Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Gods Woord lezen wij, dat niemand behoeft te vrezen, als de Heere met hem mede gaat. Zelfs niet behoeft te vrezen de tienduizenden, die zich tegenover hem stellen. Doch zonder Hem — zegt ons dit Woord tevens — zullen de stoutmoedigen vallen onder de gedoden.

Wie is er echter, die dit in der waarheid gelooft, dat hij zonder de Heere niets kan noch wil doen?

Het zijn in onze tijd wel zeldzame parels geworden, die de Heere achteraan kleven, hun kracht alleen van Hem verwachten en hun hoop en vertrouwen op Hem stellen.

Zo iets is enkel een werk der Goddelijke genade; vlees en bloed stelt zijn hoop en vertrouwen op heel wat anders. Dat zoekt en verwacht immer de goede uitkomst van de vleselijke arm. Het mag daar al 99 maal bedrogen mee uitkomen, maar voor de honderdste keer ziet. gij het toch weer zijn toevlucht nemen tot des mensen kind, diens gaven en diens krachten.

Dit is een verschijnsel, dat gij steevast kunt waarnemen bij jong en oud, laagen hooggeplaatste personen. Daarin gelijken alle mensen van nature op elkander als twee droppels water.

Mocht iemand willen qpmerken, dat wij het gebruik der middelen kleineren, zo voeren vvdj daar tegen aan, dat wij integendeel het juiste gebruik der middelen hoog aanslaan.

Wij, mensen toch, zijn aan het gebruik der middelen gebonden. De Heere echter niet. Doch wat nutten ons de middelen zonder de Heere. Ach, dan wenden wij ze vruchteloos, zelfs tot ons verderf aan.

Dit leert ons de historie aller eeuwen. Ook die van onze dagen.

Als een middel om Europa tegen een mogelijke Russische aanval te verdedigen, dringt Amerika op de totstandkoming van de Europese Verdedigings Gemeenschap ten sterkste aan. Zij plaatst daarbij zelfs een stok achter de deur. Zij dreigt immers, als deze niet tot stand komt, alle steun aan Europa te onttrekken. Ook mede daarom staat deze Gemeenschap nog steeds in het centrum van een vrij algemene belangstelling.

In de week van 22 Februari komen de ministers van de zes Schumanlanden, die van West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg, te Rome bijeen om aldaar gezamenlijk over de actuele vraagstukken te beraadslagen. Aan stof zal het hun daarbij voorzekerniet ontbreken. Stellig zal de Evuropese Verdedigings Gemeenschap mede het onderwerp van hun besprekingen uitmaken. Heel vlot zal daarover wel geen beslissingen kunnen worden genomen. Daaraan zitten heel wat haken en ogen vast, dewijl de onderscheidene regeringen en partijen het daarover verre van eens zijn.

De Engelse regering heeft doen weten, mede naar aanleiding van het bezoek van Franse ministers, dat zij in geen geval kan toetreden tot de Europese Verdedigings Gemeenschap, ook al zou dit misschien ten gevolge hebben, dat de oprichting van deze gemeenschap niet tot stand komt.

Door de Franse ministers is bij hun bezoek aan Londen aan de Engelse regering duidelijk te verstaan gegeven, dat het Franse parlement het verdrag in zake deze gemeenschap vrij zeker niet zal goedkeuren, indien Engeland zich niet nauwer daarmede verbindt. Dit heeft, zoals nu blijkt, de Engelse regering er niet toe kunnen bewegen om zijn eenmaal ingenomen standpunt te wijzigen. Het blijft bij zijn weigerachtige houding. Het motiveert deze ook al uit overweging, dat Amerika zelf zich niet nauw met deze gemeenschap verbindt. Het acht Amerika daartoe verplicht. Zij is het immers, van wie het denkbeeld is uitgegaan om een herbewapend West-Duitsland in de Europese Verdedigings Gemeenschap op te nemen. De eis van West-Duitslands herbewapening is door Amerika het eerst naar voren gebracht, en zij eist dif nog, zelfs zo, dat zij Frankrijk desnoods buiten die gemeenschap wil laten, als dit onverzettelijk zich tegen West-Duitslands opneming verzet. Doch dit wil Engeland weer niet. Het wil Frankrijk ook in de gemeenschap opgenomen zien. Maar de Fransen zelf staan al heel huiverig tegenover West-Duitslands opneming, vrezende, dat West-Duitslands militaire macht hen te eniger tijd overvleugelen zal. Vandaar ook, dat de Franse regering enkele protocollen aan het oorspronkelijke Europese Verdedigingsverdrag heeft toegevoegd, waardoor verhinderd zal worden, dat West-Duitsland de baas over Frankrijk zal kunnen spelen.

Zoals men uit het voorafgaande kan zien, is de totstandkoming van het verdrag van de Europese Verdedigings Gemeenschap nog bij lange na niet verzekerd. Er kan ong veel water door de Rijn moeten lopen, voor het zo ver is. Zelfs kan er met alle recht aan getwijfeld worden, of het wel ooit tot stand zal komen, ook al als men let op de sterke tegenstand, welke dit verdrag in West-Duitsland ontmoet.

