Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweede Kamer

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De werkzaamhedMi dezer Kamer zijn in de loop der jaren sterk toegenomen. Tal van zaken, welke er vroeger niet in behandeld werden, komen er thans aan de orde.

Dat heeft mede ten gevolge, dat het reces in de loop der jaren veel korter is geworden. In vergelijking met vroegere jaren is het dit jaar al bijzonder kort

Aanvankelijk was vastgesteld, dat de Kamer op 17 Juh uiteen zou gaan, doch daar het Europese Defensieverdrag op aandrang der regering nog door de Kamer in behandeling genomen werd, ging de Kamer bijna een week later uiteen. Blijkens mededeling van de voorzitter der Kamer, dr Kortenhorst, afgelegd in de vergadering van 23 Juli, zullen de Kamerleden er rekening mede moeten houden, dat reeds op 8 September, zo enigszins mogehjk, één of meer van het volgende viertal onderwerpen door de Kamer in openbare behandeling zal moeten worden genomen; te weten, het complex belastingontwerpen en de vsdjziging van de huurwet; de wet op de watersnoodschade 1953; de wetten inzake de coördinatie van de sociale verzekering en de loonbelasting of de derde en vierde reeks vraagstukken inzake het nieuwe BurgerHjke Wetboek.

Het laat zich aanzien, dat het laatstge­ noemde onderwerp behandeld zal worden; zo niet de derde en vierde beide, dan toch in elk geval wel de derde reeks vraagstukken, ofschoon hier op het ogenblik, dat wij dit schrijven, nog niets met stellige zekerheid van te zeggen valt.

Indien de voorbehandeling van geen der vier genoemde wetsvoorstellen zo ver gevorderd is, dat de Kamer op 8 September tot openbare beraadslaging daarvan zou kunnen overgaan, dan zal zij na de opening van de nieuwe zitting deze te behandelen hebben. En dan zullen er slechts enkele dagen voor openbare behandeling aan de Kamer ter beschikking staan, gehjk dat ook in de maand October het geval is. De overige dagen zullen immers in beslag genomen worden door het afdelingsonderzoek van de begroting voor het jaar 1954 en voor vergaderingen van de vaste commissies.

Het laat zich dus aanzien, dat in betrekkeüjk korte tijd de bovengenoemde veelomvattende wetsvoorstellen zullen moeten behandeld worden. Dit zal dan vrijwel zeker in ijltempo moeten geschieden.

Avondvergaderingen, die tot laat in de nacht zullen kunnen duren, zullen ei alsdan wel bij gehouden moeten worden, hetgeen allesbehalve wenseHjk is, maar volstrekt niet tot de - onwaarscbiinlijkheden behoort.

Dr Drees toch verklaarde op de rede. welke Dr Kortenhorst bij het uiteengaan van de Kamer op 23 Juli hield: „De regering zal, helaas, zoals door u ook reeds is aangegeven, onmiddelhjk na het reces in veel sterker mate een beroep op de Staten-Generaal moeten doen, omdat de omstandigheden tal van ingewikkelde, moeüijke beslissingen op korte termijn vereisen".

En dit is nog bij lange na niet alles, wat deze herfst de Kamer aan werk zal hebben te verrichten. Zeer wel mogelijk zullen in die tijd ook nog op de agenda van de Kamer geplaatst worden: de administratieve rechtspraak bedrijfsorganisaties en de bedrijfsverguimingenwet, het ontwerp van wet op het kijkgeld, de wet op de omzetbelasting en de Rode Kruisverdragen, benevens — zoals Dr Kortenhorst het uitdrukte — nog een massa niet zo belangrijke, maar toch tijdrovende wetsontwerpen, die óók voor Kerstfeest afgedaan behoren te worden.

Het is niet te ontkennen, dat deze herfst de Kamer een zwaar — juister is het te spieken van een overbelast — program van werkzaamheden wacht. Te zwaarder, als men bedenkt, dat de voorzitter van de Kamer er wel alles op zal zetten, dat de onderscheidene begrotingen ook nog vóór Kerstfeest alle zullen worden afgehandeld.

Wat ons betreft, wij zouden er de voorkeur aan geven, dat de vacantie, het reces, wat werd ingeperkt, dan dat belangrijke wetsontwerpen in een ijltemjx> worden afgejakkerd.

Dat afjakkeren brengt mede, dat er menig werf een te korte spreektijd wordt vastgesteld, waarin het wetsontwerp niet naar behoren besproken kan worden. En dit is niet alleen het bezwaar, dat er aan verbonden is. Daardoor wordt het noodzakehjk, dat er avondvergaderingen.

sorns tot drie toe in vier zittingsdagen, welke tot diep in de nacht kuiinen duten, worden ingelegd.

Zoals het thans met het zwaar belaste werkprogram van de Kamer is gesteld, zal er wel niet aan te ontkomen zijn, dat de spreektijden sterk gerantsoeneerd zullen worden, en dat er vele avondzittingen van een vrij lange duur gehouden zullen moeten worden, wil men het program vóór Kerstfeest afgehandeld hebben.

Wij achten dit voor een deugdelijke be-? handeling allerminst gewenst. Het zou! veel beter zijn, indien men de behandeling van wetsontwerpen, welker afdoening vóór Kerstfeest niet strikt noodzakelijk is, liet rusten tot in Januari 1954, om ze dan te behandelen, ook al moet het Kerstreces dan bekort worden. Het landsbelang dient hier toch vóór alles te gaan, en dat is er stellig niet mede gediend, indien de wetsontwerpen maar in een overhaast tempo worden afgehandeld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's

Tweede Kamer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's