Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Gemeenteraadsverkiezingen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het kan zijn nut hebben onze lezers nog eens weder te herinneren aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en hen op het belang daarvan te wijzen. Deze toch zijn voor elke gemeente van grote betekenis. Deze keer nog meer dan anders. De straks gekozenen zullen in tegenstelling met anders, vijf jaar zitting hebben. Dit zou op zichzelf niet kwaad zijn, indien de gekozenen bleken goede raadsleden te zijn. Doch daar is het helaas meermalen verre vandaan.

Veen huimer zien er, als raadshd hunner gemeente, geen been in om de gemeente op hoge kosten te jagen door allerlei onnutte en onnodige uitgaven voor te stellen en met hun stemmen er door te drijven; uitgaven, welke ten slotte de belastingbetalers, die toch reeds onder zovele andere lasten en belastingen gebukt gaan, maar hebben op te brengen. Het schijnt hen daarbij weinig te deren dat zij met al die hoge en drukkende belastingen velen van hun gemeentenaren als het ware het mes op de keel zetten, dewijl zij him het bestaan schier onmogelijk maken.

Is het al van belang, dat er straks bij de gemeenteraadsverkiezingen geen personen gekozen worden, die maar met het gemeentegeld smijten, het is nog van zoveel meer belang, dat er personen gekozen worden, die hun gemeente naar de eis van Gods Woord en Wet bestuurd wensen te zien.

Gemeenlijk zegt men nog in vrij brede kringen, dat aan Gods zegen alles gelegen is, maar men handelt al bitter weinig naar dat gezegde. Vele gemeenteraadsleden die dit gezegde nog wel in de mond hebben, zien wij er toch hun stem voor uitbrengen, dat hoogst kostbare sportvelden in hun gemeente worden aangelegd, waarop op des Heeren dag sport beoefend wordt, menigmaal sportwedstrijden plaats hebben. Dat op zulk een gedragswijze de zegen des Heeren niet te wachten staat, spreekt Gods Woord op een zeer overtuigende vidjze uit, als het van Overheid en onderdaan in het vierde gebod zowel de heiliging van des Heeren dag als de rust daarop vordert, een ieder met vloek en ondergang bedreigend, als hij dit gebod veronachtzaamt.

En dit is volstrekt niet het enige punt, waarbij in de gemeenteraad het gezag van Gods Getuigenis in de weegschaal komt. Er zijn veel meer punten, bij voorbeeld de bescherming van subsidies, die meermalen bij besluit van de meerderheid van de gemeenteraad worden toegekend aan allerlei instellingen — men denke maar aan de subsidies aan toneelverenigingen en andere instellingen — op welker werkzaamheden de zegen des Heeren niet rusten kan. Het is waar, dat de S.G.P.-raadsleden, die in deze met de meerderheid niet mede kunnen gaan, deswege in menige gemeenteraad als het ware met de nek worden aangezien, daarin meermalen geheel alleen staan en dat deswege hun positie daarom een uiterst moeilijke is, maar het is niet minder waar, dat zij daarom aanspraak maken op de steun van een iegelijk burger, die Gods Wet in het bestuur zijner gemeente geëerbiedigd wenst te zien, en op de stem van zodanige kiezer rekenen mogen.

Maar al te vaak wordt vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen met allerlei factoren gerekend, met persoonlijke voorkeur voor of tegenzin tegen een bepaalde candidaat. Het behoort bij de S.G.P.-ers niet alzo te zijn. Feitelijk bij geen enkele kiezer, dewijl ieder hunner zich overeenkomstig de eis van 's Heeren geboden heeft te gedragen; maar bepaaldelijk niet bij een S.G.P.-er, die krachtens zijn beginsel verplicht is zich onder alle omstandigheden daar naar te gedragen.

Ook maatschappelijk beschouwd bestaat daar geen enkele gegronde reden voor. De S.G.P., al is zij dan niet groot, is een volkspartij in de ware zin van het woord. Zij komt, gedachtig aan de uitspraak, als één lid lijdt dan lijden alle leden, op voor de belangen van heel ons volk. Dit komt in haar leden uit. Deze toch behoren tot de onderscheidene groepen van ons volk. Zowel hoog-geplaatsten als lager-geplaatsten in de maatschappij hebben zich bij haar aangesloten. Mede dienovereenkomstig streeft zij er naar om alle geestelijke en maatschappelijke belangen te dienen, geen enkele hunner uitgezonderd, ook de belangen van arbeiders niet, al wordt het meermalen lasterlijk zo voorgesteld. De welvaart van de een brengt toch gemeenlijk de welvaart van de ander mee.

Juist omdat de S.G.P. het welzijn van beel het volk beoogt, is van haar een sterke drang uitgegaan naar de bouw van behoorlijke woningen. Daaraan ontbreekt op tal van plaatsen nog veel. Hoe velen zijn er niet in den lande, die al sinds jaar en dag naar een eigen woning uitzien. Hen aan een woning te helpen, dat heeft de S.G.P. gewild en dat wil zij nog. Daarvoor hebben haar afgevaardigden met nadruk gepleit in de Tweede Kamer, in de Staten en de Gemeenteraden. Men steune hen dan ook in hun aandrang en streven door op 27 Mei D.V. zijn stem op haar candidaten uit te brengen.

Bij de woningbouw, gelijk ook in heel het bedrijfsleven, wenst de S.G.P. het particulier initiatief en bedrijf gesteund te zien, de aan de burgers overeenkomstig Gods Woord toegekende rechten en vrijheden niet nog al meer vertrapt te zien, wars als zij is van de veelvuldige staatsbemoeienissen en van een onderdrukking van de rechten en vrijheden der burgers door de staatsmacht. Neen, zij heeft nimmer de weg opgewild en wil die nog niet op, welke ons voert naar toestanden, zoals die onder de Sovjet-regering in Rusland bestaan.

Gewis, de welvaart van heel ons volk gaat de S.G.P. zeer ter harte. Zij verwacht deze echter niet van allerlei lapmiddelen. Geen coalitie, ook niet die met Rome zal hier de uitkomst brengen. Geen wetgeving, waarin Gods ordinantiën miskend worden, zal de dageraad doen dagen. Bij elke wet behoren deze de welgefundeerde grondslag te zijn, zowel ten opzichte van het koninkrijk, de provinciën, als de gemeente. Het geldt ook in deze met alle nadruk: Tot de Wet en tot de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.

Tot de wet en tot de Getuigenis nu streeft de S.G.P. ons voDc terug te roepen. Men steune haar daarin. Men doet zulks door bij de gemeenteraadsverkiezingen op Woensdag 27 Mei D.V. zijn stem uit te brengen op de candidaat van de S.G.P.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

De Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's