Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

We beginnsn ditmaal met het geven van de nieuwe raadsels.

OPGAVE 303

Jongeren:1. Een naam uit het Nieuwe Testament bestaat uit twaalf letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:3 11 4 5 is de naam van een vrouw, die van heidin tot de God van Israël bekeerd werd en de goede keuze mocht doen; 2 1 12 2 7 6 9 is een koningszoon, die zijn vader van de troon wilde verdringen; 1 10 8 3 is de vader van iemand, die Israël moest vloeken, maar in plaats daarvan het zegende. 2. De namen van twee verbonden volkeren bestaan tezamen uit zestien letters. Welke volkeren zijn het als het volgende gegeven is:16 6 11 is de stamvader der Joden; 4 2 15 8 12 10 is de geboorteplaats van Paulus; Ik ben de goed© 5 9 7 13 14 3, zei de Heere Jezus; 1 is de eerste letter van de naam van een hoveling ten tijde van Jozef. 3. Noem de naam van: . Izaks moeder; b. één der zonen Jozefs, wiens naam uit 9 letters bestaat; c. de moeder des Heeren. d. een vrouw, die terugkeerde naar de afgoden, in plaats van haar schoonmoeder te volgen; e. een leraar in Israël, die de betekenis van het woord wedergeboorte niet begreep; f. een priester, die met stomheid geslagen werd; h. een profeet, die de baaipriesters doodde; i. Rachels vader; j. een slaaf, die wegliep van zijn heer Füémon; k. esn evangelist, wdens vader een Griek was; 1. de man van Bathséba; m. een lederbereider uit het Nieuwe Testament. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het Nieuwe Testament (Handelingen) a. En het geschiedde in die dagen, dat de gehele wereld beschreven werd. b. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer' der legerscharen God. c. Hoe zullen zij horen, indien het hun niet verkondigd wordt? d. Daarna g'ngsn wij naar Klein-Azië om het Woord Gods te prediken. e. Wat hebben ze u voor kwaads gedaan? f. Zij kochten een aantal Bijbels en deelden die uit. g. Wie ksnt de betekenis niet van het woord iegelijk? h. De kinderen wisten, dat ze in de kerk stil moeten zijn. i. Wie heeft onze prediking geloofd? j. Ieder van hen kreeg een eigen schuilplaats om zich tegen het naderend gevaar te beveiligen.

k. Wanneer men in een vreemde taal spreekt, moet men ook de uitlegging geven. 1. Zij gingen met bange vreze de nacht in. m. De bloemen, welke wij gisteren kochten, zijn .nu al verlept. n. Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen. o. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. p. Vreselijk zal het zijn onverzoend voor God te moéten verschijnen. 2. Een tekstgedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes bestaat uit 38 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: a. De Heere heeft 35, 4 20 uit Sodom gered. b. Eén der gemeenten van Klein-Azië was 1 36 9 38 18 11. c. 5 28 32 7 3 13 36 is de naam van een profeet, die bouwde aan de muren van Jeruzalem. d. 14 25 12 33 19 is een getal. e. 26 21 16 3 17 18 29 is een muziekinstrument. f. Doe de deur op de 23 27 2 6. g. 15 35 10 8 30 37 is de naam van een kleefpasta. h. 31 22 5 34 is een platboomd vaartuig voor verbinding van 2 oevers. i. 24 is de eerste letter van de naam van een vorst, die in een plaats alle kinderen tot 2 jaar liet ombrengen. 3. Maak uit AKKER + EB de naam van een bekend persoon uit het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Thans gaan we verder met het verhaal over DE WALDENZEN XXXIV.

Vooral'in de vallei van Lucema wilden de beide afgevaardigden van het Turijnse parlement grote indruk maken. Daarom lieten zij zich te Angrogna, behalve door hun gewoon gevolg, nog door vele heren, priesters en monniken vergezellen. Zij bezochten twee kerken. In één van deze liet de president één der monniken prediken. Het volk en de leraars moesten een preek aanhoren, waarvan de strekking was hen te bewegen zich onder de gehoorzaamheid van Rome te begeven. Na die preek verzocht het volk dat nu ook één van hun leraars de kansel mocht beklimmen, doch dit werd beshst geweigerd.

De president nam zelf het woord en in naam des konings, in naam van maarschalk De Brisac, 's konings luitenant in Piëmont, en in naam van het parlement van Turijn maande hij de aanwezigen ernstig aan de predikanten uit te leveren en in de schoot der moederkerk weer te keren. Indien zij weigerden, zo dreigde hij, stond hun hetzelfde lot te wachten als hun broeders in Provence. Het volk liet zich echter gesn vrees aanjagen door de bedreigingen, noch lekken door de beloften. Het antwoord was, dat zij besloten waren te leven naar Gods Woord; dat zij dus hun overheden wilden gehoorzamen in alle dingen, waarin dit mogelijk was zonder zich tegen Gods geboden te bezondigen, en dat zij bereid waren zich van aUe dwalingen te bekeren, indien men hun uit Gods Woord bewijzen kon, dat zij in het punt van de godsdienst dwaalden.

De president begreep wel, dat alle beloften en bedreigingen niets geholpen hadden en dat de grote verwachtingen, die hij van zijn maatregelen gekoesterd had, op niets uitliepen. Daarom bedacht hij wat anders. Hij liet nu de voomaamsten der Waldenzen afzonderlijk voor zich komen, doch ook nu weder leden zijn pogingen schipbreuk. Toen wendde hij zich nog een-en andermaal tot de onderscheidene gemeenten in haar geheel, maar ook dit bleek tevergeefs. De antwoorden, welke hij ontving, bewezen, dat de Waldenzen vast stonden in hun voornemen zich aan Gods Woord te houden. Die antwoorden waren bescheiden en onderdanig, maar ook niet minder beslist en krachtig. Niets kon hen bewegen hun leraars en schoolonderwijzers uit te leveren, of iets van hetgeen Gods Woord leert, te laten varen.

De president en zijn ambtgenoot keerden dan ook onverrichterzake en geheel onvoldaan naar Turijn terug. Het rapport, dat zij hadden uit te brengen, bevredigde niemand, en het parlement was met de zaak niet weinig verlegen. Het beste werd het nog geoordeeld de commissarissen naar Parijs te zenden om de koning en zijn raadslieden de antwoorden der Waldenzen voor te leggen en daarbij mondeling inlichtingen te geven; dan kon men te Parijs de ijver zien, die aan de dag gelegd was, en zonodig nadere instructies geven. Daar er echter wel een jaar voorbij ging voordat het parlement k.=; nnis kreeg van 's konings beslissing in deze zaak, genoten de kerken der Waldenzen gedurende die tijd rust en vrede, ofschoon toch nog enkelen hun geloof met de dood bezegelen moesten. Over een drietal dezer geloofsgetuigen zullen wij bij leven en welzijn in het vervolg nader vertellen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's