Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Des Vaders welbehagen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Des Vaders welbehagen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vreest niet, gij klein kuddeke! want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.

LMCOS 12 : 32

n.

Hoe ontzettend klein is echter het getal dergenen, die dat Koninkrijk zoeken. Hoe weinig waarde wordt er aan toegekend door onkunde, en bij duizenden heeft 't zelfs helemaal geen waarde, zodat zij het nimmer zullen zoeken. Vandaar de strijd der ware zoekers in deze ', wereld en de vrees, die hun harten veelal vervult, vanwege de tegenstand, die ontmoet wordt van binnen en van buiten. Zij zijn immers niet alleen klein in aantal, maar ook klein in kracht. Daarbij klein van afkomst, klein in eigen ogen, klein in geloof en hoop.

Ondanks die kleinheid behoeven zij echter niet te vrezen, want zij zijn een klein kuddeke. En daar behoort een herder bij. Zo hebben zij, de schapen Zijner weide, die gezegende goede Herder tot Beschermer. Zelfs stelt Hij Zijn leven voor de schapen en Hij zal hen leiden in de grazige weiden van Zijn Woord en aan de zeer stille wateren van Zijn Geest. Hij zal er voor zorgen, dat er niet één verloren gaat, bij Hem is volkomen veiligheid, en die schapen worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid, die geopenbaard zal worden in de laatste , tijd. Zij zijn als schapen verbonden aan het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zij hebben iets van Zijn Geest en deswege iets van Zijn gezindheid, te weten de liefde des Vaders, welke wederliefde baart. Zij kennen Hem aan Zijn stem, welke in hun oren zoeter is dan honing en honingzeem. Zij volgen Hem door bezaaid en onbezaaid land, want buiten Hem is er geen rust en vrede voor hun zielen te vinden.

Welk een onderscheid tussen deze Herder en de valse herders, die het vette eten en met de wol zich kleden, die het kranke niet helen en het weggedrevene niet vergaderen, en over de schapen heersen met gestrengheid en met hardheid.

Daarom zegt de Heere Heere: „Zie, Ik, ja Ik zal naar Mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, en Ik zal ze weiden bij de stromen, op een goede weide. Het verlorene zal Ik zoeken en het weggedrevene zal Ik wederbrengen". Dit kleine kuddeke ligt onder de belofte, want het is des Vaders welbehagen hun het Koninkrijk te geven, waarnaar zij zo lange tijd gezocht hebben. De belofte is krachtig, en onveranderlijk gegrond in des Vaders welbehagen, dus behoeft dit kuddeke niet te vrezen. Hoevelen menen onder die belofte te liggen, doch bij wie het maar inbeelding fe en een ijdele verwachting, die bezwijken zal bij het naderen van de dood. Hoevelen zijn afkerig van een eerlijk zelfonderzoek en bouwen zichzelf op in een vleselijke godsdienst. Daar zijn de schapen van de goede Herder juist zo bang voor. Die kennen iets van de bedriegelijkheid van hun hart en dinven zich niet aan mensen, noch aan zichzelf toe te betrouwen, maar alleen aan die Herder, Die alleen weet, wie de Zijnen zijn. Maar bij die ware schapen wordt dan ook plaats gemaakt voor de belofte door de werking des Geestes en bij hen is de belofte volkomen passend bij hun behoefte. Bij hen is verwondering over des Vaders barmhartigheid in het geven van de belofte, en bij hen is de uitwerking, dat zij crediet hebben op de Belover en dus de belofte omhelzen en toeeigenen tot versterking en bemoediging in de bange strijd des levens.

Dat woord: „Vrees niet", is zo dierbaar, waar zoveel mensenvrees, doodsvrees, hen soms vervult en de vurige pijlen des satans zo vreesachtig maken. Vrees niet, doch verlaat u op het welbehagen des Vaders, want daarin hgt de grond der zaligheid en niet in u en uw wisselende gemoedsgesteldheden. Wat ooit verandere of bezwijke, het welbehagen des Vaders zal door de hand des Middelaars gelukkiglijk voortgaan. En het Koninkrijk, dat de Vader naar Zijn welbehagen u geven zal en waarin Christus Koning is, is u bereid van vóór de grondlegging der wereld.

