Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het herstel der bisdommen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het herstel der bisdommen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

I.

Het zal in dit jaar 100 jaar geleden zijn, dat de bisdommen ia Nederland hersteld zijn.

Van Rome's zijde zijn reeds de toebereidselen genomen om dit voor haar zo heugelijke herstel feestelijk te herdenken. De ijver welke Rome daarvoor aan de dag legt, is niet gering, ook zal het aan de nodige offervaardigheid daarbij wel niet ontbreken.

Die ijver en offervaardigheid zijn wel beschamend voor zo menige ProtMbant Het is waar, dat Rome mede door de coalitie met de Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen thans kapitalen uit de staatskas betrekt, maar daarbij mag toch niet over het hoofd gezien worden, dat door de roomsgezinden vrijwillig grote financiële offers gebracht worden voor de kerk en instellingen van Rome, welke mede ten doel hebben om Nederland te verroomsen. En dat Rome dit zal gelukken, is waarlijk niet denkbeeldig. Op dit pimt dreigt er een groot gevaar voer het Protestantisme en de Protestanten. Men lette maar eens op de vervolgingen van de Protestanten in Spanje, Italië en in r.k. Zuid-Amerikaanse staten, in het bijzonder op die in Columbia. Men zegge niet, dat zulke vervolgingen in ons land niet zuUen plaats vinden. 2aj hebben er in plaats gevonden. De inquisitie heeft er op de meest vreselijke wijze in gewoed. En wie kan ons verzekeren, ' dat er in ons land niet weer onderdrukking en vervolgingen plaats zullen hebben, indien Rome er de volle heerschappij in bekomt? Al moge het dan in de aanvang van Rome's heerschappij alzo zijn, dat niet tot directe vervolging wordt overgegeaan, nochtans is het wel zeker, dat Rome steeds meer en meer, indien zij daartoe de macht heeft, er op bedacht zal zijn, op ons land een rooms stempel te zetten. Ook in het zakenleven, waarin thans reeds de Protestantse zaken zulk een geduchte concurrentie ondervinden van grote roomse zaken, zal de roomse overheersing stellig haar invloed doen gelden. En niet alleen op dit terrein, maar wel op alle terreinen van het leven.

Zij ijvert wat zij maar kan om in ons land terrein te wiimen. Elk daarvoor geschikt propagandamiddel grijpt zij aan. Daarom bevreemde het ook niemand, dat zij nu^reeds druk in de weer is om het herstel van de hiërarchie op zeer grootscheepse wijze te herdenken en dat zij daaruit munt voor haar propaganda zal zoeken te slaan.

Was het in 1903, bij de vijftigjarige herdenking van het herstel der hiërarchie, dat Pater Alberts S.J-een werk in twee delen uitgaf. Nu weer vijftig jaar later bij het eeuwgetij schrijven prof. Rogier en rector de Rooy het herdenkingswerk „In vrijheid herboren", waarvan de eerste aflevering prachtig verzorgd en in een groot formaat is verschenen bij de N.V. Uitgeversmaatschappij „Pax" Den Haag. En daar blijft het begrijpelijker wijze niet bij. Rome zal deze herdenking als een hoogst geschikt middel voor haar propaganda aangrijpen.

Naar ons van verschillende zijde werd medegedeeld, is onder het motto „kromstaf' een program samengesteld van festiviteiten, in Utrecht te houden. Onder meer zal er in die week, waarin de festiviteiten plaats vinden, een fakkeloptocht, bijeenkomsten en manifestaties op straat voor de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders plaats vinden, waarbij dan de roomse jeugd voor afzetting van de straat zal zorgen. Onder meer moet er ook een bronzen kruisbeeld van ƒ 40.000 op straat geplaatst worden, terwijl de roomse propaganda er op uit is om een zo groot mogelijk aantal bekeerlingen van de laatste tijd aan de hoge geestelijkheid, onder andere de paus, te kunnen aanbieden. Daarbij is zelf het getal van 50.000 genoemd.

Men kan hier uit zien, dat van Rome's zijde bij deze herdenking duchtig op de grote trom zal worden geslagen en dat men van die kant voornemens is om een krachtige propaganda te voeren. Dit ligt ook geheel in haar lijn. Daarmede is zij bij voortduring bezig. Daaraan werken de r.k. regeringspersonen in hun wetten en maatregelen mede. Ja, daartoe wordt ieder r.k. opgewekt. En voorwaar niet zonder succes. Een ieder kan zien hoe de macht van Rome in ons land sterk toegenomen is en nog steeds toeneemt.

Die sterke uitbreiding van Rome's macht, zelfs van Rome's_ zijde wordt dit erkend, heeft niet nagelaten bij menig Protestant een zekere onrust te verwekken. Rome is er echter op uit die onrust te sussen. Sommigen van haar scribenten hebben geschreven, dat ons land er altijd een geweest is, waarin grote verdraagzaamheid heeft geheerst, doch zij hebben daarbij niet vermeld, dat ons land aUesbehalve in verdraagzaamheid heeft uitgeblonken toen Rome het er in voor het zeggen had. Toen toch hebben er aUerwege in ons land de brandstapels gerookt, dropen stromen bloeds van Protestanten er van de schavotten en zijn er duizenden bij duizenden Protestanten op allerlei wijze, tot vrouwen en kinderen toe, op de meest meedogenloze wijze om het leven gebracht door Rome's inquisitie. Deze scribenten hebben er evenmin bij vermeld, dat de leer van paus Bonifacius omtrent de twee zwaarden, het geetsehjke en het wereldlijke, nog immer gehuldigd wordt, in die zin, dat het geestelijke en het wereldlijke, nog immer zeggingschap over het wereldlijke heeft en dat de wereldlijke overheid zich geheel en al naar de geestelijke heeft te schikken. Deze scribenten hebben er ook a'. met geen woord melding van gemaakt, dat de paus maar een woord heeft te spreken en dat alsdan de onderdrukking en vervolging van de Protestanten in alle landen, waar üj thans op gruwelijke wijze plaats vinden, zouden beëindigd zijn.

Neen, al die geruststellende woorden, dat Rome verdraagzaam is en verdraagzaamheid zal betonen, zijn in flagrante strijd met Rome's historie en leer. Men late zich er dan ook niet door in slaap wiegen. Al nemen wij aan, dat er r.k. zijn, die persoonlijk wars van alle onderdrukking en vervolging zijn, legt dit hier generlei gewicht in de schaal, omdat Rome krachtens haar leer niet verdraagzaam is en ook niet verdraagzaam zijn kan, gelijk de huidige onderdrukking en vervolging der Protestanten in onderscheidene r.k. landen bewijzen, dat Rome in niets veranderd is en de door haar vermaledijde ketters vervolgt waar zij maar kan.

Gewis, er is geen gering dreigend gevaar voor de Protestanten in Nederland. Daarom roepen wij hen ook op om zich tegen Rome te weer te stellen, ook tegen haar propaganda, welke zij bij de herdenking van het herstel der bisdommen zal gaan voeren.

Dat wij daar thans niet nader op ingaan heeft zijn reden eensdeels daarin, dat ons artikel dan te lang zou worden en te veel plaatsruimte zou irmemen, maar anderdeels voornamelijk daarin, dat wij nog in achtervolgende artikelen voornemens zijn over het herstel der bisdommen te schrijven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's

Het herstel der bisdommen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's