Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Des doods schuldig verklaard

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Des doods schuldig verklaard

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

£n zi\ dien veroordeelden Hem des doods schuldig te a.fn.

II.

Marctis 14 : 64b

Christus werd alzo ter dood veroordeeld op Zijn belijdenis, dat Hij de Christus, de Zoon des levenden Gods was. Die belijdenis was dan ook van 2rulk een betekenis, dat iedereen er door veroordeeld werd en ook nog heden wordt, die Hem wel niet ten voUe van godslastering durft te beschuldigen, maar die toch evenmin in Hem wil geloven, en dus Zijn belijdenis verzwakt tot een weinig betekenende uitspraak. Allen, die Jezus zien als een van God gezonden Leraar, Die door Zijn woord en voorbeeld de wereld wilde hervormen, miskennen de betekenis van Zijn getuigenis, als zijnde Hij de Christus, de Zoon des levenden Gods.

En verzetten dezulken zich niet tegen het: „Ik zeg ulieden: i/(an nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand Gods en komende op' de wolken des hemels"? Welk een jammerlijke godsdienst, welke niet erkent, dat Jezus is de Christus, de Zoon des levenden Gods!

En toch wordt die zielloze zedeleer, dat Jezus slechts als een voorbeeld ter navolging voor de lijdende mens geweest zou zijn, en meer niet, door duizenden beleden en door velen luide gepredikt. En deed Kajafas met de verwerping van de Zoon Gods in schijn wat de wet van Mozes in Lev. 24 : 16 beval, zo doen velen in onze dagen hetzelfde als zij de Christus aanprijzen als voorbeeld voor Zijn volgelingen.

Want inderdaad is Christus een lichtend voorbeeld, maar Hij is dat niet alleen. Hij is tevens Sions betalende Borg, Die met Zijn bloed verzoening verwierf voor de zonde der Zijnen en die de wet wüde vervullen voor en in de plaats van wetsovertreders, die zichzelf daardoor gestort hadden in de dood. Hij is Middelaar van verzoening, en voor wie Hij de zaligheid verwierf, die past Hij ze ook zeker toe.

En op die toepassing komt het aan vooi elk mens. En wanneer die toepassing plaats heeft, leert men Hem ook als de Christus, de Zoon des levenden Gods, kennen in Zijn volkomen algenoegzaamfaeid en gepastheid, om door Hem te gaan tot de Vader.

Want Hij openbaart Zich niet alleen door en in het Woord, maar ook door Woord en Geest in het hart van Zijn volk. Dan ziet men Hem in de geest staan in de zaal van Kajafas, gebonden, belasterd, veroordeeld, bespot, geslagen en bespogen, en in dat alles zien zij juist Zijn middelaarsheerlijkheid. Zulk een Borg, Die ter voldoening aan Gods recht Zelf er onder wilde buigen, heeft een ontdekte zondaar nodig. Zulk Eén, Die Zich onschuldig wilde laten veroordelen door de wereldlijke rechter, om daarme­ de de Zijnen van 't strenge oordeel Gods, dat over hen gaan zou, te bevrijden, is dierbaar voor de onder schuld gebogen zondaar.

Want al verwierp en veroordeelde het Sanhedrin Hem uit blindheid en vijandschap, het was tegelijkertijd naar de wil Gods en het welbehagen des Vaders, dat door de hand des Middelaars gelukkighjk zou voortgaan. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods kon niet anders voor de zonde der uitverkorenen worden betaald, dan door de dood van Jezus Christus, de 2k)on Gods. Daarom was Christus geen weerloos martelaar, toen Hij door het Sanhedrin onschuldig ter dood veroordeeld werd. Integendeel, Hij was des Vaders Knecht, Die als de Borg des Verbonds betaalde de schuld der Zijnen, gelijk Hij reeds van eeuwigheid in de sluiting des Verbonds beloofd had.

Hij wilde met Zijn lijden en sterven de Zijnen verlossen van de eeuwige verdoemenis en voor hen verwerven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven.

En als de Heüige Geest Hem zo verklaart in het hart des mensen, en Goddelijk licht uit het Goddelijk Woord Hem zo openbaart, voor het eerst of bij vernieuwing, zinkt de mens in zalige verwondering en aanbidding weg vanwege Messias' heerlijkheid, ook te midden van al Zijn lijden en onder al Zijn smaadheden. De heerlijkheid is wel verborgen voor de wijzen en verstandigen dezer wereld en in eigen oog, maar zij wordt de kinderkens geopenbaard.

