Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de oplossingen gaan geven van de raadsels der opgaven 329 tot en met 332, zullen wij eerst melding maken van de aanwinst van weer twee nieuwelingen, namelijk Licia en Lein van de Woestijne te B., die wij hierbij een hartelijk welkom toeroepen. Wij hopen zeer, dat zij bij leven en welzijn vele jaren zullen meedoen en geregeld de oplossingen zullen insturen.

Nu volgen de oplossingen van de raadsels der opgaven 329 tot en met 331.

OPGAVE 329

Jongeren:1. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. 2. Elizabet. 3. Theofilus (Timotheüs, Hoséa, Elkana, Orpa, Filémon, Ismaël, Lea, Uria, Sardes).

Ouderen:1. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. (Izébel, David, Nehemia, Eesterga, Wons, ijzer, negsn, Nijl, cent, Engeland, Nijkerk, Og, N). 2. Thessalonicenzen (Nicolaieten, zes, N.H., s). 3. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij.

OPGAVE 330

Jongeren:1. Bethlehem (Bcaz, Ezau, Thomas, Hiskia, Lot, Endor, Herodes, Elim, Maria), 2. Gabriel. 3. Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.

Ouderen:1. En daar waren herders in diezelfde landstreek. (Zedekia, Esther, falen, dralen, dr (2 maal), ds, wenen, herrie, a). 2. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 3. Nazareth en Kapernaüm (Zaan, meter, aiiker, A.P., N.H., U).

OPGAVE 331

Jongeren:1. Timotheüs. 2. De koningin van Scheba (Gideon, Achan, Nebo, vink, S). 3. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Ouderen:1. Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven. 2. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. (Dagon, Simson, Delila, Acham, Ds Zandt, Zacheüs, staketsel, Neede, n). 3. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.

OPGAVE 332

Jongeren:1. Jozef en Maria (Zif en Zifa, Joram, een). 2. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op de troon zit. 3. Salathiël (Elia, hals, t).

Ouderen:1. Maar wie zal de dag Zijnter toekomst verdragen? (Maria Magdalsna, Zedekia, mosterdzaad, twijg, oever, N(ebucadneza)r).

2. Roboam (Matth. 1 : 7). 3. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave.

De volgende week zullen wij bij leven en welzijn de namen vermelden van hen, die een prijs krijgen. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 337

Jongeren:1. Noem de naam van: . de neef van een Joodse koningin over Perzië; b. een profeet te Antiochië, die een grote hongersnood voorspelde (Handelingen); c. het eiland, waar Barnabas geboren is (Handelingen); d. een zoon van Kaïn; e. een Evangelist, die van beroep medicijnmeester was; f. de berg, vanwaar de Heere Jezus ten hemel voer; g. een Israëliet, in welke geen bedrog was. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het eerste boek van Samuel en voorkomend in de eerste vijf hoofdstukken. a. Na enige tijd werd Jozef en Maria bekend gemaakt, dat zij Egypte konden verlaten. b. Kent ge de namen van de boeken van het Oude Testament? c. Tosn David een jongeling was, was hij schaapherder. d. Koning Saul is door Samuel gezalfd. e. Dorcas diende de armen met haar goederen. f. De vijanden gingen op de vlucht voor het leger der Israëlieten. g. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. h. Zorg, dat je voor de aanvang in de zaal bent. i. Wie zal ons het goede doen zien? j. David boog zich met het aangezicht ter aarde. k. Gij hebt mijn ziel verre van de vi-ede verstoten. 1. Wie weet de namen van de zonen van Eli?

3. Welke naam met nadere aanduiding kunt ge verkrijgen met behulp van de volgende gegevens? 5 11 15 21 was een profeet, die door een grote vis werd opgeslokt; 9 2 1 14 7 16 4 was de zoon van Michael (zie Ezra 8); 18 6 13 19 is een eiland in Indonesië; 20 10 is een muzieknoot; 12 8 17 betekent nieuw; 3 is de eerste letter van de naam van een leraar in Israël, die des nachts tot de Heere Jezus ging.

Ouderen:1. Een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit 54 letters. Welke, tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is:18 42 40 41 19 25 9 43.54 was een priester, die met stomheid geslagen werd; 37 16 21 27 34 35 6 32 29 was een jeugdig evangelist; 14 33 44 12 51 31 was een gelovige te Jeruzalem op hoge leeftijd, die de Heere Jezus in zijn armsn nam; 47 36 's 46 2 1 19 was de laatste koning van Juda; 11 22 13 3 7 23 30 4 45 is een gevaarlijk terrein in, oorlogstijd; 10 52 17 5 betekent: osser; 15 24 39 50 48 dient voor het vee; 53 49 is een titel; 38 28 betekent: e lezer heil (afk.); 20 26 afkorting van laatstleden.

2 Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Jeremia: a. De Heere is groot. Hij is hoog verheven. b. Wat maakt dat eigenlijk uit, het is allebei gelijk. c. Zij hebben de kinderen goed verzorgd en op tijd van al het nodige voorzien. d. De bliksemen verlichtten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. e. V/ij hopen met vacantie te gaan zodra er tijd voor is. f. Wie is er onder de mensen, die een dode levend kan maken? g. Zonder regen zou het aardrijk geen gewas kunnen voortbrengen, h. Mozes en Aaron gingen tezamen naar koning Farao, i. Hij doet al zijn best om voor het examen te slagen. j. De hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank Zijner voeten, k. Als de wind uit het Noorden komt, is het koud. 1. Uit u zal er Eén voortkomen, Die een heerser zal zijn in Israël, m. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? n. De jongen ging al zijn broers en zusters bezoeken. o. Zijt gij gekomen tot aan de schatkameren der sneeuw?

3. Door verplaatsing der letters van

JETHRIMAJIKAR

kan men de plaats verkrijgen van een plaats in Juda of een naam (1 Kronieken).

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's