Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste nenven en nichten, Nu alle neven en nichten de oplossingen van de raadsels der opgaven 301 tot en met 304 hebben ingezonden, kunnen wij thans deze oplossingen gaan vermelden om dan bij leven en welzijn de volgende week de namen te noemen van hen, die een prijs behaald hebben.

OPGAVE 301

Jongeren 1. Toen kwamen twee beren uit het woud (2 Kon. 2 : 24). 2. Paradijs (Sara, dij, p). 3. Lazams (Loth, Absalom, Zacharias, Achas, Rachab, Uzzia, Sadrach). Onderen 1. Daar kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. (Antipas, weduwnaar, Ketura, Rome, vrouw, Trente, tam ia). 2. Hierapolis (CoUos. 4 : 13). 3. Zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. OPGAVE 302 Jongeren 1. Hij stelt de rivieren tot een woestijn. 2. Golgotha (Goliath, Orpa, Levi, Gosen, Obed, Tarsen, Hiran, Agrippa). 3. Abimelech. Ouderen 1. Damaskus. 2. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der Koningen een zaak te doorgronden (Spr. 25 : 2). 3. Goud beproefd komende uit het vuur. (Numeri, Doeg, Beor, fout, denk, dupe, v.h.o., T).

OPGAVE 303

Jongeren 1. Bartholomëus (Ruth, Absalom, Beor). 2. Parthers en Meders. (Sem, Tarsen, herder, P). 3. Simon Zelotus (Sara, Issasehar, Maria, Orpa, Nicodemus, Zacharias, Elia, Laban, Onesimus, Timothëus Uria, Simon). Ouderen 1. En hoe horen wij ze een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn (Hand. 2 : 8). 2. Simon Petrus ging op en trok het net op het land (Lot, Sardes, Nehemia, negen, trompet, knip, gluton, pont, H). 3. Rebekka.

OPGAVE 304

Jongeren 1. Didrachme (drie Cham, D). 2. Jonathan (Judas, On, Nebucadnezar, Areopagus, Tubal-Kain, Hebron, Asa, Ninevé). 3. De opening uwer woorden geeft licht (Ps. 119 : 130). Ouderen 1. Ik ben de morgenschemering voorgekomen en heb geschrei gemaakt (Psalm 119 : 147). (Sodom en Gomorra, Achis, Gibéa, Chios, Gibeon, Geneve, gemeen, merkteken, r.k., h). 2. Pergamus. 3. En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij (Openb. 10 : 8). We laten nu de nieuwe raadsels volgen:

OPGAVE 309

Jongeren 1. Een naam voorkomend in het eerste boek der Kronieken bestaat uit acht letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is? 1, 5, 6, 8 was een ongehoorzame profeet, die op wonderlijke wijze tot gehoorzaamheid gebracht wordt. 2, 3, 4, 5 ontstaat door weerkaatsing van het geluid. 7 is de eerste letter van Jacob's nieuwe naam. 2. Door verplaatsing der letters van Lameganda kan men de naam verkrijgen van een discipelin des Heeren. 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ps 119. a. Ik, de Heere, worde niet veranderd, daarom zijt gij niet verteerd. b. Wie heb ik nevens U omhoog? c. Zij hebben uren lang door het bos gedwaald. d. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. e. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid. f. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. g. Er liep een mooi schaap in de weide.