En als dat gebeurt, gaan zij ook tot Hem uit, buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Dan schamen zij zich het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft. Het geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, heeft een wereldoverwinnende kracht en doet eer en gunst van mensen klein achten, indien maar levendig beseft wordt, dat door dit geloof in Jezus Christus straks van God de eeuwige zaligheid zal worden verkregen. Geen vijandschap der wereld, geen spot en hoon zal ooit ia staat zijn de liefde van Christus tot Zijn bruidskerk te breken, maar evenmin zal het gelukken om de liefde der Zijnen te breken, die zij hebben tot Hem.

Want die liefde tot Christus is van hemelse. Goddelijke oorsprong. Zij hebben Hem lief, omdat Hij hen eerst liefgehad heeft. Daarom is geen macht des satans en der wereld in staat dat Godswerk te breken. En al wankelt en beeft dat volk soms vanwege het geweld der Gode vijandige wereldmacht, in Hem zijn zij meer dan overwinnaars. M lijkt het soms, dat satan het winnen zal, Christus zal de eindoverwinning behalen, doordat Hij Zichzelf vernietigd heeft; dat wil zeggen, dat Hij het gebruik en de openbaring van Zijn Goddehjke macht en heerlijkheid voor een tijd heeft willen verbergen achter het voorhang van een diep vernederde, menselijke natuur, want op grond daarvan is Hij van de Vader uitermate verhoogd, en Hem is een Naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

Christus is gezeten aan de rechterhand des Vaders in grote kracht en heerlijkheid, altijd ten goede van de Zijnen werkzaam zijnde, intredende bij de Vader met Zijn gerechtigheid, altijd biddend op grond van Zijn lijden en sterven om alles wat zij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid.

En straks zal de Vader al Zijn vijanden maken tot een voetbank Zijner voeten. Aanzienlijken en geringen, geleerden en eenvoudigen, kortom allen, die Hem verwierpen, hetzij in belijdenis of in beleving, zullen Hem eens ontmoeten als hun ontzaggelijke Rechter, Die dan niet gebonden, bespot, geslagen daar staan zal, gelijk in de zaal van Kajafas, maar in onuitsprekelijke majesteit en rechtvaardigheid.

Dan zullen alle bespottingen, Hem en de Zijnen aangedaan, gewogen worden in de weegschaal van het heilig Goddelijk recht, en zal de spotters de last hunner zionden doen nederstorten in eeuwige wanhoop.

O dag van schrik en ontzetting! En toch, Hij komt, Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. De toetomst des Heeren genaakt. Het zal met de verdrukking en bespotting van Sion niet eeuwig duren. Der goddelozen mond zal eerlang voor eeuwig gestopt worden, maar de zachtmoedigen zullen de aarde erfehjk bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben, want God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

O dag van ongekende heerhjkheid voor al dat volk, dat in de ter dood verwezen Christus de Zoon des Vaders leerde kennen in Zijn leven, in Hem alles vinden mocht wat nodig was, en door geloofsvereniging met de lijdende Borg om Zijnentwü blijmoedig smaadheid lijden wilde in hun leven op aarde. Want in die dag, die grote dag des Heeren, zullen de oprechte Sionskinderen in Hem over al hun vijanden triumferen.

Laat de strijd zwaar zijn en nog veel zwaarder worden, maar in Hem is kracht tot staande blijven in de boze dag. Hij heeft het in handen om de Zijnen te voeren naar de eeuwige overwinning. Dat dan het oog van al Zijn volk op Hem geslagen moge zijn, gelijk de ogen van een knecht op de hand zijns heren, en gelijk het oog der dienstmaagd op de hand harer vrouw.

En dat ieder mens toch mocht staan naar een gegronde, geheiligde wetenschap van zijn aandeel aan Christus, de eeuwige Zoon des Vaders, want het zal eenmaal er op aan komen, of wij in Christus Jezus zijn.

Bameveld

Ds CHR. VAN DAM

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

Des doods schuldig verklaard

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1954

De Banier | 8 Pagina's