Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Woensdag 7 April 1954

Nog slechts enkele weken, en dan zal D.V. de S.G.P. wederom te Utrecht in de grote zaal van „Tivoli" haar Algemene Vergadering houden.

Uit alle delen van het land, van Noord en Zuid, van Oost en West, worden daartoe allereerst de afgevaardigden der kiesverenigingen verwacht.

Nadrukkelijk zeggen wij hierbij: „allereerst", omdat de afgevaardigden de kern der Algemene Vergadering uitmaken en zij alleen het recht van stemmen hebben, hetzij bij de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur, of wanneer het beslissingen over voorstellen dan wel het nemen van besluiten betreft.

In deze volgen wij de lijn, die steeds gevolgd is, niet alleen na, doch ook reeds lang vóór de oorlog. Steeds hebben wij duidelijk laten uitkomen, dat de Algemene Vergadering niet slechts door leden der S.G.P. wordt gevormd, maar door afgevaardigden en leden, daarbij de afgevaardigden vooropstellend.

Dat wij hier nog eens met alle nadruk de aandacht op vestigen, heeft zijn oorzaak. Van zekere zijde is namelijk wel eens het verwijt gemaakt, dat vanwege het Hoofdbestuur de Algemene Vergadering slechts als een Partijdag werd gezien en als een Partijdag werd aangekondigd, zonder daarbij op de voorgrond te plaatsen, dat de Algemene Vergadering allereerst een vergadering van afgevaardigden is, waar ook andere leden toegang hebben. Onzerzijds is dit verwijt destijds volkomen ongegrond verklaard, hetgeen ook aan de hand van de publicaties in „De Banier" tot het bezoeken der Algemene Vergadering op onwederlegbare wijze kon worden aangetoond, met het gevolg, dat degene, die dit verwijt gemaakt had, zijn ongelijk moest erkennen.

Om nu een herhaling van een dergelijk verwijt te voorkomen, hebben wij er nog eens de volle nadruk op willen leggen, dat de Algemene Vergadering een vergadering van afgevaardigden der kiesverenigingen is, waarop ook de andere leden ten zeerste welkom zijn, ja zelfs ook het recht hebben om aan de besprekingen deel te nemen en van de rondvraag gebruik te maken.

Er is echter nog een ander punt, waarop wij met het oog op de afvaardiging der kiesverenigingen de aandacht wensen te vestigen.

Wij hebben namelijk voortdurend kunnen constateren, dat niet alle kiesverenigingen op de Algemene Vergadering door een tweetal afgevaardigden vertegenwoordigd waren. Steeds was er een aantal afdelingen, nu eens klein, dan weer groter, dat verstek liet gaan en op de Algemene Vergadering niet vertegenwoordigd was. Dit moet ten zeerste betreurd worden. Op de Algemene Vergadering toch behoort niet een deel, zij het dan het grootste deel, van alle kiesverenigingen door afgevaardigden vertegenwoordigd te zijn, daar behoren alle kiesverenigingen door middel van afgevaardigden vertegenwoordigd te zijn.

Wij zouden er daarom bij de kiesverenigingen, die behoren tot het getal, dat gewoonlijk op de Algemene Vergadering niet vertegenwoordigd is, ten sterkste op willen aandringen, om ditmaal de plaatsen, voor haar afgevaardigden bestemd, niet onbezet te laten. En dat zowel om daarmede uw liefde tot de beginselen der S.G.P., als uw medeleven met haar te betuigen, en ook om de banden met de afgevaardigden en leden der andere kiesverenigingen te versterken, of, indien die banden nog niet bestaan, deze te leggen.

Kortom, alle kiesverenigingen worden dringend aangespoord om D.V. op Woensdag 7 April a.s. twee, of, indien dit beslist niet mogelijk mocht zijn, dan in elk geval één afgevaarigde naar de Algemene Vergadering te laten gaan.

Behalve de afgevaardigden — wij wezen er reeds op — zijn ook alle andere leden der kiesverenigingen hartelijk welkom. Ook hen wekken wij op om bij leven en welzijn in groten getale op 7 April a.s. naar de oude Domstad op te trekken, waar voor de S.G.P.-ers, en dat geldt wel in het bijzonder voor de ouderen onder hen, die in de twintiger jaren reeds de Algemene Vergadering te Utrecht geregeld plachten te bezoeken, zovele aangename herinneringen hggen.

Toont door uw opkomst, dat de beginselen, welke de S.G.P. mag voorstaan en uitdragen, u lief en dierbaar zijn, dat ge daar een kortere of langere reis voor over hebt en dat ge daardoor tevens het Hoofdbestuur, op hetwelk zulk een zware taak ligt — en dit geldt wel heel in het bijzonder zijn voorzitter, Ds Zandt — wilt bemoedigen in de zware strijd, welke de S.G.P. te voeren heeft tegen de machten van on-en bijgeloof, die in onze dagen allerwege aan macht en invloed toenemen, en die de beginselen der Reformatie gram zijn.

Ook maken wij van deze gelegenheid gebruik om de predikanten, die lid der S.G.P. zijn, ongeacht tot welke kerkformatie zij behoren, uit té nodigen deze Algemene Vergadering te bezoeken.

Vroeger hebben wij de predikanten wel eens esn schriftelijke uitnodiging gezonden. Het Hoofdbestuur is daarvan echter teruggekomen, omdat het voorgekomen is, dat daarbij wel eens de één of andere predikant verzuimd werd uit te nodigen, die wij toch gaarne in ons midden zouden hebben gezien. Daarom is besloten om in het vervolg de predikanten uitsluitend langs deze weg uit te nodigen. Zij zijn allen hartelijk welkom en wij zullen zorgen, dat voor hen op het podium een plaats gereserveerd wordt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's