Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op naar Utrecht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op naar Utrecht

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

D.V. Woensdag 1 Juli a.s.

Nog slechts enkele dagen scheiden ons van de dag, waarop afgevaardigden en leden der S.G.P. zich van heinde en verre, bij leven en welzijn, zuDen opmaken om met allerlei soort verkeersmiddelen zich te begeven naar de oude Domstad, waar voor de S.G.P. zovele herinneringen liggen.

Jarenlang toch werden hare Algemene Vergaderingen in deze stad gehouden. Er zullen er onder ons nog velen zijn, die jaarlijks mede optrokken naar de Boothst^at, waar zich destijds het gebouw vaïn de Protestantenbond bevond, dat inmiddels in het kerkgebouw der Geref. Gemeente veranderd is. Ook zullen velen onzer zich nog herinneren, dat dit gebouw te klein werd, zodat naar een andere zaal moest worden omgezien, welke aanvankelijk gevonden werd in het Gebouw vopi» Kunsten ^n Wetenschappen op de M^Éfcplaats.

Maar ook deze zaal kon weldra de grote toeloop van bezoekers niet meer bevatten en moest een onderkomen worden gezocht in de grote zaal van het gebouw Tivoli.

Verscheidene Algemene Vergaderingen zijn daar reeds vóór de laatste wereldoorlog jaren achtereen gehouden. Slechts werd in die periode één keer ergens anders vergaderd, niet slechts in een andere zaal, doch ook in een andere stad. Dit vond plaats in het zo betekenisvolle jaar 1940, waarin Nederland in het oordeel des oorlogs betrokken werd. Voordat dit in Mei geschiedde, waren de tijdsomstandigheden reeds van dien aard, dat het Hoofdbestuur het raadzamer achtte om een wat kleinere zaal te nemen, welke gevonden werd in het gebouw de Doelen te Rotterdam, welk gebouw betrekkelijk kort na het houden der Algemene Vergadering, namelijk op de 10e Mei bij het bombardement van Rotterdam door de Duitsers, in vlammen opging.

Na de bevrijding werd voor het eerst in 1946 weer een Algemene Vergadering gehouden. Daar Tivoli aan het Hoofdbestuur wat te groot voorkwam, werd het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen als vergaderplaats gekozen. De opkomst aldaar overtrof echter ver de stoutste verwachtingen. De toeloop bleek toch zo groot, dat de zaal in genoemd gebouw te klein bleek en noodgedwongen naar een grotere zaal moest worden omgezien. Dit was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tivoli bleek bezet te zijn, in elk geval kon deze zaal niet verkregen worden. Met grote moeite kon toen tenslotte beslag worden gelegd op een andere zaal, die echter lang niet zo groot was als die van Tivoli. Toen dan ook het jaar daarop de Algemene Vergadering weer in het zicht kwam, besloot het Hoofdbestuur tijdig de grote zaal van Tivoli te huren, hetgeen gelukken mocht. Sedertdien werd elk jaar in deze zaal vergaderd, gelijk ook thans de Algemene Vergadering op Woensdag 1 Juli a.s. wederom in de grote zaal van Tivoli, zo de Heere wil en wij leven, zal plaats hebben.

Vele kaarten en agenda's werden reeds verzonden en het zou ons niet verwonderen, indien er in de komende dagen nog vele aangevraagd zullen worden. Daarbij willen wij er nog eens de aandacht op vestigen, dat alle kiesverenigingen de kaarten voor twee afgevaardigden benevens agenda ontvangen hebben en voorts dat de kaarten voor bezoekende leden bij aanvrage geheel gratis worden verstrekt. Alleen voor de agenda moet betaald worden, ze kosten 5 cent per stuk. Het bedrag kan in de '' vorm van postzegels worden overgemaakt. Men richte bestellingen aan het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag, telefoon 557095.

En nu vrienden is het aan U om er aan mede te werken, dat de zaal vol wordt. Want dat zal toch ieder van ons gaarne willen. Niet omdat wij in het getal onze kracht wensen te zoeken. Neen, dat zou geheel verkeerd zijn. Niet in het getal, maar in Gods Woord ligge onze kracht. Toch zou ongetwijfeld niet één rechtgeaarde S.G.P.-er het aangenaam vinden als bijvoorbeeld de grote zaal van Tivoli, die in de vorige jaren boven en beneden geheel gevuld was, thans half gevuld zou zijn. Er zijn er zonder twijfel in den lande, die dit wel gaarne zouden zien, waarbij we niet eens alleen aan A.R., C.H. en anderen, die de S.G.P. allesbe-'A halve gunstig gezind zijn, behoeven te denken. Daarom doet het Hoofdbestuur een dringend beroep op alle kiesverenigingen om toch vooral twee vertegenwoordigers naar deze Algemene Vergadering af te vaardigen en op hare leden om in groten getale deze vergadering te bezoeken.

Wij noemden de afgevaardigden het eerst, dat hebben wij steeds gedaan zowel na als vóór de oorlog, omdat de afgevaardigden de kern der Algemene Vergadering vormen, die niet alleen het recht hebben om aan de besprekingen deel te nemen doch ook het recht van stemmen, hetwelk de leden niet hebben. De leden mogen dus wel aan de besprekingen deelnemen, maar niet mee stemmen. Hun tegenwoordigheid wordt vanzelfsprekend evenals die der afgevaardigden op zeer hoge prijs gesteld. In de eerste plaats om daarmede te doen blijken van hun aanhankelijkheid en liefde voor de beginselen welke de S.G.P. mag voorstaan, maar ook om er zodoende aan mede te werken, dat de onderlinge band wordt bestendigd en versterkt.

Helaas zullen wij er moeten missen, die anders wellicht in ons midden zouden geweest zijn. We denken o.m. aan hen, die hun leven lieten bij de watersnoodramp, alsook aan hen die vanwege de gevolgen dezer ramp, onmogelijk kunnen komen, hoe gaarne zij dit anders hadden gedaan. De ledige plaatsen mogen door anderen ingenomen worden! Ieder, die dan ook maar even uit zijn werk kan breken, kome D.V. Woensdag 1 ]uli a.s. naar Utrecht en richte zijn schreden naar Tivoh, Kruisstraat no. 1. In de morgenvergadering hoopt de voorzitter, Ds Zandt, alsdan bij leven en welzijn zijn rede uit te spreken, waarin — daaraan twijfelen wij niet — onder meer gewezen zal worden op de noodzakelijkheid voor volk en overheid om zich te richten naar Gods Woord en Wet, allereerst omdat God dit eist en voorts omdat alleen in die weg heil voor land en volk te wachten is.

Het slotwoord zal D.V. gesproken worden niet door ds Smits, zoals op de agenda is vermeld, maar omdat ds Smits wegens zijn reis naar Amerika daarin verhinderd is, door het Hoofdbestuurslid ds Mieras van Krimpen a/d IJssel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

Op naar Utrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's