Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE HELD DER HULP

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE HELD DER HULP

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw Heüige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een held.

Psalm 89 : 20a

II.

Gewis, David was een dapper held. Ak jongeling versloeg hij een leeuw en een beer. Hij streed in de mogendheid des Heeren met GoHath. Van hem zongen de vrouwen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden.

Wat een weldaad voor Israël, zulk een koning te ontvangen. Hij streed de oorlogen des Heeren. Hij maakte Israël groot en deed de volkeren rondom buigen voor zijn macht. David was een uitverkoren held, bij - wie Israels God hulp besteld had om Zijn volk te verlossen en te richten. Maar om een eeuwig Koninkrijk op te richten, om de helse Goliath te verslaan, om de helse draak de kop te vermorzelen, om de werken des duivels te verbreken, was een andere Held no: 'ig. Hiertoe was niemand minder in staat dan de eeuwige Zoon Gods. Hij is de Held der hulp, de meerdere David.

David toch, de zoon van Isaï, werd geroepen van achter de schapen. Maar de meerdere David heeft vrijwillig afstand gedaan van Zijn ongeschapen heerlijkheid. Hij heeft kroon en troon verlaten, om te wonen onder duisterlingen en doemehngen. Hij heeft vrijwillig op Zich genomen een diep gevallenAdamsgeslacht, liggende onder de eis van een beledigde en geschonden wet, in een verbroken werkverbond, te verlossen en aan de gerechtigheid Gods genoeg te doen. Om al de gegevenen des Vaders vrij te maken van de eis des vloeks, van de banden der slavernij, is Hij geworden onzer één, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. In onze armoede afgedaald, was Hij een Man van smarten en verzocht in krankheid. Hij heeft niet al leen de schuld van Zijn uitverkoren kei, , maar ook al de gevolgen van onze rampzalige val gedragen.

Simson was een held; hij heeft de zware pilaren van Dagons tempel verbroken. Maar Deze is een Held, waarbij alle helden in het niet wegvallen. Hij heeft door Zijn lijden en sterven vervuld wat de dichter in Psalm 68 zingt: De kerker werd Uw buit, o Heer'! Gij zaagt Uw strijd bekronen Met gaven tot der mensen troost, Opdat zelfs 't wederhorig kroos'' Altijd bij U zou wonen.

Hij heeft de ganse last van zonden en plagen gedragen op het hout. De slagen ener beledigde en geschonden wet hebben Hem getroffen. De toom Gods, die brandt tegen de zonde, is als een verterende gloed op Hem aangekomen.

Doch hierin heeft Hij een eeuwig geldende gerechtigheid aangebracht, want de Goddehjke natuur heeft Hem in het doordragen van Gods oneindige toorn ondersteund en heeft een eeuwige waardij aan Zijn verlossing teweeggebracht. Want als de Held der hulp, als de Leeuw uit Juda's stam heeft Hij de dood verslonden tot overwinning en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht.

Wel mocht Jesaja uitroepen: „Wie is Deze, Die van Edom komt, in gesprenkelde klederen van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad. Die voorttrekt in Zijn grote kracht? "

Zijn verzoeningsstrijd heeft Hem Zijn eigen hartebloed gekost. De Goël is doorwond, geslagen en verbrijzeld. Maar dit zijn nu juist de tekenen Zijner majesteit en overwinning. Want in die handen, die eens doorboord werden, rust nij de schepter Zijns Koninkrijks.

Dat hoofd, dat eens met doornen gekroond was, is nu gekroond met majesteit en heerlijkheid, waarom Paulus zegt: „Daarom heeft de Vader Hem ook uitermate verhoogd, en Hem een Naam gegeven boven alle naam".

Klimmende lanngs ivoren trappen, beklom Salomo weleer zijn troon van goud. Maar Vorst Immanuël daalde eerst neder, opdat Hij opklimmen zou. Hij daalde neder in de diepte van vernedering. Hij is niet alleen mens geworden, maar in dienstknechtsgestalte een slaaf onder de slaven geworden. Niet alleen vernederd, maar ook verbrijzeld.

Doch wij zien nu Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.

Waarlijk, Held der hulp is Hij, zoveel '• aer dan David. Hij is Davids Heere en ling. Op grond van Zijn zoendood en erdienste heeft Hij van de Vader macht en recht ontvangen hem deelgenoot te maken van het door Hem verworven heil.

Ja, Held der hulp is Hij voor allen, die in banden en boeien verkeren. Geen macht ter wereld doet Hem bezwijken. Niets staat Hem in de weg. Alle macht is Hem gegeven in hemel en op aarde. Hij heerst van zee tot zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde.