Nu heeft de Engelse regering verklaard, dat er door haar minister van buitenlandse zaken. Eden, bij zijn bezoek aan Amerika ter gelegenheid van de Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties heel de kwestie van het verdrag van de Europese Verdedigings Gemeenschap en wat daarmede in verband staat met president Eisenhower en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster Dulles opnieuw besproken zal worden.

Van Engelse zijde zal daarbij naar men algemeen aanneemt de nauwere aansluiting van Amerika aan de Europese Verdedigings Gemeenschap bepleit worden. Of dit daartoe bereid zal zijn, is nog de grote vraag. In Amerika toch zijn er niet weinigen onder de republikeinen, die juist het tegendeel voorstaan. Dezen willen, dat Amerika zich minder met Europa zal bemoeien en meer haar aandacht aan het Oosten zal schenken.

Zelfs zijn er in Europa, die vrezen, dat daardoor over kortere of langere tijd het bestaan van het Noord-Atlantische pact in gevaar zal komen, waarbij het nog altijd mogelijk is, dat de eendracht van West-Europa - op zichzelf wenselijk tegen een eventuele Russische aanval — verwezenlijkt wordt zonder dat daarbij de souvereiniteitsrechten van enig land opgeofferd behoeven te worden.

Zal op de bijeenkomst te Rome het verdrag van de Europese Verdedigings Gemeenschap een onderwerp van bespreking uitmaken, ook zal daarop het Nederlandse voorstel om tot een tolunie tussen de zes landen van de Kolen-en Staalgemeenschap, een economische eenheid, te geraken, besproken worden. Bijzonderheden zijn ons daarover op dit ogenblik niet bekend, alleen weten wij er van, dat dit voorstel warm door de Amerikaanse minister Foster Dulles is toegejuicht. Dit is zeer wel te verstaan. Langs deze weg hoopt hij de door hem zo vurig begeerde eenheid van Europa een feit te zien worden.

Dinsdag 24 Februari neemt de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties een aanvang. De Russische afgevaardigde Wysjinski is al op weg om deze te bezoeken. De Amerikaanse en Britse afgevaardigden zullen er ook aanwezig zijn, zodat het er, waar ej-zo vele penibele kwesties besproken zullen worden, in die vergadering warm naar toe kan gaan.

Stalin heeft de ambassadeur van India en de communistische voorzitter van de Indische vredescommissie één dezer dagen in 'n onderhoud ontvangen. Dewijl dit zo vlak voor de vergadering van de Organisatie der Ver. Naties heeft plaats gevonden, acht men het niet onwaarschijnlijk, dat Stalin zulks gedaan heeft om India te bewegen om op die vergadering een nieuw vredesvoorstel-in te dienen. 2fekerheid bestaat er op dit punt niet. Maar het ligt wel geheel in de lijn van de bestuurders van de Sovjet-Unie om zich bij de wereld als apostelen des vredes aan te dienen.

De Amerikaanse hoge commissaris heeft dezer dagen een oproep tot het Duitse volk gericht, waarin hij de Duitsers tot een standvastige houding tegenover de communistische onderdrukking aanspoorde, de hoop uitsprak, dat Duitsland , herenigd zal worden en de verzekering gaf, dat de Amerikanen en hun geallieerden niet zullen laten sollen met hun rechten in het omsingelde, afgesneden Berlijn.

De Engelse minister van binnenlandse zaken heeft in het Lagerhuis • medegedeeld, dat de overstromingen in Engeland een schade van tussen de 40 en 50 millioen pond sterling hebben veroorzaakt, en dat het aantal doden, dat te betreuren valt, 307 bedraagt, onder wie 1] personen, die eerst als vermist waren opgegeven.

Ook in België hebben de overstromingen grote schade aangericht. De Belgische regering wil met het oog op de aangerichte schade voorstellen de belastingen te verhogen. Dit ontmoet echter bij het parlement sterke tegenstand. Het heeft er veel van weg, dat, indien het voorstel bij het Parlement wordt ingediend, dif verworpen zal worden en dat het mini, sterie zal aftreden. Met het oog daarop keert koning Boudewijn uit het Zuiden van Frankrijk, waar hij om gezondheidsredenen vertoeft, naar Brussel terug. Koning Boudewijns verblijf in Zuid-Frankrijk heeft vele pennen in beroering gebracht. Vrij hatelijke artikelen zijn daarover in de pers verschenen, zowel in die van België als in die van Engeland en Frankrijk. Daarin werd hem ten laste gelegd, dat hij zich niet over de in het overstromingsgebied getroffenen bekommerde. Eenmaal heeft koning Boudewijn het overstroomde gebied bezocht, hoewel hij volgens de medici, die hem behandelen, daartoe vanwege zijn gezondheidstoestand — hij heeft een zware griep - niet in staat was. Op het ogenblik verklaren deze medici, dat hij thans in zo verre hersteld is, dat hij naar Brussel kan gaan, ofschoon zijn gezondheidstoestand feitelijk een lang verblijf in Zuid-Frankrijk vereist.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's