Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vaar de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vaar de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom kunnen wij een nieuwe neef melden, namelijk Gilles de Bruin te Rijswijk (Z.H.). Wij roepen hem een hartelijk welkom toe en voegen daaraan de wens toe, dat Gilles bij leven en welzijn nog vele jaren mag blijven meedoen. Op zijn vraag of zijn vader b^ moeilijke raadsels hem helpen mag, zij geantwoord, dat dit mag. We gaan nu de nieuwe raadsels geven.

OPGAVE 305

Jongeren:

1. Noem de naam van:

a. een lederbereider uit het Nieuwe Testament;

b. Samuels vader;

c. Jozefs moeder;

d. het land, waar Jacob leefde nadat hij Jozef teruggevonden had;

e. Jacob na zijn worsteling met God:

f. het land waar Job woonde;

g. de woestijn na het vertrek van Ehm;

h. het eiland, waarheen Johannes verbannen werd;

i. de eerste geloofsgetuige, die uit afgunst gedood werd;

j. Bathseba's eerste man;

k. Abrahams neef;

1. het land waar Abram geboren werd;

m. het land, welks koningin zeide: „de helft is mij niet aangezegd".

Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Zoek een woord uit elk der volgende zinnen, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der eerste vijf hoofdstukken van het boek der Handelingen.

a. De Heere Jezus wandelde in de voorhof en het was winter.

b. Wij hebben daar veel gezien.

c. De Zone Gods kwam in mensengestalte op deze wereld.

d. Er zijn grote en kleine vaten in huis.

e. De vreze des Heeren is het beginsel der vwjsheid.

f. De Israëlieten trokken over de Jordaan.

g. Zij zullen zich allen te verantwoord den hebben. h. De kinderen, die gisteren buiten speelden, zijn ziek geworden,

i. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied.

j. Zij hoorden een schel geluid, dat uit de diepte kwam.

8. Een naam, voorkomend in het Nieuwe Testament, bestaat uit negen letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:3 1 4 8 6 is de naam van een krijgsoverste van koning Saul; 7 2 5 9 is een plaats in Zuid-Beveland.

Ouderen:

1. Maak uit ADOR + BENJAMIN twee namen, beide voorkomend in het Oude Testament.

2. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de wooi^ den tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Handehngen. a. Want God de Heer', zo goed ao mild.

b. Zou er geen ongeluk kunnen gebeuren?

c. De Heere Jezus was eexi mens als alle andere mensen, uitgenomen de zonde. d. Wilt gijlieden ook niet heengaan? vroeg de Heere Jezus aan de discipelen. e. Zij zagen niemand dan Jezus alleen.

f. Het licht mag niet onder een korenmaat verborgen worden.

g. Zullen wij hen waarschuwen? vroeg de jongen aan zijn vriend.

h. Wij hebben die kinderen meer gezien. i. Die oude mensen zijn van kommer en gebrek omgekomen. j. Toen wij van huis gingen, had het gesneeuwd; er lag een wit tapijt over het land.

8. Een tekstgedeelte bestaat uit 42 letters.

Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:

22 2 15 5 40 4 33 was een goddeloze koning over Juda, die gevankelijk werd weggevoerd naar Babel; 1 36 32 11 7 14 was een Joodse jongedochter, die koningin werd; 19 16 28 39 3 is een getal;

13 38 27 12 21 is een sterrebeeld, voorkomend in het boek Job; 37 18 30 20 24 42 34 was de tweede vrouw van Samuels vader;

23 8 25 42 betekent zich haasten; 6 26 29 35 is een kleur; 10 31 41 8 behoort tot het inwenr dig gedeelte van het lichaam; 9 is een water bij de hoofdstad van Nederland;

17 is de eerste letter van de naam van een koning-kindermoordenaar.

De oplossingen de2ter raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgt het verhaal over

DE WALDENZEN

XXXV.

Na het ri»; slukken van de pogingen van het parlement van Turijn om de Waldenzen tot de schoot der zogenaamde alleenzaligmakende kerk van Rome terug te brengen, wendde men zich rechtstreeks tot de koning om raad. Het antwoord des konings, dat allesbehalve mild zou zijn, daar het niet anders inhield dan uitroeiing der ketterij, desnoods door geweld, liet echter nogal lang op zich wachten, zodat de Waldenzen het gedurende die tijd betrekkelijk rustig hadden. Toch moesten nog enkelen het geloof met hun dood bezegelen.

Een.van hen was een jonge man, wien het leven nog blij tegenlachte, al had hij door genade het ongenoegzame van al wat de aarde biedt, leren verstaan. Hij was student te Bern, terwijl hij geboortig was uit Quiers in Piëmont.

Nicolaas Sartoire, zo heette hij, begaf zich op reis naar de zijnen, om enige tijd van zijn studiën uit te rusten. Nauwelijks had hij echter de Zwitserse grenzen overschreden of hij werd door de speurhonden der inquisitie aangehouden. Groot was natuurlijk zijn teleurstelling, want in plaats van de vriendelijke bejegening in de kring zijner huisgenoten, waar hij reeds zo lang naar verlangd had, wachtte hem nu gevangenis en brandstapel! Wat zal daar veel in hoofd en hart van de jeugdige student zijn omgegaan in de eenzame uren der gevangenschap!

Wat al bestrijdingen van satans zijde zullen Mjn deel geweest zijn met het doel hem af te brengen van de zuivere leer en hem in de schoot der valse kerk terug te brengen. Vóór hem lag een leven van genot en werkzaamheid, van eer en rijkdom, als hij slechts een knieval voor Rome wilde doen. Ook de priesters lieten niet af hem tot afval van het ware geloof te bewegen, waarbij zij hem in levendige kleuren de schoonheid en aantrekkelijkheid van het leven schilderden, maar ook de vreselijkheid van de dood op de brandstapel.

De Heere ondersteunde hem echter. Tegenover de gloeiende schildering in de priesterwoorden verzegelde Gods Geest in zijn hart het woord: „Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziele", waardoor het visioen van schoonheid en aantrekkelijkheid, dat hem was voorgetoverd, verdween! En als hij daarna de woorden op zijn ziel gebonden kreeg: „Mijne genade is u genoeg, want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht" en de Geest des Heeren hem terugleidde in wat de Heere voor hem geweest was en hem door het geloof gaf te zien, dat Jehova de trouwe God is. Die nooit verandert; als de enige Borg voor verloren zondaren zich bij vernieuwing in Zijn dierbaarheid en algenoegzaamheid aan zijn hart ontdekte en hem de uitnemendheid Zijner trouwe liefde deed smaken, was heel de betovering van 't priesterwoord gebroken en getuigde Nicolaas Sartoire voor priesters en rechters met grote vrijmoedigheid van de hope, die hem bezielde en de kracht des Heeren, die hem sterkte!

Het slot was, dat hij door de rechters ten vuurdood verwezen werd, welk vonnis de 4e Mei 1557 te Aosta aan hem voltrokken werd. De houtmijt was voor hem echter meer dan dat! Ze was voor hem een predikstoel en zijn prediking werd voor velen, die hem hoorden, tot een rijke zegen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Vaar de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's