Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE WALDENZEN XXIX.

OOM KOOS

Beste neven en nichten! We beginnen ditmaal met het geven van de oplossingen der raadsels van de opgaven 289 tot en met Z92, om dan bij leven en welzijn de volgende keer de namen te vermelden van hen, die met deze oplossingen een prijs behaald hebben.

OPGAVE 289

Jongeren:1. Karmel (Kaïn, Athalia, Ruth, Manasse, Eli, Lot). 2. Gedenk niet de zonden mijner jonkheid. 3. Bedolah. (Gen. 2 : 12) (Obed, hal).

Ouderen:1. Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over. (Zoutzee, Effatha, Gideon, Veluwe, Gelderland, weide, 2 maal riet, ir). 2. Maar Mijn volk heeft Mijne stem niet gehoord en Israël heeft Mijner niet gewild. 3. Pascha.

OPGAVE 290 Jongeren:1. Heeft God vergeten genadig te zijn? (Psalm 77 : 10). 2. Arfachsad (Sadrach, fa). S. Epafras (Eden, Petrus, Aüron, Farao, Rehabeam, Asaf, Simeon).

Ouderen:1. Met vlammend vuur wraak doende. (Elkana, V.D.M., vader en moeder, uw, ut, m). 2. O God! Gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor U niet verborgen. 3. Opperzangmeester (Petra, zege, spons, rem).

OPGAVE 291

Jongeren:1. Elimelech (Ezau, Laban, Izak, Mozes, Edik, Loth, Eliëzer, Cyrene, Hanna). 2. Manoah. 3. En al het volk, dat in de poort was.

Ouderen:1. Met veertig slagen zal hij hem doen slaan. (Goliath, Mozes, Sem, Hagarsnen, Nijldal, vet, - s). 2. Hoe lang zal Mij dit volk tergen? (Numeri 14 : 11). 3. De liefde vergaat nimmermeer. (Maria Magdalena, Eem, fier, Deventer).

OPGAVE 292

Jongeren:1. Salmaneser. (Saul, Achis, Lodebar, Maria, Anna, Naaman, Ester, Sardes, Edom, Ruben). 2. Gedalja. 3. Ik heb gedwaald als een verloren schaap.

Ouderen:1. Vrede zij in uw vesting, welvaart in uw paleizen. (Eliza, weduwe. Lazarus, nijver, niettig, weetniet, N.V., s.v.p., u). 2. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet. 3. En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver en in goud.

Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 297

Jongeren:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Spreuken 26. a. Wie zullen zalig worden? Alleen zij, die een nieuw hart ontvangen hebben. b. Toen zij een eind gelopen hadden, konden zij niet verder. c. Daniël werd in een kuil met leeuwen geworpend. Een mol is een dier, dat gangon in de aarde graaft. e. De Heer' zal opstaan tot de strijd. f. Velen zullen er komen van Oost en West, van Noord en Zuid. g. Ga in in de vreugde uws Heeren. h. David wilde hever in de hand des Heeren vallen dan in die der mensen.

2. Noem de naam van: a. de hofmeester van koning Achab; b. de discipel, die eerst wilde zien en dan geloven; e. de vader van de profeet Jeremia; d. de profeet, die tot David zeide: Gij zijt die man. , e.één der zonen Jacobs, wiens naam bestaat uit negen letters; f. een wetgeleerde uit het Oude Testament ten tijde van koing Artahsasta; g. de grootmoeder van Timotheüs; De beginletters van bovenbedoelde namen vormen de naam van één der rx'hters van Israël. Hoe luidt deze naam?

3. Door een andere rangschikking der letters van LIERBAG kan men een bekende naam uit Nieuwe Testament verkrijgen. Hoe luidt deze? het

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Spreukenboek bestaat uit 32 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:3 6 15 10 is de naam van esn priester en vaardig schriftgeleerde; 5 24 12 11 19 26 is de naam van de discipel, die zeide: l zouden zij allen aan U geërgerd worden; 29 7 1 betekent boosheid wegens afgunst; 13 23 14 17 is een getal; 22 11 2 27 is ook een getal; 9 4 16 21 28 8 32 18 12 is een soort kaffer; 30 25 31 29 is esn volk, dat door recht verlost wordt (één der letters is ook wel anders). 20 is een letter, die men zelf raden moet.

2. Maak uit SARDIUS + ARA twee bekende namen, voorkomend in het Oude Testament.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der laatste boeken van het Nieuwe Tes.'ament. (behoeft dus niet het laatste boek te zijn). a. Zij kwamen te laat, want zij hadden een verkeerde weg genomen. b. Wie zal ons het goeds doen zien? c.Wat geweest is, is vooibij. d. Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? e. In de eeuwigheid zal er geen tijd meer zijn. f. Geef mij dat boek even aan als je wilt. g. In de herfst regent en stormt het dikwijls. h. De inwoners van Tyrus en Sidon zullen in het oordeel tegen u getuigen, i. In den beginne schiep God hemel en aarde. j. Zij liepen van school naar huis, het was niet zo ver. k. Het tiende deel der stad is gevallen. I. Een huis op een zandgrond gebouwd, zal niet bestaan. m. Toen de aarde op haar grondvesten daalde, juichten de kinderen Gods.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We gaan nu verder met het verhaal over

DE WALDENZEN XXIX.

Niet zodra was de woeste horde onder aanvoering van d'Oppède in het dorp Mérindal aangekomen, of deze gaf bevel om het tweehonderdtal huizen, waaruit dit dorp bestond, met de grond gelijk te maken. Er werd de brand in gestoken en wat nog overeind bleef staan, werd om^vergehaald.

Nu bleef Cabrières nog over. Dit was een groot versterkt-vlek, op drie mijlen afstand van Cavaillon gelegen. De bewoners hadden de poorten geslotsn, doch de vijanden voerden een kanon tegen de poorten aan om zich met geweld toegang te verschaffen. Nadat de eerste schoten gelost waren, riepen zij, die zich achter de poorten bevonden, de belegeraars toe, dat het volstrekt niet was uit ongehoorzaamheid aan de koning, dat zij tegenstand boden, maar alleen omdat zij zich wilden dekken tegen de mishandeling dcor de soldaten en dat zij bereid waren zich over te geven als men hun slechts het leven wilde waarborgen en hen naar een andere plaats wilde laten trekken, waar zij God vrij naar de overtuiging huns harten konden dienen. De heer van Cabrières, die zich bij de aanvallers bevond, trok zich het lot van de inwoners, zijn leenplichtigen, aan en kreeg gedaan, dat hun z.iak voor het Parlement zou worden gebracht en dat geen geweld zou worden gebruikt vóór dit lichaam een besluit genomen had. Op die voorwaarde werd Gabrières overgegeven.

Al spoedig echter bleek, dat de bewoners een te groot vertrouwen in de aanvoerder hadden gesteld en dat het beter ware geweest, indien zij helemaal geen vertrouwen in zijn woord gesteld hadden. Zodra hij toch vrije toegang gekregen had, liet hij zestig mannelijke inwoners gevangen nemen om hen daarna naar een naburige weide te latsn brengen en hen daar T~ijwel in stukken te laten houwen!

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1953

De Banier | 8 Pagina's