Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

\Noensóag 1 Juli a.s.

Hoe geheel anders is het gelopen dan het Hoofdbestuur zich met betrekking tot het houden der Algemene Vergadering had voorgesteld!

Was toch als datum dezer vergadering aanvankelijk Woensdag 25 Maart vastgesteld en aangekondigd, zodat de toegangskaarten en agenda met deze datum werden bedrukt en gedeeltelijk reeds aan de kiesverenigingen verzonden, in de nacht van 31 Januari op 1 Februari had er in bepaalde delen van ons land een gebeurtenis van zulk een ingrijpende aard plaats, dat het Hoofdbestuur het wenselijk achtte om de op 25 Maart gestelde Algemene Vergadering tot een latere datum uit te stellen.

Ge w> eet het allen, wat wij hiermede op het oog hebben. Onder Gods voorzienig bestel werden tengevolge van storm en springvloed onmetelijke watermassa's met kracht tegen de dijken geslagen, zodat vele hunner bezweken, en eens vruchtbare gedeelten van ons land, voornamelijk in Zuid-Holland, Zeeland en West Noord-Brabant, in onafzienbare watervlakten werden herschapen, waarbij vele mensen, onder wie ook van onze partijgenoten, het leven verloren en have en goed van nog meerderen onder het gebeuk van storm en watervloed verwoest of onbruikbaar werden. De toestand in onderscheidene plaatsen was zelfs zo, dat de bewoners, onder wie tal van leden der S.G.P., genoodzaakt waren naar elders te evacueren. Na enige tijd konden verscheidenen hunner weer naar hun woongemeente terugkeren, doch voor anderen was dit onmogelijk en is dat tot op de dag van heden nog onmogelijk.

Was dit al één van de redenen, welke het nodig maakten om te overleggen of het beter ware de Algemene Vergadering uit te stellen, daar kwam nog een andere omstandigheid bij.

Door de stormramp was namelijk ook de verbinding met Zeeland vrijwel onmogelijk gemaakt. De spoorlijn was door het water geheel onbruikbaar geworden, zodat de Zeeuwen, ook die geen last van het water hadden gehad, niet konden komen. Hadden zij dit toch willen doen, dan had hun dit wel drie dagen gekost, want dan hadden zij de reis over België moeten maken, hetgeen dus practisch on­ mogelijk was. Om verdere moeilijkheden, zo ver als mensen dit vermogen, te vermijden, heeft toen het Hoofdbestuur besloten om de datum der Algemene Vergadering op 1 Juli te stellen, daar het toch niet uitgesloten was, dat het herstel der treinverbinding naar en van Zeeland nog meer stagnatie zou kumien ondervinden, en bovendien de maand Juni voor de landbouw minder geschikt is. Zo zal de S.G.F, dan ditmaal, indien de Heere wil en wij leven, op

Woensdag 1 Juli

haar Algemene Vergadering houden, en wel te Utrecht in het gebouw „Tivoli", Kruisstraat 1.

Van heinde en verre, van Noord en Zuid, van Oost en West, alsook uit het midden des lands, worden dan de afgevaardigden der — kon het zijn van alle — kiesverenigingen verwacht, en verder in groten getale de leden der kiesverenigingen, waarbij wij in het bijzonder denken aan de predikanten. Wij hopen, dat deze de 1ste Juli, zo veel als hun dit mogelijk - is, zullen vrij houden om de Algemene Vergadering te bezoeken. Evenals in vorige jaren zal er van afgezien worden om de predikanten een persoonlijke uitnodiging te sturen. Zo licht wordt er dan één overgeslagen, die v\'ij toch ook gaarne in ons midden zouden zien. Daarom moge deze opwekking hun een aansporing zijn om van hun medeleven met de S.G.P. te doen blijken, waarmede wij geenszins bedoelen de partij voorop te stellen.

Neen, geen partijbelang op zichzelf zij onze drijfveer, maar de beginselen, welke de S.G.P. mag voorstaan. Deze toch zijn het, die ons behoren samen te binden, daar zij overeenkomstig Gods Woord en wet zijn. Al wat niet op die bodem staat en daarnaar niet spreekt, zal geen dageraad hebben.

Daarom roepen wij aflen, zowel afgevaardigden als leden, op om terwille van de door de S.G.P. voorgestane beginselen op 1 Juli a.s. getrouw op te komen, om daarmede te getuigen, dat die be- j^s^^R& .^j^msm ginselen u lief en dierbaar zijii, dat gij de handhaving en naleving van die b^ ginselen alleen heilzaam acht voor het welzijn van land en volk, alsmede om u als één man te stellen achter het Hoofdbestuur, dat zich voor zuUc een zware taak gesteld ziet, waarbij in het bijzond& r gedacht moge worden aan Ds Zandt, de voorzitter der S.G.P., die ondanks het klimmen der jaren zijn gaven en krachten nog mag en ook nog wil geven ter verbreiding van de beginselen der Reformatie, die het tenvoUe waard zijn daarmede zijn instemming te betuigen en aan de doorwerking er van zijn volle medewerking te verlenen.

Men bedenke, dat alleen zij toegang tot de Algemene Vergadering hebben, die voorzien zijn van een toegangskaart, welke gratis verstrekt wordt aan leden der partij, of ook wel aan sympathiserenden, indien het bestuur der plaatsehjke of der dichtstbijzijnde kiesvereniging daartegen gean bezwaar heeft. Bestaat er in de naaste omgeving geen kiesvereniging der S.G.P., en wenst men toch de Algemene Vergadermg te bezoeken, dan vrage men een kaart aan bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag, waarbij men zich echter tevens nader bekend moet maken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's