Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Oud en Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Oud en Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Het is weer zo ver, dat we de oplossingen kunnen geven van de raadsels der opgaven 309 tot en met 312. We laten deze dan hier volgen;

OPGAVE 309

Jongeren:1. Jechonia (Jona, echo, i) 1 Kr. 3 : 17. 2. Magdalena. 3. Ik heb gedwaald als een verloren schaap (Ps. 119 : 176).

Ottderen:1. Sealthiël (Eli, halt, es). 2. Zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter (Psalm 127 : 1). 3. ^^aak mij bekend de weg, die ik te gaan heb (Adam, kain, wijd, negen, tien, km., bede, baken, heg).

OPGAVE 310

Jongeren:1. Benhadad (Belsazar, Effratha, Nehemia, Henoch, Adullam, Debora, Ararat, Drusilla). 2. Genadig en barmhartig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 3. Bethsaida (Asa, hit, bed).

Ouderen:1. Bewaar uwe tong van het kwade en uwe lippen van bedrog te spreken. 2. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk (Zef. 3 : 12). 3. Beth-Nimra (Num. 32 : 36).

OPGAVE 311

Jongeren:1. Azrikam (Ananias, Zacharias, Ruth, Izébel, Ketura, Asa, Melchizédek). 2. Berséba, 3. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen (Hebr. 11 : 6).

Ouderen:1. Merodach Baladan (Laban, Cham, ds, re, Ada). 2. En de hand des Heeren was met hen en een groot getal geloofde (Hand. 11 : 21). 3. En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen (Hand. 14 : 28) (Agrippa, Zedekia, ijken, nijd, verleden, rente, melden, tien, cel, des).

OPGAVE 312

Jongeren:1. Ebed Melech (Ezau, Benjamin, Elkana, Dina, Mozes, Eden, Lydia, Eliza, Cham, Hiram). 2. Ohola en Oholiba (Ezech. 23 : 36) (Baal, olie, hoon, ho). 3. Want God de Heere is een zon en schild (Psalm 84 : 12).

Ouderen:1. Geef mij uwen wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof. (het ijzeren gordijn, getij, goudmijn, weduwe, pij, Effatha, amok, i). 2. Alle heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt zullen komen (Psalm 86 : 9). 3. Tekoieten (Nehemia 3 : 27). (tien, koe, te) Thans laten volgen. we de nieuwe raadsels

OPGAVE 316

Jongeren:1. Zoek uit elk der onderstaande zin­ nen een woord, zo dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vorinen uit één der eerste 4 hoofdstukken van het boek Genesis. a. Nathan zei tot David: ij zijt die man. b. Zij scherpen hun tong als een slang. c. Wie heeft lust den Heer' te vrezen? d. Geef mij van dat water, opdat mij niet dorste. e. Wat zult ge er bedrogen mede uitkomen, indien ge op zo groot een zaligheid geen acht geeft.

2. Noem de naam van: a. De vader van Obed. b. De moeder van Johannes de Doper. c. Een arme bedelaar uit het Nieuwe Testament. d. Een vrouw, die na de woorden van Petrus dood neerviel. e.Het werelddeel waar de bakermat der mensheid lag. f. De vrouw van Mozes. g. De stad waar Paulus vele afgodsbeelden zag. h. Een inwoner van Rome. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van CULOSINER kan men de naam verkrijgen van een Romeins hoofdman.

Ouderen:1. Een naam voorkomend in het eerste boek der Kronieken bestaat uit vijftien letters. In sommige Bijbeluitgaven komt een a minder in deze naam voor. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is:7, 5, 13, 10 is de naam van een vorst uit Genesis 36. 1, 2, 14, 12 is de naam van een profeet, die de Baaipriesters slachtte. 6, 10, 9 is gelijk aan 11, 7, 8 komt van het varken. 15, 4, 3 is een maand.

2. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit zestig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:9, 11, 18, 42, 57 is gelijk 32, 4, 7, 45, 56, 10 is de naam van een profeet en ook de naam van één der zonen van David. 60, 27, 49, 54, 13, 43 is de naam van een krijgsoverste, die djdens zijn slaap gedood werd. 5, 17, 35, 41 is 16, 6, 34, 19 is de naam van Kanaan's vader. 3, 20, 18, 31, 36, is 1, 12, 47, 30, 52 is onmisbaar voor het leven van vissen. 2, 50, 38, 44 betekent vlijt. 21, 23, 55, 48, 28, 51, 22, 8, 59 betekent raad geven. 15, 39, 29, 46, 33, 24, 25, 53 betekent bezitter. 28, 58, 40 een cylindervormig voorwerp. 14 is de laatste letter van de naam van Bileam's vader.

3. 2k)ek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit de Openbaring van Johannes. a. Hij staat of hij valt zijn eigen leer. b. De Heere Jezus werd op de eerste dag der week uit de dood opgewekt. c. Wie zal ons het goede doen zien? d. Vader en moeder hebben zij in u licht geacht. e. Hij verbergt al zijn schatten als hij op reis gaat. f. De golven zijn over ons heengegaan. g. Zij zullen van kracht tot kracht voortgaan, doch daarbij eigen krachten moeten verliezen. h. Waarom ging het kind zo laat naar bed? i. Gods vriend'üjk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, j. Zij kwamen uit naam desgene, die hen gezonden had. k. Die veel kwaads in het hart denken. 1. Zij klommen de berg op en bleven geruime tijd op de top. m. De engelen gingen weer naar de hemel. n. De hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank Zijner voeten, o. Welzahg hij, die niet zit in het gestoelte der spotters.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 313 tot en met 316 kunnen worden ingezonden aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Nieuwe neven en nichten, die voor het eerst de oplossingen inzenden, moeten buiten aan de voorzijde van de enveloppe het woord Nieuw schrijven. Thans volgt nog een stukje van het verhaal over

DE WALDENZEN

XLVI

De vorige maal hebben we gezegd, dat de paus zeer verontwaardigd was over het voorstel van de hertog van Savoye om een samenspreking tusen de Waldenzen en de Roomse geestelijken te doen plaats hebben. Hij gaf aan de hertog te verstaan, dat de leringen en insteUingen der Roomse kerk volstrekt en zonder enig voorbehoud moesten worden aanvaard en dat er daarom tegen de ketters niet anders mocht worden gehandeld dan met grote gestrengheid. De paus bood daarbij zijn medewerking aan en beloofde een legaat te zullen zenden om de afvalligen die berouw mochten tonen, in de Roomse godsdienst te onderwijzen en weer in de schoot der kerk op te nemen.

Het antwoord van de paus betekende alzo niet anders dan dat er weer een vreselijke terreur zou worden aangericht in de valleien, die reeds door het bloed der martelaren gedrenkt waren. Dit zou spoedig blijken. De eerste November van het jaar 1560 toch kwam er een leger van minstens vier duizend voetknechten en tweehonderd ruiters onder aanvoering van de reeds eerder genoemde graaf de la Trinité. Al de gruweldaden van dit leger te beschrijven, is niet mogelijk. Hetgeen reeds zo menigmaal in de bergen van Piëmont was gezien, werd thans weer herhaald. De roomse soldaten toonden monsters van wreedheid en andere ongerechtigheden te zijn, terwijl de officieren al niet beter waren. De aanvoerder bediende zich bovendien van list en bedrog om zodoende te verkrijgen, wat door geweld mogelijk niet verkregen zou zijn. Er waren er onder de Waldenzen althans, die zich door zijn schoonschijnende redeneringen lieten overhalen om voor de schijn tot Rome terug te keren, doch bij vele anderen gelukte dit niet.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor Oud en Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's