Gelijk Hij Koning is in het Koninkrijk van Gods macht, dat is over alle geschapenheid, dus ook over de wereldmachten, tot bescherming Zijner onderdanen en beteugeling Zijner vijanden, en gelijk Hij Koning is in het Koninkrijk der heerlijkheid over engelen en gezaligden, zo is Hij ook in het Koninkrijk Gods op aarde Koning in de harten Zijns volks. En die in de tijd Zijn onderdanen gemaakt worden, zullen straks het Koninkrijk der heerlijkheid ingaan, om eeuwig te triumferen over aUes, wat zich in hun hart en buiten hen tegen Christus heeft verzet. Wat is dan toch de wereld arm, die buiten God en Christus leeft en niet beseft hoe vreselijk dat is. Die wereld, die zich vijandig betoont tegen Christus en de Zijnen, en Zijn wetten ontheüigt, waardoor de toorn des Lams wordt opgewekt, zal te laat bemerken, hoe daarentegen een klein kuddeke, zo veracht en gesmaad, het Koninkrijk gaat beërven, een onvergankelijk Koninkrijk van liefde, vrede en zaligheid, en dat juist als al de koninkrijken dezer wereld zullen vergaan. Te laat zal de wereld het aanschouwen, dat de goede Herder Kjn schapen leiden zal in de hemelse kooi, voor eeuwig buiten het bereik van alle helse wolven, en dan zal die arme wereldling, die genoeg had aan deze lage en ten ondergang neigende wereld, zijn dwaasheid met grote wroeging en naberouw gevoelen, dat de genadetijd verbeuzeld is met nietsbetekenende dingen, en nadat men zelfs vele malen gewaarschuwd is. Tegen licht en beter weten in hebben duizenden geleefd in zonde en wereld, om tenslotte in de zonde te sterven.

En zo wordt ook nu even dwaas gehandeld door hen, die niets willen weten van een rechtvaardige vergelding Gods, mensen, die onbezorgd voort leven in de wereld, totdat de dood komt en een droevig einde komt aan de zogenaamde genietingen, en men wegzinkt in het naar verderf, het koninkrijk van de vorst der duisternis met zijn helse tyrannie.

Daarentegen hoe gelukkig is dat kleine kuddeke, dat onder de belofte des Vaders ligt. Al maakt zich de wereld vrolijk over haar, al is dat kleine hoopje het uitvaagsel en afschrapsel geacht bij de waanwijze wereldhng, het is gelukzalig vanwege de beloften Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Het is voor haar toch maar een verdrukking van tien dagen, en zal de Herder ooit feilen in Zijn trouw?

•^•^ees niet, gij klein kuddeke! Al komt Ah ganse hellemacht u benauwen en de ganse wereldmacht u verdrukken, vrees niet, want de Heere heeft het gezegd. Is Hij niet de Waarheid Zelf, en is Hij uw volkomen vertrouwen niet duizendmaal waardig? Waarom vreest gij dan voor de mens, die de adem in zijn neus draagt, die God er ieder ogenblik uitnemen kan? Vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven. Maar vreest niet slaafs, maar kinderlijk, want Hij is uw Vader in Christus, al durft u dat welHcht zo niet te zeggen vanwege uw zwakgelovigheid. Maar Christus heeft het gezegd: Het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven. Wat zoudt u anders durven verwachten van zulk een Vader, dan Zijn Vaderlijke zorg en liefde, en dat op grond van de verdienste van Christus? Leven niet al die schapen van ééns Mans verdienste?

Laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Laat dat volk dan zoeken de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want de dingen, die wij zien, zijn tijdehjk, maar de dingen, die wij niet zien, xijn eeuwig. '

Amsterdam

Ds CHR. VAN DAM

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1953

De Banier | 10 Pagina's

Des Vaders welbehagen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1953

De Banier | 10 Pagina's