Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De nieuwe Zondagswet

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De nieuwe Zondagswet

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daarnaar van verschillende zijden gevraagd, wensen wij in het kort nog eens terug te komen op de nieuwe Zondagswet, en het verschil, dat er bestaat tussen de oude Zondagswet, die van 1815 dateert, en de thans tot stand gekomene. Wij merken dan in de eerste plaats op, dat de huidige Zondagswet een aanmerkelijke verslechtering ten aanzien van de heiliging van en de rust op des Heeren dag in vergelijking met de oude wet inhoudt.

De oude wet bepaalde in artikel 3:

„Dat gedurende de tijd, voor de openbare godsdienstoefeningen bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, waar drank verkocht wordt, voor zo verre dezelve binnen de beslo^ ten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dezelfde tijd generlei spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke, mogen plaats hebben".

In de nieuwe wet ontbreekt zulk een bepaling ten enenmale. De nieuwe wet verbiedt slechts, dat op de Zondag — en ook de tweede Kerstdag en de Hemelvaartsdag — in de buurt van een kerk of een gebouw, waarin een godsdienstoefening gehouden wordt, ormodig storend gerucht wordt verwekt, en verplicht de burgemeester om daartoe de nodige verkeersmaatregelen te treffen. Voorts gebiedt deze, dat op meer dan 200 meter afstand van de kerken en de even tevoren genoemde gebouwen geen lawaai mag worden gemaakt; een bepaling, welke voor de gehele dag geldt, maar waarvan een burgemeester na 1 uur 's middags ontheffing kan verlenen.

Bepaalde de wet van 1815, „dat geen openbare vermakelijkheden, zoals schouwburgen, publieke danspartijen, concerten, op Zondagen en algemene Chistelijke feestdagen zullen gedoogd worden, zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten hieromtrent een uitzondering toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen", de thans geldende wet bepaalt, dat vóór één uur des namiddags geen openbare vermakelijkheden plaats mogen hebben, onder dien verstande, dat de gemeenteraad dit verbod kan uitbreiden tot de gehele Zondag, mits hij precies aangeeft voor welke vermakelijkheden, terwijl de burgemeester gemachtigd is zowel vóór 1 uur als daarna ontheffing te verlenen. Hield één der wetsbepalingen van de

oude Zondagswet in, „dat op Zondagen en op zodanige godsdienstige feestdagen, als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geen beroepsbezigheden zullen mogen worden verricht, welke de godsdienst zouden storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben dan in geval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijk toestemming zal geven", de nieuwe wet verbiedt slechts alle arbeid in beroep of bedrijf, welke de openbare rust verstoort.

Wat de sportbeoefening en de sportwedstrijden op Zondag betreft, verbood de oude wet de beoefening van alle sport tijdens de kerkdiensten op Zondag; de nieuwe laat die toe en beschermt hen zelfs dermate, dat geen gemeenteraad sport en ontspanning kan verbieden, zo lang zij niet een openbare vermakelijkheid zijn, terwijl zij eveneens vergimning verleent, dat optochten en openluchtmeetings na 1 uur des Zondags worden gehouden.

Vermelden wij nog, dat de nieuwe wet aan een gemeenteraad bevoegdheid verleent om het verbod, dat tijdens de kerkdiensten en de diensten in andere, vooi de godsdienstoefening bestemde gebouwen, het verwekken van storend gerucht verbiedt, ook toepasselijk te verklaren op feestdagen, die niet algemeen erkende Christelijke feestdagen zijn, maar alleen door één of enkele kerkgenootschappen als feestdagen erkend worden, dan hebben wij het belangrijkste van deze wet wel weergegeven.

Hoe indroevig en jammerlijk deze nieuwe Zondagswet wel is, hebben wij reeds meermalen uitvoerig besproken. Wij zullen daarop thans niet ingaan, daar het eigenlijke doel van dit artikel is om de gestelde vragen kort en beknopt te beantwoorden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1953

De Banier | 8 Pagina's

De nieuwe Zondagswet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1953

De Banier | 8 Pagina's