Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal zullen wij beginnen met het geven van de oplossingen der raadsels van de opgaven 317 tot en met 320, om dan bij leven en welzijn over veertien dagen de namen te noemen van hen, die hiermede een prijs behaald hebben.

OPGAVE 317

Jongeren:1. Salomo. 2. En op die dag zult gij geen werk doen. 3. Hananja (Hanna, Aaron, Nicodémus, Asaf, Neio, Jozua, Abel).

Ouderen:1. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart. (Tim. 1 : 5). 2. Wees niet haastig in uw geest om te toornen. (Samaria, Gosen, eeuwig, toetssteen, tien, Twente, h.o., n.o.). 3. En Abner sprak ook voor de oren Benjamins. (Benaja, Kaïn, Naomi, Beor, Peor, Nero, D.V., Ens, R.K.S.).

OPGAVE 318

Jongeren:1. Adullam (Achab, Doëg, Uria, Loth, Laban, Amon, Mesopotamië). 2 En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. (2 Kron. 33 : 2). 3. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan. (Eva, Ruth, Eden, Rijn, hijgen, 2 x zonde, au, o). Ouderen:1. Waterbeken vlieten uit mijne ogen. (Farao, Eli, negen, venijn, Betuwe, kit, met). 2. Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht van degenen, die Uw Naam beminnen. (Psalm 119 : 132). 3. Beth-Semes (Jozu* 15 : 10).

OPGAVE 319

Jongeren:1. Schibboleth (Sem, Cyprus, Haran, Israël, Balak, Beltsazar, Othniël, Lucas, Ezechiël, Thomas, Hebron). 2. Sisera. 3. En de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. (Openbaring 21 : 24).

Otideren:1. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn. (Zedekia, wigwam. Woerden, rijst, oven, voet, neen, n). 2. Grendelboom (Richteren 16 : 3). 3. Wat is de mens, dat Gij hem groot acht en dat Gij uw hart op hem zet?

OPGAVE 320

Jongeren:1. Melchizédek (ziel, kiel, hiel, om, dm, Ede). 2. Abjathar (Achitofel, Bethel, Jehu, Asaf, Timotheüs, Hiram, Adullam, Rome). 3. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. (Psalm 51 : 19). Ouderen:1. Dassenvel (Ezechiël 16 : 10). 2. Ik ben de man, die ellende gezien

heeft door de roede Zijner verbolgenheid. 3. Alzo gaf Hiram aan Salomo cederenhout en dennenhout naar al zijn wü. (Chloë, Ahimaaz, Amos, Goël, Farao, azijn, leeuwin, Londen, rente, Aardenhout, 3 X n).

Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 324

Jongeren:1. Noem de naam van: . de stad, waar de Areopagus was; b. de koning, die kinderen in Rama het ombrengen; c. De plaats, waar Jozefs vrouw vandaan kwam; d. een bedelaar, die in Abrahams schoot gedragen werd; e. een kleinzoon van Boaz en Ruth; f. de zoon van Beor; g. een profetes uit het geslacht van Aser; h. een priesterkoning zonder geslachtsrekening; i. een koning, die door een tralie in zijn opperzaal viel. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jeremia tussen hoofdstuk 16 en 19. a. Want God de Heer', zo goed, zo mild. b. Wat heeft hij hard gewerkt. e. Ik zal maken, dat zij een walg aan zichzelf zullen hebben. d. Hoeveel mensen zullen er zijn? e. Als het morgen mooi weer is, kom ik. f. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk. g. De jongens hadden een boom uit het bos gehaald. h. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, heeft mij te eten gegeven. i. De boom wordt aan de vrucht gekend. j. Maar indien het doet, dat kwaad is in mijn ogen. k. De vrouw vroeg om het levende water. 1. Wat Ik geplant heb, zal Ik uitrukken, m. Er is niets nieuws onder de zon. 3. Door een andere rangschikking der letters van EMIJARE kan men de naam verkrijgen van iemand, die in Ezra 10 genoemd wordt.

