Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Daar aangenomen kan worden, dat alle brieven met oplossingen van de raadsels der opgaven 313 tot en met 316 binnen zijn, zullen we beginnen met het vermelden van deze oplossingen.

OPGAVE 313

Jongeren 1. Barnabas.

2. Tiberius (Terah of Terach, Isboseth, Baruch, Eleazar, Rehoboth, Issaschar, Ur, Sisera).

3. Sta op Petrus slacht en eet (Hand. 10 : 13).

Ouderen 1. En daar kwam grote vreze over de gehele gemeente.

2. Hazar-Gadda (Jozua 15 : 27).

3. En Abner sprak ook voor de oren Benjamins (Rabsaké, Joram, Besor, koper, noen, vonde, N.N., i).

OPGAVE 314

Jongeren

1. Jupiter.

2. Eljakim (Eliëzer, Levi, Job, Athalia, Kis, Ismaël, Mirjam).

3. Want aldaar zal geen nacht zijn. (Openb. 21 : 25).

Ouderen

1. Hasbaddana (Neh. 8 : 5). 2. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed (Efez. 6 : 12). 3. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon (Dagon, Simson, Kades, arena, wijn, naderen, da).

OPGAVE 315

Jongeren

1. Maar Uw gebod is zeer wijd (Psalm 119 : 96).

2. Gomorra (Gosen, Og, Maria, Ofir, Rome, Rama, Aser).

3. Stefanus.

Ouderen

1. Hattirsatha (Neh. 7 : 65; Neh. 8 : 10).

2. Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uwe harten niet (Hebr. 3 i 15).

3. En de wolf zal met het lam verkeren, levend water, Farao, kemel, leemte, Z.H., N.H.).

OPGAVE 316

Jongeren 1. Die slang heeft mij bedrogen.

2. Belsazar (Boaz, Elizabeth, Lazarus, Saffira, Azië, Zippora, Athene, Romein).

3. Cornelius.

Ouderen 1. Eliël Hammahavim (1 Kr. 11 : 46) (Alva, Elia, ham. Mei).

2. Wij wachten naar recht, maar daar is geen, naar heil, maar het is verre van ons. (Nathan, Sisera, water, Cham, ijver, adviseren, eigenaar, rol, r).

3. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op de troon zit (Openb. 6 : 16).

Thans volgen de nieuwe raadsels van OPGAVE 321

Jongeren

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tesamen een tekstgedeelte uit Jesaja 43 vormen. a. Ik de Heere worde niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. Wie niet werken wil, zal ook niet eten. d.Zij gingen op reis en namen daarom afscheid van hun famihe.

e. Vv'ie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? f. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. g. Ziet, nu is het de welaangename tijd. h. Er werd met man en macht gewerkt om het water te keren.

2. Noem de naam van:

a. Een rijke man ten tijde van Achab. b. Een Joodse jongedochter, die met een Perzisch Koning huwde. c. Een opstandige Koningszoon. d. Het eiland, waarheen de apostel Johannes verbannen werd. e. Woonplaats van Jozefs schoonvader. f. Jacob's schoonvader. g. De zoon van Hagar. h. iemand uit SauFs geslacht, die David vloekte. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door verplaatsing der letters van ENVEIN

kan men de naam verkrijgen van een plaats voorkomend in het Oude Testament.

Ouderen

l.-Een tekstgedeelte uit Deuterononium bestaat uit drie en vijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:30 16 26 52 10 is gelijk 17 25 35 7 50 is een getal. 21 32 53 24 9 20 is een Aziatisch barbarenvolk uit de oudheid. 40 27 14 42 37 13 betekent inhoud. 18 12 46 47 36 34 2 23 betekent: et moeite zijn woede of toorn inhouden.

1 41 22 43 staat tegenover goedkoop. 45 6 15 29 is een oud-Nederlands voegwoord. 51 44 betekent: zo God wil (afk.). 1 8 39 is een bekend middel ter verdelging van allerlei insecten (afk.).

2. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit Jesaja, tussen hoofdstuk 48 en 60. a. De vrees en de kuil en de strik over u.

b. Waarom weegt men geld uit voor hetgeen geen brood is? c. Wie heeft het ongeval veroorzaakt? d. En zijn gedaante was gelijk een bliksem. e. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. f. Hij ontmoette haar bij de fontein. g. Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. h. De goddelozen hebben geen vrede, i. Daarom is er een bevel van mij gesteld.

3. Een tekstgedeelte uit één der psalmen bestaat uit 32 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:3 18 9 24 7 is een bekende berg uit het Oude Testament. 19 4 13 14 15 is een gedroogde vrucht.

26 25 27'28 is een berg uit het Oude Testament bij Jericho. 20 2 10 6 32 is een wapsn. 16 17 12 1 31 is een uitvlucht. 22 23 8 11 5 is een nauwe straat. 29 21 9 30 is de verzameling van ware gelovigen.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Bij leven en welzijn zullen de volgende week de prijswinnaars bekend gemaakt worden. Thans nog een stukje verhaal over

DE WALDENZEN L.

Wij zagen, dat de voorgenomen terugkeer der Waldeuzen onder hun aanvoerder Arnaud geheel in duigen viel en dat zij zich nu in onderscheidene groepen naar die streken in Duitsland begaven, welker overheden hen wensten te ontvangen. Behalve naar Brandenburg, gingen er groepen naar de Paltz en naar Wurtemberg, terwijl er ook in Zwitserland nog enkele honderden bleven.

Zo scheen het alsof de Waldenzen voor goed uit elkaar geiukt waren en er geen kans meer was om ooit nog met elkander verenigd in hun vaderland te kunnen terugkeren.

Hun aanvoerder bleef echter niet stü zitten. Tezamen met een mede-aanvoerder begaf hij zich opnieuw naar Holland om met de toenmalige Oranje-telg de noden van zijn lotgeloten te bespreken. Deze sprak hem moed in en gaf als zijn oordeel te kennen, dat de tijd weldra gunstig zou wezen voor de uitvoering van het plan, dat Arnaud nog steeds niet had losgelaten.

En inderdaad deden zich na korte tijd omstandigheden voor, welke voor de uitvoering van dit plan alleszins gunstig waren. De negenjarige oorlog brak namelijk uit, waardoor de Paltz met Franse soldaten overstroomd werd, zodat de Waldenzen die zich hier gevestigd hadden, naar Zwitserland terugkeerden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's