Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Be& io neven en nichten!

De eerste maand van het nieuwe jaar zet goed in wat betreft het zich aanmelden van nieuwe neven en nichten. Nu zijn er weer vijf bijgekomen, te weten: Aaltje van Amersfoort te W., Beppie Bloed te V., Cornelia van den Berg te B., Trijni de Groot te O, en Willy Wessel te G.

Zij zijn allen hartelijk welkom en wij hopen zeer, dat zij bij leven en welzijn vele jaren zullen blijven meedoen.

vele jaren zullen blijven meedoen. Trijni de Groot vraagt of ze per briefkaart mee mag doen. Ik denk, dat dit niet zal gaan, Trijni. Je hebt nu de oplossingen gezonden van de raadsels van opgave 332, maar het is gewoonte, dat de oplossingen van de raadsels van vier opgaven tegelijk worden ingezonden. Die kun je onmogelijk op een briefkaart schrijven. Je doet er dus beter aan een brief te schrijven, met een postzegel van 10 cent er op, en dan niet elke week, maar wachten tot er vier opgaven in „De Banier" verschenen zijn. Er wordt steeds vermeld wanneer de oplossingen mogen ingestuurd worden.

Zijn er nog, die de bovengenoemde nichtsn volgen willen? Laat dan maar eens wat van je horen, doch schrijf aan de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW.

Nu laten wij de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 335

Jongeren: ' 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit •het veertiende hoofdstuk van Maltheüs. a. David en Goliath bonden de strijd aan, met de uitslag, dat David overwon. b. David was lang niet zo groot en fors van lichaamsbouw als Goliath. c. Toen zij tegenover elkander stonden, nam David zijn slinger, deed er een steen in en trof Goliath dodelijk. d. David had vijf stenen in zijn tas gedaan. e. Goliath viel ter aarde en David hieuw hem het hoofd af. f. Van David leest men nergens, dat hij wel eens van een schip gebruik gemaakt heeft. g. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. h. David en Jonathan waren zielsvrienden. i. Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes. j. Toen zeide de ganse vergadering, dat men ze met stenen stenigen zoude. k. Hij is gelijk een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt.

2. Wie weet een andere naam voor OZIAS ?

3. Noem de naam van: a. Israels eerste koning. b. de eerste menselijke aardbewoner; c. Jacobs eerste vrouw; d. een Perzisch vorst, die een Joodse jongedochter tot vrouw nam; e. iemand, die kreeg te geloven en uit te spreken, dat de Heere Jezus zijn Heere en zijn God was. f. een vrouw, wier dochter het hoofd van een profeet eiste; g. de nieuwe naam van Jacob; h. een plaats in de woestijn, waar 70 palmbomen en 12 waterfonteinen waren; i. de plaats, waar één van Jonathans zonen woonde, die kreupel was aan beide voeten.

Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:1. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen 'n tekstgedeelte vormen uit het boek van één der profeten na Ezechiël. a. Simson gaf de Filistijnen een raadsel op. b. Als er geen zon was, zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. c. Vanaf die dag werden Herodes en Pilatus vrienden. d. Vannacht zal de maan verduisterd worden, want dan komt de aarde tussen zon en maan te staan. e. De christenen zijn het eerst zo genoemd te Antiochië. f. Niemand kan een haax van zijn hoofd wit of zwart maken. g. Het was al zeer laat geworden toen zij huiswaarts gingen. h. En Jacob kwam af in Egypte en stierf, hijzelf en onze vaderen, i. De Heere noemt de sterren bij hun namen, hij telt hun getal, j. Zij hebben zich eerst aan de Heere gegeven en daarna aan ons. k. De haren zijns hoofds rezen te berge van schrik. 1. Er lag een hemelse glans over zijn gelaat. m. De Israëlieten zijn het land Kanaiin ingetrokken na een langdurige en uiterst moeilijke reis.

2. Twee met elkaar verbonden plaatsen bestaan tezamen uit 12 letters. Welke plaatsen worden bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn:12, 2, 5, 6 is een stad op zeven bergen; 8 4 11 13 is een plaats in Overijssel; 14 10 9 7 was een zoon van koning Manasse; 3 1 is een titel.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Amos bestaat uit 70 letters. Zoek dit gedeelte uit de navolgende gegevens:6 48 34 67 13 21 25 37 10 18 43 6 63 41 7 23 49 40 61 26 46 14 19 8 68 66 7 6 10 38 29 56 31 58 48 komt voor in het boek Prediker; 44 47 50 9 55 17 4 is een plaats in het centrum van Nederland; 2 53 27 11 65 16 62 12 64 52 is een land in Zuid-Amerika, bekend om zijn uitvoer van vlees; 22 60 28 70 is de stamvader der Egyptenaren; 5 35 1 54 24 69 39 betekent consciëntie; 20 33 wijst op een godsdienstige richting; 15 42 moet geraden worden; 30 32 18 33 is een gierigaard; 51 69 36 68 57 is een graansoort; 3 en 59 moeten geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij gaan nu verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

LIX.

Nadat de Waldenzen hun oude kerkgebouw in het dorp Prali van alle roomse afgodsbeelden en andere voorwerpen, bij de roomse kerkdienst in gebruik, ge­ zuiverd hadden, beklom hun aanvoerder, de predikant Aniaud, de kansel. Eerst liet hij twee toepasselijke psalmen zingen, namelijk psalm 74 en 129. Daarna hield hij een predikatie over Psalm 124 : 8: Onze hulp is in de Naam des Heereii, Die hemel en aarde gemaakt heeft".

Hoe goed het de aandachtig luisterende Waldenzen ook deed, dat zij weer in hun eigen bedehuis Gods Woord mochten beluisteren, toch riep dit plechtig samenzijn bij menigeen ook bittere herinneringen op. Er was immers in dit bedehuis zo veel gebeurd. Daar was in het jaar 1686 één van hun predikers, Leydet geheten, door de soldaten der pausgezinden gevangen genomen, juist toen hij op de knieën gebogen zijn ziel uitstortte voor de Heere, en weggevoerd om voor zijn rechters te worden gesteld. Vervolgens was hij op de gruwelijkste wijze verminkt en opgehangen. Leydet had echter genade ontvangen om getrouw te kunnen blijven. Dat bleek wel uit de laatste woorden, die over zijn lippen kwamen, namelijk deze: „Heere Jezus, ontvang mijn geest!"

Het behoeft niet te verwonderen, dat menigeen aan het gebeurde met hun geliefde voorganger terugdacht, en de vreugde over hun terugkeer met weemoed gemengd was, alsook, dat, met het oog op wat er nog gebeuren kon, de bede in het hart leefde: Geef Heere, dat de dagen eens mogen aanbreken, dat wij U ongestoord mogen dienen in de bedehuizen, waar voorheen Uw volk verga-, derd was!

Twee dagen later beklommen zij met de sabel in de vuist een heuvel, die door enige afdelingen soldaten uit Piëmont bezet was, doch die door de Waldenzen verslagen werden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's