Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Wij willen beginnen met Wiüie Vis te Nieuwerkerk aan de IJssel en Corrie Hoogesteger te 's-Gravenpolder de goede ontvangst te melden van de zendingen zilverpapier en postzegels. Er is leeds gezorgd voor dooi-zendjng naar een goed adres. Thans volgen de nieuvi^e raadsels van

OPGAVE 323

Jongeren

1. Noem de naam van: a. een profeet, die de uitstorting van de Heilige Geest geprofeteerd heeft. b.Iemand, die honderd profeten in tijd van vervolging, van voedsel voorzag. c. David's hartevriend. d. De koning, die bij stadhouder Festus Paulus heeft gehoord. e. Eén der hoofdoproerlingen onder Israël in de woestijn. f. Een zoon van Obed. g. De aartsengel, die tegen de draak streed. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Door een andere rangschikking der letters van SPREMUGA kan men de naam verkrijgen van een plaats waar zich een gemeente des Heeren bevond. Welke plaats is dit?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het veertiende hoofdstuk van het tweede boek Samuel. a. Wat zou het een mens baten, indien hij de gehele wereld zou gewinnen en zijn ziel schade zou lijden? b. Beter ware het indien hem esn molensteen om zijn hals gedaan ware. c. De kinderen deden mij geen overlast. d. Niemand is goed dan Eén namelijk God. e. Het kind, dat gisteren nog buiten speelde, wordt overmorgen al begraven. . f. Wat zal ik nog meer zeggen, er is al zoveel over gezegd. g. Dan zullen wij er nog wat bij doen. h. Daar zal geen inwoner meer zeggen: ik ben ziek. i. En dat hij in de zee geworpen ware.

Ouderen

1. Een tekstgedeelte uit het Spreukenboek bestaat uit zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? 23 2 11 19 42 32 39 47 7 is een land in Europa. 14 20 12 1 34 28 13 60 25 38 27 is een land in Europa. 37 15 16 40 33 24 31 26 55 is een land in Europa. 44 8 21 36 is een land in Amerika. 44 53 50 57 29, 59 is de oude naam van een land in Azië. 45 4 5 betekent: ik. 51 35 22 58 9 41 betekent: inspanning. 38 10 30 betekent: verstandig. 18 43 6 17 is een deel van het lichaam. 3 46 52 betekent: nieuw. 48 49 56 is een verzamelnaam voor bepaalde dieren. 54 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het boek: Richteren. a. Zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn. b. Wat heeft hij tegen u gezegd, toen hij bij u was? c. De volgende week komt er veel bezoek want dan is moeder jarig. d. Tot de Wet en de Getuigenis zo zij niet spreken naar dit Woord. e. Zij gaven haar water met wijn te drinken, want zij was totaal uitgeput. f. In de winter kan het zeer koud zijn. g. Velen zetten dan de bontmuts op. h. Des zomers daarentegen kan men buiten in een tent slapen. i. En ten derden dage werd aan Laban geboodschapt, dat Jacob ontvloden was. ]. Komt uw moeder ook, zij heeft het ons beloofd. k. De moeder bedekte haar kind goed om het tegen de koude te beschermen. 1. Zij gaven hem een mooi cadeau op zijn verjaardag, m. Pap wordt met een lepel gegeten. n. Koffie en thee drinkt men uit een kopje. 0. En tegen de koude beschermt men zich met een deken.

3. Zkiek uit onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit de Openbaring van Johannes. a. En ik hoorde een grote stem uit de tempel. b. Wat moet ge daar doen? c. Adam en Eva werd na de val de toegang tot de boom des levens ontzegd. d. Zij hebben een groot gebouw geplaatst op de hoek van een nieuwe weg. e. Wat is die jongen in een paar jaar tijd-groot geworden! f. De Joden verzochten een teken, doch de Heere wees hen op het teken van Jona. g. Hebt u gezien wat er eigenlijk gebeurd is? h. Zij voeren van uit zee de haven in. i. Wij hebben de wind van voren, j. Elia voer lichamelijk ten hemel, k. Het is niet gevaarlijk als men namelijk maar stil blijft zitten. 1. Wij hebben een grote omweg gemaakt. m. Niet de vrouw, maar de man heeft God eerst geschapen, n. De zaal was met prachtige draperieën bekleed. o. De kinderen gingen nog met licht naar bed. p.Wij hoorden op grote afstand het geluid van de motoren, q. Weet ge hoe ver de zon van de aarde verwijderd is?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij laten nu een stukje volgen van het verhaal over

