Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 319

Jcmgeren:1. Noem de naam van: . de stamvader der Joden; b. het eiland, waarheen Barnabas met Marcus trok; c. de plaats, waar Abrahams vader stierf; d. het volk, waaruit de Messias is voortgekomen; e. de koning, die Bileam liet halen; f. Daniël tijdens zijn verblijf in Babel; g. een richter, die de broeder van Kaleb was; h. een evangelist, die van beroep geneesheer was; i. de profeet, die profeteerde over doodsbeenderen; j. een discipel des Heeren, die tot Jezus zeide: ijn Heere en mijn God. k. de plaats, waar Abrahams vrouw stierf. Welk woord vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Door verplaatsing der letters van ARSEIS kan men de naam verkrijgen van een veldheer uit het Oude Testament. Wie is dat? S. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit Openbaring 21. a. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. b. De duif kwam tot hem tegen de avondtijd. c. De Heere Jezus heeft de pers alleen getreden; niemand der volkeren was met Hem. d. Hebt ge die grote ster gezien? e. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. f. Hoe zullen de namen bekend gemaakt worden? g. Zij steken het hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen. h. Wij zijn gisteren in de stad geweest. i. Zij gaven haar versterkende middelen. j. Uw Woord is een licht op mijn pad. k. Zij zullen wandelen en niet moede worden.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 37 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn?

3 7 17 27 18 4 23 was de laatste koning over Juda; 19 15 9 31 20 21 is een Indiaanse hut;

14 25 1 10 29 30 2 is een plaats in Zuid-Holland; 28 36 34 12 is een veel gebruikt volksvoedsel;

11 22 5 37 dient voor het bakken van brood; 26 32 6 35 is een deel van hef lichaam;

8 13 33 16 geeft een ontkenning aan; 24 is de laatste letter van de naam van een gebergte, dat bekend was om zijn cederbomen. 2. Maak uit de woorden

MORGEN - f BOEDEL

met vermindering van de letter E een woord, dat voorkomt in Richteren 16. 3. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Job:

a. Gij zult heel wat te horen krijgen als ge thuis komt. b. Wie is in de hemel met U gelijk te schatten? c. Zij hebben hem het mes op de keel gezet. d. Er kon geen mens meer in de zaal. e. Dat' woord moet ge nooit meer zeggen. f. Gij zijt rein in Uw richten. h. De mannen gaven hem een deel van hun loon. i. Hoe groot is het goed, dat Gij hebt weggelegd voor degenen, die U vrezen. j. De één acht de ene dag boven de andere dag. k. Herodes en Pilatus werden vrienden. 1. Het kind, dat verdwenen was, is terecht. m. Met de zondaar kunt gij buiten Christus geen gemeenschap hebben, n. Zet uw hart niet op de dingen dezer wereld. o. Als het hart stilstaat, treedt de dood in. p. Zij gingen op een zekere dag naar hun ouders. q. De jongens hebben hem naar huis gebracht. r. Het kind zet zijn voeten op de stoel.

De oplossingen van de raadsels dezer opgaven mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij roepen thans een hartelijk welkom toe aan Ansje Knook te Gorinchem, die met behulp van haar ouders, hoewel nog ong, gaarne zou willen meedoen met et oplossen en het inzenden der oplosingen. Wij hopen, dat Ansje bij leven en welzijn nog vele jaren zal blijven meeoen en menige prijs zal behalen. ie haar wil volgen, denke er aan om p de enveloppe het woord NIEUW te chrijven. hans gaan wij verder met het verhaal

DE WALDENZEN

XL VIII.

De vluchtende Waldenzen wierden in Zwitserland zeer hartelijk ontvangen, vooral in Geneve, welks bewoners het elkander letterlijk betwistten wie de zwakste en ongelukkigste der vreemdelingen onder zijn dak zou opnemen. Ook beijverden de burgers zich met het bestuur der Italiaanse beurs te Geneve de ongelukkigen van klederen te voorzien. Telkens als een nieuwe afdehng vluchtelingen de stad binnenkwam, hernieuwde zich een toneel, dat allen, die er getuige van waren, met diepe weemoed vervulde: dat angstige vragen van hen, die eerder Geneve hadden mogen bereiken en die er nu aankwamen; dat vragen naar vader of moeder, naar man of vrouw, naar broeder of zuster, naar bruidegom of bruid.

