Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste txecen en nichten!

Wij beginnsn dit keer met een hartelijk welkom toe te roepen aan twee nieuwe neven en een nieuwe nicht, namelijk Marinus Droogendijk te Zwijndrecht, Klaas Schuit te Arnemuiden en Lijntje Verstraten te Axel. Gaarne zullen wij in het vei-volg geregeld de oplossingen van jullie ontvangen, hetzij alleen die voor de jongeren of die voor de ouderen, maar allebei mag ook.

Voorts zij nog vermeld, dat van ]an Kardux te Herkingen een doos met postzegels ontvangen werd, welke aan het juiste adres zullen worden doorgezonden. Thans laten wij de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 311

]angeren:1. In 1 Kronieken 3 komt een naam voor, waarvan de letters de beginletters zijn van de namen der hieronder bedoelde personen. a. de discipel, die bekend gemaakt werd met Saukis' bekering op de weg naair Damascus. b. de vader van Johannes de Doper. c. een vrouw, die de goede keuze kreeg te doen. d. een goddeloze koningin, wier vlees •door de honden gegeten werd. e. Abrahams vrouw na de dood van Sara. f. de vader van koning Josafat. •g. een koning van Salem en priester zonder geslachtsregister. 2. Door een andere rangschikking der letters van ABBERES •kan msn de naam verkrijgen van een plaats waar Abraham gewoond heeft. Hoe luidt deze naam? 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Hebreen. a. Hadt ge maar de roepstemmen des Heeren ter harte genomen. b. De kinderen gingen zonder gelei-de naar school. c. Het geloof is een gave Gods. d. Wie is er met de Heere gehjk te schatten? e. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. f. De man zei, dat het hem onmogelijk was om 'langer te wachten. g. Heft Gode psalmen aan. h. De dwaze maagden kwamen te laat, de deur was gesloten. i. Hoe kunt ge daar nu behagen in scheppen? Ouderen:1. De naam van een heidens koning voorkomend in het boek Jesaja, bestaat uit 15 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is? 11 6 9 10 15 was een broer van Rebekka; 7 8 14 1 was de vader van Kanaiin; 5 4 is een muzieknoot; 3 2 is ook een muzieknoot; 12 13 6 is de naam van één der vrouwen van Lamech. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Handelingen. a.Paulus en Silas maakten zendingsreizen. b. De Israëlieten trokken door de Rode Zee. c. Zij gaven elkaar de hand. d. In naam des konings werden de mannen gevangen genomen. e. De kinderen des Heeren kwamen des Zondagsavonds bij elkaar. f. De ontvangst was erg koel. g. Met Kerstmis hopen wij bij u te komen. h. Wij hebben hen geheel uit het oog verloren. i. Tussen David en Jonathan bestond een hechte vriendschap, j. Wij moeten nog een verre afjtand afleggen. k. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom. 1. Het getal der uitverkorenen is alleen bij de Heere bekend, m. De kamerling geloofde nadat hem Christus uit de profeet Jesaja gepredikt was. o. Een tekstgedeelte uit het boek der • Handelingen bestaat uit 49 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:18 21 11 28 45 45 15 was een koning, voor wie Paulus zich verantwoord heeft; 3 13 17 23 25 44 19 is de naam van de laatste koning van Juda; 4 8 10 14 betekent het keuren van maten en gewichten; 2 33 12 betekent afgunst; 5 9 20 26 1 34 22 24 wijst op hetgeen achter ligt; 7 27 31 32 48 is uitkering op kapitaal; 35 6 16 38 46 49 betekent berichten; 37 41 36 29 is een getal; '43 39 47 is het kleinste organisme (ook wel een kleine ruimte); - ' 40 30 42 betekent dus of daarom.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We gaan nu verder met het verhaal over DE WALDENZEN XLIL

De terechtstelling van Mathurin te Carignan deed vele Waldenzen de vlucht nemen naar een plaats onder Franse heerschappij, waar ze toen veiliger waren. Er waren er echter helaas ook, die zich in dagen van rust bij de Hervormden hadden aangesloten, maar die thans door de bedreigingen van Rome zo zeer verschrikt werden, dat ze voor kruisbeeld en altaar bogen. Dezulken mochten hun bezittingen behouden, maar wat baat het een mens, al zou hij de gehele wereld winnen en schade zijner ziel lijden? Van hen, die naar elders de wijk genomen hadden, werden alle achtergelaten goederen verbeurd verklaard, zodat zij van alles, wat zij niet hadden kunnen medenemen, beroofd waren.

In de streken Méane en Mattin hielden de uitvoerders van Rome's bloedige wraak vresehjk huis. Zij, die niet op andere wijze als slachtoffer vielen, werden naar de galeien gesleept, om daar een ontzettend leven tegen te gaan De waardige leraar der zich in genoemde streken bevindende gerneente werd bij een klein vuur langzaam verbrand! De vallei van Barcelonette onderging hetzelfde lot. Het is dan ook zeer wel te begrijpen, dat de Waldenzen helemaal niet verheugd er over waren, dat ze weer onder de regering van de hertogen van Savoye gekomen waren .Toch hoopten ze nog enige invloed op het hart van hun koning uit te kunnen oefenen. De predikanten der valleien verzamelden zich daartoe met alle gemeenteleden, die met hen wilden vergaderen, tot een biduur, waarin van de Koning der koningen werd gesmeekt, hen te verlossen uit de hand dergenen, die hen verdrukten.

Tevens werd in die samenkomst besloten een schrijven te richten aan de hertog, aan de hertogin en aan de raad. In de brief aan de hertog vroegen zij het recht, dat zelfs aan geen boosdoener geweigerd werd, eerst te worden verhoord voordat zij werden veroordeeld. Zij betuigden voorts op de plechtigste wijze hun geloof in de zuivere en onbevlekte godsdienst van de Heere Jezus Christus en verklaarden, dat de leer, die zij beleden, de leer v.'as der profeten, der apostelen, van het concilie van Nicéa en van Athanasius; dat zij geheel en gaarne de besluiten aannamen van de vier voornaamste kerkvergaderingen en alle achting hadden voor de geschriften der kerkvaders, in alles, waarin deze niet afweken van de zuiverheid des geloofs. Ook verzekerden zij, dat zij gehoorzaamheid wilden bewijzen aan hun overheden en dat zij steeds vrede wilden houden met hun naburen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's