jezus tot drie malen toe verloochende; g. de vader van koning Hiskia. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

3. Door verplaatsing van de letters van FARISAF kan men de naam verkrijgen van een vrouw, die in het boek der Hande-^ lingen genoemd wordt.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Nieuwe Testament. a. Laat nu Uw knecht henengaan in vrede, naar Uw Woord. b. De Heere heeft de aarde en de hemel gemaakt. c. Johannes sprak de gelovigen zijner dagen aan met kinderkens. d. Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt. e. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren. f. Zij zullen komen van Oost en van West, van Noord en van Zuid. g. Jozef en Benjamin waren twee broeders, de eerste werd door zijn broeders als slaaf verkocht. h. De ziekte, waaraan hij al zo lang lijdt, verhindert hem om werk te verrichten. i. Hoe zullen ze in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? j. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof.

2. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 29 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:1 15 12 27 16 is de vrouw, die zeide: ijn ziel maakt groot de Heere; 9 5 23 17 is de naam van een Edomiet uit Davids tijd; 8718421 is de naam van de eerstgeborene van Kanaan; 10 6 is de naam van één der koningen van Basan; 26 2 14 is de naam van een internationale rivier; 25 11 13 29 28 24 is een'arts; 3 19 is een ondernemingsvorm (afkorting); 12 20 zijn de eerste twee letters van de naam ener koningin, die in ongenade viel, nadat zij het bevel des konings ongehoorzaam geweest was.

3. Maak uit SOEST 4-HENS de naam van een overste der synagoge, die door Grieken geslagen werd.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 285 tot en met 288 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Thans gaan we verder met het verhaal

DE WALDENZEN

XX.

Door alle eeuwen heen is bewaarheid, wat de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gezegd, dat tarwe en onkruid tezamen zouden opwassen. Dit zien we in de oude Ghristelijke kerk, dat zien we ook bij de Waldenzen, gelijk we in het voorafgaande hebben verhaald. De Koning der kerk waakte echter ook toen over Zijn erfdeel en zou Zijn belofte waar maken, welke Hij eens tot Simon Petrus sprak: „Simon, Simon, ziet de satan heeft ulieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude." Ook voor de Waldenzen toch zou de grote gebeurtenis der zestiende eeuw, de Hervorming, ten groten zegen worden. Groot was de blijdschap, die er leefde in de harten van hen, die onder dat volk hadden leren zuchten onder de algemene teruggang, toen ze hoorden, dat er in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk mannen waren opgestaan, die even als zij zich enig en alleen wensten te houden aan Gods Woord. Ze hadden zo lang alleen gestaan en waren steeds zo zwaar vervolgd! Ze leefden in hun valleien temidden * der bergen zo afgezonderd van de wereld.. Zo menigmaal was de verzuchting in het hart geweest, dat de Heere met de werking van Zijn Geest mocht wederkeren en veler ogen openen voor de dwalingen van Rome en het hoogts gevaarlijke van een hinken op twee gedachten, maar het scheen dat hun gebeden onverhoord bleven.

En nu, nu hoorden ze, dat de Geest Gods vaardig was geworden over een Luther en een Calvrjn, over een Melanchton en een Farel; nu hoorden ze, dat alom werd gepredikt: Alleen het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden; geen aflaat, geen zielemis, geen goede werken doen iets tot de zaligheid toe, alleen het waarachtig geloof in de van God gegeven Borg en Zaligmaker kan behouden.

Geen wonder dus, dat die oude strijders voor de waarheid met blijdschap vervuld werden en innig verlangden iets meer te horen van de mannen, die met hen eens geestes waren. In 1526 trok de Waldenzer leraar Matrin uit de vallei van Lucerna naar de landen der Hervorming, keerde in hetzelfde jaar nog terug en bracht onderscheidene werken mede van de hervormers, waaruit ze konden zien, dat ze ten volle overeenstemden in de grote hoofdwaarheid, dat er alleen zaligheid is door en om der wille van het borgwerk van de Heere Jezus.

De Waldenzer kerken van Provence en Dauphiné zonden omstreeks 1530 twee leraars naar Duitsland en Zwitserland, om met de hervormers te spreken. Het waren George Morel van Merindal en Pierre Masson, geboortig uit Bourgogne. In Zwitserland spraken ze met Berthold Haller en Willem Farel; in October 1530 boden ze aan Oecolampadius een uitvoerig geschrift aan, in de Latijnse taal opgesteld, waarin ze verslag gaven van hun kerkordening, eredienst en geloofsbelijdenis, terwijl zij het gevoelen der hervoimers vroegen op onderscheidene punten.

Het verslag, dat Morel gaf, doet zisn, dat er in die tijd bij de Waldenzen niet die vastheid aan beginselen meer was, die het leven der voorouders kenmerkte. Ook was hun leer niet meer die van de aloude kerk. Dat de invloeden van Rome gewerkt hadden, blijkt uit meer dan één zinsnede. Er werd onder meer niet in geleerd, dat de mens in zijn natuurstaat dood is in zonden en misdaden, zodat hij geen geestelijk goed meer uit zichzelf kan voortbrengen. Neen, er werd in die leer nog wat goeds in de mens aangemerkt, zoals Rome ook leert, dat de mens niet helemaal in geestelijk opzicht dood is, maar slechts half. Ook in ander opzicht was de leer min of meer vervalst.

Onder de vragen, die aan de hervormers werden voorgelegd, vinden we onder meer deze: of er onderscheid bestond in rang, die de dienaren des Woords bekleedden, of de onderscheiding van erfzonde, doodzonde en vergefelijke zonde op Gods Woord gegrond was; of het geoorloofd was voor de doden te bidden; il! hoeverre de voorschriften van de wet des Ouden Verbonds nu nog kracht hadden, dan wel of die met de komst van Christus geheel waren afgeschaft; of men tot geweld en list de toevlucht mocht nemen als leven en eigendom bedreigd werden; uit welke vragen de invloed van Rome duidelijk merkbaar is.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's