Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Hier zijn weer twee nieuwelingen. De ene heet Daniël van Belzen te Arnemuiden, en de andere Dina Jobje Vermerris te Rilland-Bath.

Wij roepen jullie allebei een hartelijk welkom toe en hopen, dat jullie bij leven en welzijn nog vele jaren zult kunnen meedoen met het insturen van de oplossingsn der raadsels. In het begin zullen zich nog wel eens moeilijkheden voordoen, maar hiervoor geldt ook het spreekwoord: Al doende leert men.

Voordat we nu de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 281 toi en met 284.

OPGAVE 281

Jongeren:1. Samuel. (Asa, Dan, Ami, Hur, Sem, Ela). 2. Potifar. 3. De Heere is mijn Herder.

Ouderen:1. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt. (Johannes, Juda, Gadarenen, Timotheüs, ijzer, ijver). 2. Ik ben de man, die ellende gezien heeft, door de roede Zijner verbolgenheid.

OPGAVE 282

Jongeren:1. Eljakim (Ezau, Lot, Jozef, Abel, Korach, Ismaël, Mattheüs). 2. Drusilla. 3. Ik ben een gezel van allen, die U vrezen.

Ouderen:1. Mesa, de koning der Moabieten. (Gesem, Kreta, Dina, boom, dienen). 2. Hij zal ons uit uwe hand, o koning, verlossen. 3. Nathan en Johannes.

OPGAVE 283

Jongeren:1. Ararat. 2. Kedor-Laomer (Kaïn, Eva, Dina, Obeth, Rebekka, Levi, Anna, On, Maria, Eliëzer, Rehabeam). 3. Ga uit uw land en uit uw maagschap.

Ouderen:1. Sta op en neem tot u het Kindeke en Zijne moeder. (Kedron, Nehemia, zijde, neen, Mesopotamië, teken, tent, u). 2. Asa, Lemuel. 3. Hoort de roede, en wie ze besteld heeft.

OPGAVE 284

Jongeren:1. Stefanus (Saul, Tubal-Kaïn, Ezra, Fanuël, Ananias, Ninevé, Uria, Sisera). 2. Nathanaël (Hanna, Lea, T). 3. Magdalena (Adam, gal, en).

Ouderen: L Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen. (ijzer, koper, tin, ijdel, hofstede. Wenen, hemel, Og, hees). 2. Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. 3. Damans'.

De namen van hen, die een prijs bekomen, zullen D.V. de volgende week worden bekend gemaakt. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 289

Jongeren:1. Noem de naam van: . een man, die zeide dat zijn misdaad groter vs'as dan dat zij vergeven werd; b. de dochter van Omri, die moeder was van Ahazia; c. de vrouw van Boaz; d. een koning, die in de gevangenis tot bekering kwam; e. de profeet, die de moeder van Samuel van dronkenschap beschuldigde; f. de man, die het land van Sodom en Gomorra koos, voordat deze steden door vuur verdelgd werden; Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde woorden?

2 Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 25. a. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven. b. Zij hebben niet gewild, dat Ik Koning over hen zij. c. De toppen der hoge bergen zijn met sneeuw bedekt. d. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. e. Heere Jezus, ontferm U mijner. f. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid.

3. De naam van een edel gesteente bestaat uit zeven letters. Zoek de naam uit de volgende gegevens:4 1 2 3 is de grootvader van David van vaders zijde; 7 6 5 is een min of meer grote ruimte, voorkomend in gebouwen of op markten.

Ouderen:1. Een tekst uit één der Psalmen bestaat uit 50 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende gegeven is:

25 34 40 21 25 2 27 is een grote wateroppervlakte in Palestina, waarin gesn leven mogelijk is; 19 42 4 6 33 8 5 betekent: word geopend; 1 18 14 45 47 43 is één der richteren Israels, die de koningen Zebah en Zalmuna doodde; 48 9 28 29 11 24 is een hoog gedeelte van Nederland; 15 37 38 39 49 20 13 6 7 17 is een Nederlandse provincie; 30 3 12 23 31 is een met gras begroeide vlakte; 50 44 22 10 is gelijk 35 26 16 46 dient o.a. voor het maken van stoelzittingen; 41 32 is een titel.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit het boek der Psalmen a. Maar de Heer' zal uitkomst gegeven. b. Zij hebben Mijn Woord verworpen. c. Zij zullen overgeleverd worden in de handsn van een machtig volk. d. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? e. Ik zal ze bezoeken met Mijne straffen. f. De stem des Heeren is op de wateren. g. Dewijl Ik ze geroepen heb en zij zich niet bekeerd hebben. h. Wij hebben van haar gehoord in Efratha. i. Paulus en Barnabas gingen tezamen op zendingsreis. j. Hoor Israël, en Ik zal onder u betuigen. k.De Heere heeft een arm met macht. Zijn hand heeft groot vermogen. 1. Heere, gedenk niet der zonden mijner jonkheid. m. Niet ons, o Heer', maar Uwe Naam zij d' eer. n. Zij hebben niet gewild, dat Ik Koning over hen zij.

3. Welk woord, dat bij Israël van grote betekenis was, kunt ge uit het woord schaap maken?

De oplossingen van bovenvermelde raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Nu nog een kort stukje verhaal over

DE WALDENZEN

XXI.

Bij Oecolampadius aangekomen, ontving deze de Waldenzen met diepe aandoening en hartelijke blijdschap. Die gevoelens werden uitgesproken in het antwoord, dat genoemde Hervormer onder dagtekening van 13 October 1530 aan de Waldenzen medegaf.

Daarin staat onder meer het volgende te lezen: „Het is met een levendig gevoel van blijdschap in Christus, dat wij van George Morel, die zulk een getrouwe zorg heeft voor het heil uwer ziel, vernomen hebben, welke de gronden zijn uws geloofs en hoedanig bij u de godsdienstoefening is ingericht. Wij zeggen Gode dank, dat Hij u reeds tot Zijn wonderbaar licht heeft geroepen in de eeuwen, gedurende welke de ganse wereld bijna onder 't juk van de Antichrist gebogen en in dikke duisternis bedolven was. Wij hebben mogen zien, dat de Geest van Christus in u-lieden woont en daarom beminnen wij u als broeders en wij bidden ook, dat het God moge behagen, dat - m] u door daden onze hartelijke belangstelling mogen tonen.

Hoewel wij veel goedkeuren van de stand van zaken onder u, is er toch ook een en ander, dat wij verbeterd zouden wensen. Zo hebben wij vernomen dat vrees voor vervolging er ii toe gebracht heeft om uw geloof voor de mensen te verloochenen en te verbergen. Doch gij behoort te bedenken, dat de belijdenis der lippen met het geloof des harten moet overeenstemmen en dat zij, die zich Christus voor het oog der wereld zullen geschaamd hebben, ook door Hem niet zullen erkend worden voor het aangezicht Zijns Vaders. Dewijl onze God een God van waarheid is, wü Hij ook in waarheid gediend worden, en daar Hij een naijverig God is, wil Hij niet, dat Zijn dienaren zich onder het juk van de Antichrist zullen stellen, want er is geen overeenstemming tussen Christus en Belial.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's