Ouderen 1. Welke naam van negen letters verkrijgt men uit de volgende gegevens? 2, 4, 7 is de naam van een Priester, ten tijde van Samuel's jeugd. 6, 3, 9, 5 is een bevel. 8, 1 is een verlaagde toon (muziek). 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden te zamen een tekstgedeelte geven, uit het boek der Psalmen (tussen Ps. 120 en 130). a. Het gaat zo niet langer, er moet verandering komen. b. Wie zal de kosten kunnen berekenen? c. Verlaat mij niet, o Heere, geef mij niet over in de handen der vijanden. d. Hoe heette de moeder van Salomo? e. Jeruzaleiö was de stad waar Salomo de Tempel bouwde. f. Hebben wij u niet vooruit gewaarschuwd? g. Wie God bewaart, is wel bewaard. h. Wat wij ook gedaan hebben om hem tot andere gedachten te brengen, het was alles tevergeefs, i. Wederom zeg Ik u: waakt, want gij weet niet wanneer Ik komen zal. j. Zij hebben de korste weg naar de stad genomen. k. Wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. 3. Een tekstgedeelte bestaat uit drie en dertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? a. 3, 13, 2, 1 is het hoofd van het Verbond der Werken. b. 24, 28, 23, 11 is iemand, die zeide dat zijn misdaad groter was dan dat zij vergeven werd. c. 16, 6 19 betekent ver, uitgestrekt. d. 22, 8, 18, 14, 15 is een getal. e. 25, 20, 10, 30 is ook een getal. f. 9, 5 is een afstandsmaat (afgekort). g. 33, 17, 12, 32 is een verzoek. h. 7, 29, 4, 21, 11 is een merkteken in vaarwater. i. 31, 26, 27 dient ter afschutting. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Wij gaan nu verder met het verhaal over DE WALDENZEN XL

Het bevel om de notabelen van drie valleien gevangen te nemen, kon niet worden uitgevoerd, zo eindigden we de vorige maal. Vooreerst ontbrak het aan soldaten, want het parlement van Turijn begreep zeer goed, dat de Waldenzen de leraars en onderwijzers niet zonder tegenstand zouden laten gevangen nemen. Frankrijks koning werd namelijk door geheel andere belangen bezig gehouden en kon geen leger afstaan om het naar de valleien te sturen. Zodoende werd de uitvoering sterk vertraagd. Inmiddels was het besluit in het overige van Europa bekend geworden en had daar algemene verontwaardiging verwekt. Door de protestantse kantons in Zwitserland werd een schrijven gericht aan en een gezantschap gezonden naar het parlement van Turijn met het verzoek om op het wrede besluit terug te komen. Vele vorsten uit Duitsland deden hetzelfde. Zo mochten de Waldenzen middelerwijl in betrekkelijke rust leven.

In het jaar 1559 kwamen de Waldenzer valleien weer onder het bestuur van hun wettige souverein, de hertog van Savoye, die de naam droeg van Emanuel Philibert en gehuwd was met Margaretha, een zuster van de koning van Frankrijk. Deze prinses was in de kennis der Evangelische waarheid opgevoed door hare verwanten Margaretha van Navarre en Renata, dochter van koning Lodewijk XII. Geen wonder, was het dus, dat deze Margaretha de Hervormden zeer gunstig gezind was en dat de Waldenzen hiervan veel goeds verwachtten. Ze wisten echter niet, dat bij de vrede van Chateau—Cambrésis de vorsten zich wederkerig verbonden hadden de gehate ketterij uit te roeien en Emanuel Philibert alleen op die voorwaarde het erfland zijner vaderen had teruggekregen. Hij gaf dan ook reeds in het l-weede jaar zijner regering aan de vorderingen der vijanden toe en vaardigde de 10de Februari 1560 te Nice een edict van vervolging tegen de Waldenzen en andere hervormden in zijne staten uit. Daarin werd aan al zijn onderdanen verboden de niet-roomse predikers in de valleien te gaan beluisteren, onder verbeurte van honderd gouden kronen de eerste maal, terwijl levenslange galeistraf werd gesteld op de tweede maal. De helft van die prijs zou voor de aanbrenger zijn. Spoedig werd die straf nog verzwaard en aan ieder gelast de mis bij te wonen op straffe van de brandstapel. De uitvoering van dit edict werd opgedragen aan een prins uit het huis van Filips van Savoye, graaf de Raconis en nevens hem aan George Coste, graaf de la Trinité. Tot leiding van het geregeld onderzoek werden hun nog een drietal personen toegevoegd. Wie, dat zal in het vervolg bij leven en welzijn blijken.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's