En dan is het moeilijk te zeggen, welk antwoord het meeste smait veroorzaakte: uw vader is in de gevangenis gestorven, of: uw man is rooms geworden, of: van uw kind of bruidegom of bruid is nooit meer iets vernomen.

Wel bracht iedere nieuwe aankomst nieuwe verrassingen, maar velen wer­ den toch door onuitsprekelijke smarten oud voor de tijd.

Niet alleen Geneve, maar ook de andere steden van Zwitserland deden wat zij konden om het lot der lijdenden te verzachten; ja uit heel het Protestantse Europa vloeiden liefdegiften toe tot leniging van de nood.

De grote moeilijkheid was nu echter, wat er verder voor deze mensen moest en kon worden gedaan, daar zij hun tijd toch niet in ledigheid konden blijven doorbrengen.

De keurvorst van Brandenburg en andere Duitse vorsten deden daartoe een oplossing aan de hand. Zij verklaarden zich bereid om hen op te nemen en hun op zeer voordelige voorwaarden land ter .beschikking te stellen, dat zij dan ontginnen en bebouwen konden.

Ook Holland liet zich niet onbetuigd. Het stelde de Waldenzen voor te gaan verhuizen naar de Kaap de Goede Hoop of naar Amerika en beloofde daartoe de nodige hulp. Zelfs werd in Nederland voor de vervolgden in de kerken gecollecteerd. Te Amsterdam alleen bracht die collecte in November 1687 de som van 38150 gulden op.

Desondanks viel het de Waldenzen zeer moeilijk om een beslissing te nemen. Zij konden er maar niet toe overgaan om voorgoed van hun bergen en valleien afscheid te nemen. Dit is hun toen zeer kwalijk genomen door hen, die zich hun lot hadden aangetrokken, hetgeen enerzijds begrijpelijk is, maar toch anderzijds is het ook zeer goed te verstaan, dat het voor de Waldenzen een zeer harde zaak was om voor goed afscheid te nemen van hun geboortegrond, waar zovele herinneringen voor hen lagen, waar zij als kinderen waren opgegroeid, waar hun geliefde doden begraven lagen, waar zo menigeen hunner geloofsgenoten de marteldood had ondergaan. Bij velen rijpte daarom het plan om naar hun valleien terug te keren. Sommigen hunner gingen daarbij echter maar al te roekeloos te werk. In plaats van eerst te beramen hoe zij met betrachting van de grootst mogelijke voorzichtigheid die terugkeer zouden bewerkstelligen, gingen circa 350 personen onvoorbereid op weg naar hun vaderland. Toen zij echter te Ouchy aankwamen, werden zij door de baljuw van Lausanne tegengehouden en door hem genoodzaakt terug te keren naar de plaats, vanwaar zij gekomen waren.

Deze mislukte terugkeer had een grote terugslag op de Waldenzen, doch zij, die niet meegetrokken waren, hadden er nog meer spijt van dat de poging was beproefd dan dat zij mislukt was. Ei was veel te overijld gewerkt. Zou het ooit gelukken de vaderlandse bergen terug te zien, dan moesten er nauwkeurige en voorzichtige voorbereidende maatregelen getroffen worden. Daarom zonden de gezamenlijke Waldenzen drie mannen als verspieders uit om de minder bezochte wegen en gelegenheden te verkennen, langs welke die terugkeer mogelijk zou zijn. Toen deze drie verspieders na verloop van tijd terugkeerden en hoop gaven op de mogelijkheid, om de oude haardsteden weer te bewonen, werd er dadelijk een vergadering belegd, waarin besloten werd om een tweede poging te wagen het land der ballingschap te verlaten en door Walhserland over de grote en kleine St Bernard en de Mont Cenis de valleien te bereiken. Als verzamelplaats werd aangegeven het stadje Bex, aan de voet der bergen, nabij een brug over de Rhone gelegen. Als tijd van uitvoering werd vastgesteld de nacht tussen de 9e en 10e Juni 1688. Aanvoerder van de beweging zou zijn Henri Arnaud, één der predikers van de Waldenzen, wiens naam bij zijn leven reeds wijd en zijd bekend was en door het nageslacht in hoge ere werd gehouden.

' OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1953

De Banier | 8 Pagina's