Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BUITENLANDS OVERZICHT

5 minuten leestijd

Sedert wij ons laatste over2acht schreven, is er in het buitenland weinig vermeldingswaardigs voorgevallen. Het is voornamelijk een drietal onderwerpen, welke stof tot bespreking aan de wereldpers hebben gegeven, en wel de opstanden in Oost-Duitsland en in de Russische vasalstaten, de toestand op Korea en wat daar mede samenhangt, en de Franse kabinetscrisis.

De opstanden in Oost-Duitsland en in de Russische satellietstaten, met welker bespreking wij ons overzicht aanvangen, zijn, zoals te verwachten was, door de Russische müitaire macht onderdrukt.

Daarbij hebben de Russen en de op him bajonetten steunende regeringen tevens niet nagelaten de arbeiders hogere lonen en kortere werktijd toe te zeggen. Of zij deze toezeggingen echter wel nakomep of kunnen nakomen, moet worden afgewacht. De opstanden toch hebben aangetoond, dat - de economische toestand in het bijzonder in de Russische vasalstaten al uitermate slecht is en dat de ontevredenheid der bevolking aldaar zeer groot is, alsook dat de beloofde paradijstoestand daarin in het tegendeel is omgeslagen.

De gebeurtenissen in Oost-Berüjn zijnvan een historische betekenis. Niet alleen daarom omdat een soortgelijke opstand tot dusverre nog nimmer achter het ijzeren gordijn is voorgekomen, maar ook daarom, omdat de opstanden zulk een omvang hebben aangenomen, dat het de Russische machthebbers niet gelukt is om te voorkomen, dat de buitenwereld er kennis van gekregen heeft. En dit is stellig van grote betekenis. Er zijn toch nog altijd tal van mensen, die in de waan verkeren, dat in Rusland en in zijn vasalstaten een ideale toestand bestaat. Deze lieden hebben nu het tegendeel er van kunnen waarnemen, want zelfs de Russische berichten hebben moeten toegeven, dat dit allerminst zo is, waar ook daarin erkend werd, dat de slechte economische toestand aanleiding gegeven heeft, dat er opstanden en onlusten zijn uitgebroken. En deze opstand is niet minder van grote betekenis, dewijl deze er toe bijgedragen heeft om de Amerikanen te versterken in hun verzet tegen de toelating van het communistische China als lid van de Organisatie der Verenigde Naties, waarop men onder meer in Engeland aandringt. Het lijdt toch geen twijfel, dat het gezag van de regering van de Sovjet-Unie door de gebeurtenissen in Berhjn, Oost-Duitsland, Tjsecho-Slowakije en Hongarije in sterke mate ondermijnd is. Daardoor is er een rake klap toegebracht aan de vredessfeer, welke de Russische regering te harer gunste met haar vredesgebaren wilde scheppen, hetgeen niet na zal laten op de aanstaande conferentie te Bermuda invloed uit te oefenen.

Deze conferentie zal nu op 8 Juli, naar tenslotte vastgesteld is, esn aanvang nemen. Daarop zullen de Amerikaanse, Britse en Franse afgevaardigden niet weinige problemen te behandelen hebben. Het is te verwachten, dat daarop ook de wapenstilstand op Korea ter sprake zal komen, want de Koreaanse oorlog duurt nu al drie jaar — daarin is nog steeds geen schot gekomen, daar er op Korea geen nieuwe onderhandelingen hebben plaats gevonden en de Zuid-Koreaanse president Rhee nog steeds in zijn verzet tegen het totstandkomen van de wapenstüstand volhardt en de totstandkoming er van door het vrijlaten van de anti-communistische krijgsgevangenen al zeer bemoeilijkt heeft Op het ogenblik hebben er besprekingen tussen president Eisenhower en Rhee plaats. De president heeft zich in een schrijven tot Rhee gericht. Of de inhoud er van in staat Z4I zijn om Rhee tot andere gedachrten te brengen, is op dit ogenblik nog niet bekend.

Inmiddels heeft de minister-president van India, Nehroe, zich ook met de wapenstilstandskwestie op Korea bemoeid. Hij heeft een brief aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties gezonden, waarin hij op een onverwijlde bijeenro& ping van de Algemene Vergadering aandringt Deze aandrang is in Amerika verre van gunstig ontvangen. De Amerir kaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties verklaarde, dat hij zich geen stap kon indenken welke m^t groter zekerheid de totstandkoming van de wapenstilstand op Korea zou kunnen schaden, dan een ogenbhkkehjke bespreking van deze kwestie in de Algemene Vergadering, zodat een onverwijlde bijeenroeping van de Algemene Vergadering wel geen doorgang zal vinden en naar alle waarschijnlijkheid deze kwestie wel tot één van de onderwerpen zal behoren, welke op de conferentie te Bermuda besproken zal worden.

Deze conferentie kan nu plaats hebben. Frankrijk legt daarvoor thans geen stro meer in de weg. Het heeft nu, na bijna vijf weken nadat de regeringscrisis ontstaan is, een regering gekregen. Nadat Pinay nog zoals andere toekomstige kabinetsfonnateurs tevergeefs gepoogd had een kabinet samen te stellen, is het aan Laniel als vijfde formateur mogen gelukken eea ruime meerdaJieid (398 stemmen voor en 206 tegen) in het Parlement te verkrijgen voor het vormen van een ministerie. In tegenstelling met vroegere formateurs gaf Laniel in het parlement een korte uiteenzetting van zijn regeringsprogram.

Tot de voornaamste punten van zijn regeringsprogram behoren de navolgende. Ten aanzien van de Europese Verdedigings Gemeenschap verklaarde hij, dat eerst de Saarkwestie geregeld moet worden alvorens Frankrijk zal ondertekenen. Aan de Bermuda-canfereiïtie vsdjdde hij zes regels. Vrijwel algemeen wordt aangenomen, dat hij Reynaud aan het hoofd der Franse delegatie zal stellen als degene, die het tegen ChurchiU zal opnemen.

In zake Indo-China zeide hij, dat Frankrijk niet alleen de lasten van de oodog kan diagen.

Ten opzichte van de landbouwproductie betoogde hij onder applaus, dat er een einde moest komen aan het invoeren van de landbouwproducten, welke op eigen bodem verbouwd konden worden, hetgeen er op wijst, dat tegen de wens en het streven van zeer velen, de tolmuren in Frankrijk hoger opgetrokken zullen worden.

Verwacht wordt nu, dat Laniel spoedig een ministerie gevormd zal hebben. Dit zal zich geplaatst vinden voor de oplossing van tal van hoogst moeilijke problemen, bij welker poging om ze op te lossen het o 20 gemakkelijk ten val gebracht kan worden, zoals dit nu reeds met zo vele ministeries na de oorlog in Frankrijk het geval geweest is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken