Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Trouwe opkomst noodzakelijk Woensdag 7 April 1954

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Trouwe opkomst noodzakelijk Woensdag 7 April 1954

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Algemene Vergadering, welke D.V. Woensdag 7 April a.s. te Utrecht in de grote zaal van Tivoli, Kruisstraat 1, staat gehouden te worden, is om meer dan één reden hoogst belangrijk.

Vooreerst omdat het de jaarlijkse vergadering der S.G.P. is, waarop de afgevaardigden der kiesverenigingen en de bezoekende leden uit heel het land tezamen komen. Zulks in onderscheiding van de provinciale vergaderingen, welke alleen door afgevaardigden en leden dei kiesverenigingen van één provincie wor-' den bezocht.

Op de Algemene Vergadering echter ontmoeten de partijgenoten uit alle provinciën elkaar. Daar ziet men vreedzaam naast elkaar zitten Zeeuwen en Friezen, zonder met elkander te tviristen over de al of niet noodzakelijkheid van het erkennen van het Fries als gelijkgerechtigde taal met het Nederlands; daar komen Noord-en Zuidhollanders, doch zonder woorden met elkaar te krijgen over de vraag of Amsterdam dan wel Den Haag recht op de naam van hoofdstad des lands heeft; men ziet er Brabanders, die er van kunnen meespreken wat het betekent, in een landstreek te wonen, waar Rome troef is en het Protestantisme overvleugelt; Geldersen en Utrecht& naren. Overijsselaars en Drenten, ja mogelijk zelfs enkele Groningers zal men daar bij leven en welzijn kunnen aantreffen. Alleen Limburg zal daar wel door niemand vertegenwoordigd zijn. Rome heeft in die provincie zó sterk de overhand, en het Protestantisme, dat daar is, is zó zeer van de hechte grondslagen der Reformatie afgezakt, dat het daar niet tot de oprichting van een kiesvereniging der S.G.P. kon komen, al wonen er in Maastricht zeker nog wel enkelen, die de S.G.P. een warm hart toedragen en voor haar willen werken, zoals bij de Kamerverkiezingen blijkt, daar wij er tot nu toe altijd iemand hebben kunnen vinden, die zijn volle medewerking verleende voor het verzamelen der benodigde handtekeningen met het oog op het indienen van de candidatenlijst in de kieskring Maastricht.

Warmeer wij hierop zien, dan zijn de provincie Zeeland en het land benoorden de Moerdijk toch wel grotelijks bevoorrecht. Zondag op Zondag, ja ook in de dagen der week wordt daar nog de waarheid overeenkomstig Gods Woord gebracht, zij het niet overal, want ook daar valt er grote verwatering te bespeuren. Maar toch, vergeleken met het grootste deel van Noord-Brabant en vrijwel geheel Limburg, kan men in Zeeland en op tal van plaatsen boven de Moerdijk nog goed bemerken, dat de Hervorming daar sterke doorwerking heeft gevonden.

Dit blijkt ook uit het feit, dat in Zeeland en in de provncies boven de Moerdijk de S.G.P. het krachtigst wortel heeft ge^ schoten. Gaan wij het aantal kiesverenigingen in de onderscheidene provinciën na, dan blijkt Zuid-Holland voorop te staan. Dan volgt Zeeland, vervolgens Gelderland, dat bijna met Zeeland gelijk staat, dan Utrecht, waarna Overijssel volgt met Noord-Holland, waar de gevolgen van het modemisme zich in sterke mate deden gevoelen, doch waar het aantal kiesverenigingen toch nog groter is dan in Friesland, dat, met een tweetal kiesverenigingen meer, zowat gehjk staat met Noord-Brabant, doch dat Drente, en vooral Groningen, verre overtreft.

Wij kunnen hieruit zien, dat het niet alleen Rome is, dat de doorwerking der beginselen der Reformatie, die overeenkomstig Gods Woord zijn, belemmert.

Neen, in Friesland, Groningen en Drente heeft Rome nog maar weinig voet aan de grond, ofschoon het daar, vooral in Friesland, hard aan het werk is om verloren gegane macht en grootheid te her­ wonnen. Daar is het de verwatering van het Protestantisme, dat afbreuk doet aan de aloude beginselen der Hervorming, allereerst op godsdienstig, en als gevolg daarvan ook op staatkundig gebied. In plaats van het oude, onverminkte artikel 36 der Ned. Geloofsbelijdenis huldigen vele Protestanten ook daar het in wezen revolutionnaire beginsel van „elck wat wüs", krachtens welk beginsel men van het strafbaarstellen der godslastering als zodanig niets wil weten, en de atheïsten volop de vrijheid wenst te laten om hun verderfelijk ongeloof onder ons volk te verbreiden. Van de naleving van het vierde gebod Gods door de overheid, zoals dat behoort, wil men van die zijde ook al niet weten. Zij staan in plaats daarvan een zo veel mogelijk rusten op de dag des Heeren voor, waarbij er van alles bij hen door kan. Venten op Zondag met geringe eetwaren bijv., behoort volgens dezulken te worden toegestaan. Joden moeten vergunning hebben hun winkels op Zondag enige uren geopend te hebben, de treinenloop op Zondag vatten zij als een geheel normale zaak op en zo zouden wij kunnen doorgaan.

Tegen die beginselverzaking nu is de S.G.P. opgekomen en zij wenst daartegen te blijven opkomen. En dit niet alleen. Zij wenst ook de beginselen, die naar Gods Woord en Wet zijn, uit te dragen en te verbreiden, zowel door woord als geschrift. i

Daartoe — en dat is een tweede punt van belangrijkheid der Algemene Vergadering — werkt ook de Algemene Vergadering mede. Door die vergadering toch te bezoeken, kan de band, die de afgevaardigden en leden aan de beginselen bindt, worden versterkt, zowel door persoonlijk contact als door de woorden, die daar gesproken worden zowel door de voorzitter. Ds Zandt, wiens rede ook nu weer in druk zal gegeven worden, als door de laatste spreker. Ds Smits, die op verzoek van de andere leden van het Hoofdbestuur op zich genomen heeft ditmaal een slotwoord te spreken.

Laat daarom niemand, die maar enigszins op 7 April uit zijn werk kan breken, verzuimen deze Algemene Vergadering bij te wonen. Vraagt kaarten en agenda aan bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag.

Is er in uw plaats geen kiesvereniging, wendt u dan tot het bestuur van de dichtstbijzijnde kiesvereniging.

Bestaat die niet in uw omgeving, wendt u dan rechtstreeks tot de Partijsecretaris, met vermelding van personen, die u kennen, bijv. leden van het Hoofdbestuur.

Laat door uw opkomst zien, dat gij oog hebt voor het grote voorrecht, dat er nog gelegenheid is om voor de beginselen der Reformatie, welke de S.G.P. mag voorstaan, te kunnen uitkomen, en dat gij daar wat, beter nog, veel voor over hebt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's

Trouwe opkomst noodzakelijk Woensdag 7 April 1954

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's