Held der hulp is Hij, om het Koninkrijk der genade te bevestigen. Om Zijn onderdanen toe te brengen, ten spijt van satan en allen, die Sion gram zijn. Doch Zijn heerlijkheid komt bovenal openbaar, als wij bedenken voor wie Hij hulp besteld heeft.

De tijd, waarin Koning David de regering in handen kreeg, was een zeer droeve tijd. Tragisch was het einde geweest van koning Saul en zijn zonen. Kommervol was het volk van Israël achtergebleven. Maar de Heere, Zijns verbonds gedachig zijnde, gaf hun in David een held der hulp, om Israël van zijn vijanden te bevrijden en de diep gevallen staat weer te herstellen.

Maar gelijk David nu beeld is van Hem, Die uit zijn lendenen is voortgekomen, zo is ook het volk van Israël, in die diep gevallen staat, beeld van dat volk, dat God van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus Jezus.

Hoe jammervol is hun toestand. Hoe droevig is hun staat. Door vrije en moedwilhge afval van God zijn zij in een jammerpoel van ellende neergezonien. Het zijn dezulken, die alle gerechtigheid missen om voor God te bestaan. Die tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben en die in zichzelf geen enkele macht of vermogen hebben om zich uir die diepgevallen staat op te heffen. Die gesn enkele penning hebben om die nemelhoge schuld te voldoen en geva.ngenen zijn van de vorst der duisternis, die als een sterk gewapende deze hof bewaakt. Die gekomen zijn onde: bet geweld des doods, in banden van zonde en ongerechtigheid.

En gelijk nu David verkoren was om het oude bondsvolk uit zijn jammer en ellende te verlossen, waarin het door Saul ge-'j.u.c; hl was, zo is ook dsze Held de grote Davidszoon, verkoren om de werken van de helse Saul te verbreken. Om te gaan staan in de plaats van de zondaar, opdat de straf eisende gerechtigheid Gods, aan Hem voltrokken, hen zou verlossen uit de jammer en ellende, en door Zijn dadelijke gehoorzaamheid hun de poorten van het nieuwe Paradijs Gods zou ontsluiten.

En mogen zij die grote weldaad door genade ontvangen, dan nog blijft het in zichzelf een ellendig en arm volk, dat van stap tot stap geholpen moet worden. Een volk, dat van alle kanten geprangd wordt. Dat de strijd te voeren heeft met de driehoofdige vijand, satan, wereld en het eigen hart. Dat, vaak in banden van twijfel en ongeloof verkerende, geen hulp of uitkomst ziet.

O, wonder van aanbiddeUijke ontfermin­ gen. Hij komt de ellend'je in zijn ellende vrij te maken. In zichzelf al armer en armer, dodelijk ongelukkig. „Doch in Mij is uw hulp , spreekt de Heere.

Moge dan de nood al hoger en hoger klimmen, als dan het oog des geloofs mag blikken op die sterke Held Gods, dan kunnen Paulus en Silas in de gevangenis Gode lofzingen, kan Stefanus uitroepen, te midden van doodaanbrengende vijandschap: Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.

Maar ach, wat zijn er weinigen, die die hulp nodig hebben. Van nature zijn wij allen Hd van „eigen hulp". Wij zitten vol met alles wat geen wezen heeft, met alles wat het niet is. En wij zijn leeg van God en alle wezenlijkheid. Wij zijn blind voor onze blindheid. Wat onze kracht moest zijn, daarin zijn wij het allerzwakst. Wat ons sieraad moest zijn, daarin zijn wij het allerschandelijkst. Wij zijn zoekers van onszelf, eerrovers Gods. Vijanden Gods, maar ook vijanden van deze Held der hulp. Wij willen liever op onze knieën naar Rome kruipen, dan als een omkomend schepsel uit genade geziiigd te worden.

Eeuwdg wonder! Voor zulke vijanden is Christus in Bethlehem neergelegd Wel mocht de grijze Ethan zingen van een gezicht, dat zoveel troost bevat.

Ontdaan van al het hunne, ontbloot van alle gronden, verliezende al wat geen God en Christus voor het hart is, is er een volk, dat verloren gaat om behouden te worden, dat alles verliest om alles te ontvangen. Waar alle hulp hun gans ontviel, daar alleen is plaats voor Hem, Die de Held der hulp is voor Zijn arme Sion. En van deze Held der hulp getuigt de Vader en zingt dan ook de kerk: Wat vijand tegen Hem zich kant', Mijn hand, Mijn onweerstaanb're hand Zal hem bekleên met schaamt' en schand'. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon Op 't hoofd van Davids grote Zoon.

Shedrecht

Ds C. SMITS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1953

De Banier | 8 Pagina's

DE HELD DER HULP

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1953

De Banier | 8 Pagina's