Ouderen:1. Een tekst uit één der Psalmen bestaat uit veertig letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is? 20 5 21 is de naam van een godvrezend koning over Juda; 3 9 27 28 11 13 betekent zonder einde; 26 19 7 is de naam van een rivier in Europa; 16 40 18 23 2 29 22 betekent aanhoudend over iets peinzen; 8 4 1 15 34 35 6 26 36 30 betekent opklimmen tot een hogere rang; 24 33 25 9 12 is een getal; 39 31 38 is een insect; 14 21 17 is een huisdier; 32 26 36 37 is een gierigaard. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het boek der Handelingen: . Zij gingen met vader en moeder naar de kerk.

b. Zal ik met de roede tot u komen? c. De mannen keerden onverrichterzake terug. d. Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn. e. De vijand.kwam met allerlei wapenen ons leger tegemoet. f. De mensen hebben hem van alles voorzien. g. De kinderen hepen over de brug en kwamen behouden aan de overzijde. h. Zij moesten toen nog een lange weg aflopen. i. De vrienden reisden naar een heel ver land. j. Af en toe stonden zij stil om wat uit te rusten. k. Zij waren zeer verbaasd hun vroegere buurman te ontmoeten. 1. Dit volk is horende doof en ziende blind. m. Hebt ge er wel acht op geslagen, dat een man ons volgde? n. Maar God heeft de wasdom gegeven. o. Doch de stem antwoordde mij ten tweeden male uit de hemel. p. Wij hebben hem geroepen, maai hij hoorde ons niet. q. Er was op die eenzame weg niemand te bekennen, r. Door een wonder werd de blinde ziende gemaakt. 3. Een naam met bijnaam uit het Nieuwe Testament bestaat uit 18 letters. Zoek de naam uit het onderstaande:6 15 7 4 18 2 10 is een land aan Afrika's Westkust; 16 5 8 1 is een plaats in Zeeland; 13 11 3 is een waterkering; 12 17 9 is een onbepaald voornaamwoord; 14 moet geraden worden.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 317 tot en met 320 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Thans nog een stukje van het verhaal over DE WALDENZEN LUL

Onder zeer moeilijke omstandigheden begonnen de ongeveer negenhonderd Waldenzen de terugkeer naar hun geboortegrond. Dit was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, al was er niet één onder hen, die voor de moeilijkheden terugdeinsde. De liefde tot de grond der vaderen deed hen al hun krachten inspannen, en de hoop, eerlang de geliefde oorden weer te aanschouwen, waar hun wieg had gestaan, bezielde hen met sterke moed. De prijs, waarvoor ze te strijden hadden, was de grootste offers waard en daarom versaagden zij niet. Bovenal verkeerden velen onder hen onder de indruk, dat de Heere hun Schild was, en dat Hij, wat er ook gebeuren mocht, hun ziel bewaren zou.

De eerste zorg van Amaud was, aan alle zijden schildwachten uit te zetten, opdat het kleine leger niet zou worden overrompeld. Daarop verdeelde hij zijn leger in twintig compagnieën onder commando van twintig kapiteins, waarvan er 14 Waldenzen en 6 Fransen waren.

Behalve Arnaud gingen er nog twee predikanten mee, waarvan er één diezelfde dag nog door de Fransen werd gevangen toen hij zich in het eerste het beste dorp waagde om een gids te vragen. De meeste mannen droegen een soort uniform, grijs of bruinachtig van kleur met daaronder een pantser. Zij waren goed gewapend, hadden ammunitie en levensmiddelen voor tien dagen. Hun helmen hadden zij versierd met eikentakjes en oranjebandjes, ter ere van hun beschermer, de Prins van Oranje, die tot koning van Engeland was gekroond.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1953

De Banier | 8 Pagina's