DE WALDENZEN

Lil

Tegen de verwachtingen in werden de naar andere landen gevluchte Walden­ door het uitbreken van de negenjarige oorlog, die tengevolge had, dat de zich in de Paltz en Würtemberg bevindende Waldenzen naar Zwitserland terugkeerden. Savoye was in die tijd van troepen ontbloot en daar Frankrijk, dat in deze oorlog betrokken was, onmachtig bleek om Savoye te ondersteunen, meende Arnaud, de aanvoerder der Waldenzen, dat het ogenblik gekomen was om zijn slag te slaan. Hij moest hiermede echter zeer voorzichtig te werk gaan, want ook de Zwitserse overheid mocht van het plan niets weten, daar deze maar al te zeer beducht was voor de wraak van Savoye en Frankrijk.

Het punt van vereniging, dat aan de verspreide Waldenzen was aangewezen, was een uitgestrekt bos, het bos van Praugius aan de oever van het meer van Geneve. Savoye begon aan de andere oever van het meer; het bos lag eenzaam en afgezonderd; de breedte van het meer was niet meer dan één mijl, zodat er alle hoop op welslagen was. Toch kon een beweging van enige honderden gewapende mannen niet geheel verborgen blijven, maar de Waldenzen namen hun maatregelen zo, dat de voorzorgen van onderscheidene baljuws geen doel meer konden treffen. Vele nieuwsgierigen waren op vaartuig­

Vele nieuwsgierigen waren op vaartuigjes bij het bos van Praugius gekomen om te zien of het waar was, dat de Waldenzen naar Savoye zouden oversteken. Arnaud legde beslag op deze vaartuigen, zodat de Waldenzen zich de 16e Augustus 1689 des avonds tussen negen en tien uur inscheepten, nadat zij eerst hadden neergeknield en bij monde van hun aanvoerder de zegen des Heeren hadden afgesmeekt.

Vijftien vaartuigjes staken van wal en bereikten gelukkig de overkant, terwijl nog 'n boot van Geneve achttien Waldenzen aanvoerde. Daarop keerden de vaartuigjes terug om 't overschot van 't leger te halen. Op die terugtocht echter werden twaalf schippers bevreesd en zeilden een andere koers uit, zodat daarna nog drie boten vluchtelingen overbrachten, waardoor tweehonderd Waldenzen aan de Zwitserse grens moesten blijven, terwijl anderen te laat aan de verzamelplaats kwamen en weer anderen werden tegengehouden door de Zwitserse overheid. Zodoende bereikten ongeveer negenhonderd Waldenzen Savoye. Dit was voorzeker geen groot getal, te meer als men bedenkt, dat er in Savoye toch altijd nog wel enige duizenden soldaten waren, die het hun zeer moeilijk konden maken. Bovendien konden ze de bevolking allerminst vertrouwen. Ook was de voorraad levensmiddelen maar zeer klein, terwijl dit negenhonderdtal allerminst uit geoefende soldaten bestond. Het waren mensen, wel gehard door noeste arbeid, maar onbekend met de krijgstucht en de bewegingen van een geoefend leger. Wat moest er dan van hen worden als zij aan grote ontberingen en onophoudelijke vermoeienissen zouden zijn blootgesteld, als des daags de hitte der zon en des nachts de scherpe koude in het gebergte hen zou hinderen, als zij geen beschutting zouden vinden tegen de zware piasregens of hun schreden zouden moeten richten over de glibberige bergpaden langs gapende afgronden?

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's