Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Paradijs geopend

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Paradijs geopend

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En hij zeide tot Jezus: Heere! gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen 'zijn.

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u, heden zult gij met Mij in het For radijs zijn.

Lucas 2S : 42, 43

Wanneer Christus de weg des lijdens betreedt, gaat Hij die weg niet als een martelaar. Hij vraagt dan ook niet om medelijden en zegt tot de dochters van Jeruzalem: „Weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen."

Hij gaat die weg plaatsbekledend en ge ziet vervuld het woord der profetie, dat Hij, als Hij Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zaad zal zien. In Gethsémané betuigt Hij: „Indien gij Mij zoekt, zo laat dezen heengaan". Op Gabbatha aanschouwt ge Jezus in de plaats van Barabbas. Jezus gekruisigd en Barabbas uit de gevangenis ontslagen.

Op Golgotha, waar de toorn Gods brandt, horen we een gebed van het middelste kruis: „Vader, vergeef het him, want zij weten niet, wat zij doen".

En als vrucht van het kruis nog een andere bede: „Heere, gedenk mij toch in gena, om Uw goedheid eer te geven".

Men heeft Christus uitgeleid, dragende Zijn kruis. Hij is met de misdadigers gerekend. Tussen twee kwaaddoeners gekruisigd; twee moordenaars. Zo diep wilde Hij buigen, omdat Hij de deugden Zijns Vaders zo zeer liefhad. Ging Hij niet met dit woord op de lippen: God heb ik lief, naar Gethsémané? Nu hangt Hij aan het kruis, beladen met de zonde en schuld Zijns volks.

Hebben we ons als zulk een kwaaddoener en moordenaar reeds leren kennen? Zo niet, dan heeft die Borg geen waarde en is Hij niet noodzakelijk geworden. Waar Christus zo hangt tussen hemel en aarde, heeft de schare niets dan spot en smaad. Zij achten zich in Jezus bedrogen, aan Wie zijn pas een koninklijke intocht bereid hadden. Al wie Hem ziet, bespot Hem, boos te moe; men schudt het hoofd, men steekt de hp Hem toe. Ilij is een - spot en smaad van mensen. Wie 't boze volk, naar zijn baldadig wensen, beschimpen kan. Zij roepen het uit: Anderen heeft Hij verlost. Zichzelf kan Hij niet verlossen! De beide moordenaars stemmen in met

deze lasteringen.

Zoekt gij die mensen alleen óp Golgotha, of hebt ge uzelf reeds zo leren kennen? Misschieo vraagt ge waarom Hij niet bad om twaalf legioenen engelen? Waarom Hij niet gebood, dat er vuur van de hemel daalde? Waarom Hij niet beval, dat de aarde zich zou openen?

Dat kon Hij niet, mocht Hij niet en wüde Hij niet. Omdat Hij Zijn woord verpand had aan de Vader, zeggende: TAe, hier ben Ik. Ik heb lust, o God, om Uw welbehagen te doen.

Eén der medegekruisigde moordenaren gaat door: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelf en ons.

Dit woord is geen bede, geen verzoek uit een benauwde geest. Neen, het is de openbaring van de vijandschap en haat in ons aller hart. Hij erkent Hem niet als de Christus. Wij achten Zijn bloed onrein. Wij willen niet, dat Hij over ons zou Koning zijn.

Hij wilde wel verlost worden van het kruis en de smart en felle koortsen, maar niet van de zonde. Wel van de straf en het oordeel, maar geen heimwee naar God en Zijn gemeenschap.

Jezus zal niet antwoorden op deze smaad en verachting. Ja toch, hij antwoordt wel, niet tioor van het kruis te

komen, maar door één der kruisehngen te redden uit de klauwen van satan, uit de kaken des doods.

Juist door aan het kruis te büjven, betoonde Hij te zijn de Christus, de Uitverkorene Gods.

Waar die ene kruiseling in het hart gegrepen wordt en God hem te sterk wordt moet hij spreken: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Alleen de vreze Gods bewaart voor de zonde en bindt aan de levende God. In dit woord gaat een ernstige waarschuwing uit, waar hij zegt: Vreest gij ook God niet? evenmin als de schare en de oversten?

We kunnen godsdienst hebben en eigengerechtigheid, maar dat is hemelsbreed onderscheiden van de vreze Gods! De laatste is alleen vrucht van de bedie^ ning des Heiligen Geestes.

Deze kruiseling is met God in aanraking gekomen. We hebben in het Paradijs tegen God gezondigd. Nu gaat de Heihge Geest ordelijk onderwijzen in de verheerlijking van Gods-en zelfkennis.

Hij hangt naast Christus, maar kent Hem niet. Die God is het waardig om Zijns Zelfs wil gediend en gevreesd te worden. In het aange2dcht van de dood geen indruk, geen bekering zonder onwederstandelijke genade. Aan het kruis bij de andere kruiseling geen vragen naar God.

S.

D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's

Het Paradijs geopend

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's