Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Provinciale Staten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Provinciale Staten

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

V.

De dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten komt al heel dicht in het zicht. Als het nummer van dit blad verschenen is, staan wij er zelfs geen week meer vanaf. Op 21 April toch zal D.V. in alle provincies van ons land voor dat college de verkiezing plaats vinden. Deze verkiezing is om vele redenen van belang. De Staten toch zullen straks de leden van de Eerste Kamer hebben te verkiezen. Men onderschatte de betekenis daarvan toch niet. Zonder de goedkeuring van deze Kamer kan er in heel het Koninkrijk geen wet van regeringswege tot stand komen. Dit is toch al reden genoeg om niet onverschillig tegenover de verkiezingen op 21 April te staan. Daarbij komt nog, dat de Staten straks het college van Gedeputeerden hebben samen te stellen. Dit college heeft in elke provincie nog grote zeggingschap. Als dagelijks bestuur der provincie gaat er in vele gevallen nog een beslissende invloed van uit. De regering des lands wint er inlichtingen bij in. Ook ten aanzien daarvan is zijn betekenis nog groot. Naar die adviezen wordt toch menigmaal door de regering gehandeld. In de al of niet samenvoeging van gemeenten spreekt het een duchtig woord mee. In tal van gemeenten is dit een brandende kwestie.

Men denke alleen maar hoe velen in de Bommelerwaard, Goeree en Overflakkee, Tielerwaard, Wierden en nog al meer plaatsen in hoge mate ontstemd zijn over de aanhangige plannen van samenvoeging van gemeenten. Daarenboven berust in de komende vier jaren bij dat college van Gedeputeerden de leiding en het opzicht in de provincie. Daarmede zijn allerlei gewichtige zaken in zijn handen gelegd. De voorstellen om al of niet subsidies te verlenen dient het bij de Staten in. De begroting wordt door hem opgemaakt; de provinciale belasting op zijn voorstel geregeld.

Bij dit alles komen nog zo vele andere belangrijke zaken, waarin het college een duchtig woord meespreekt.

Het spreekt wel vanzielf, dat de beginselen, waaruit de Gedeputeerden en de Staten leven, in deze van beslissende invloed zijn, omdat deze hun houding bepalen.

Kiezers, verlangt gij nu, dat in de Staten overeenkomstig Gods Woord en Wet gehandeld zal worden, dan is de keuze voor u toch waarlijk lüet moeilijk. Dan gaat gij uw stem niet uitbrengen op de candidaten dier partijen, weUce in hun strooibiljetten en verkiezingscouranten er een grote ophef van maken, dat zij de eeuwige beginselen van Gods Woord voorstaan. Doch als straks hun mannen of vrouwen verkozen zijn, dan betonen deze candidaten met hun daden, dat zij als Statenleden de25e beginselen vrijwel aan hun laarzen lappen. Wat is zoiets anders dan een hoogst bedriegelijke ver- kiezingsreclame? Gij hebt toch kunnen waarnemen hoe jaren achter elkander zowel de Anti-Revolutionnairen als de Christelijk-Historischen hand aan hand met Rome in een coalitie-verband zijn opgetrokken. Onie vaderen daarbij in het aangezicht slaande, die juist om des Woords wil de strijd tegen Rome hebben aangebonden, getuige hun belijdenisgeschriften, waarin zij ons Rome als het rijk van de Antichrist beschreven hebben. Juist om van Spanje en Rome vrij te komen, hebben zij tegen hen de strijd op leven en dood aangebonden, hebben duizenden hunner hun leven op brandstapel en schavot opgeofferd. Konden de zo velen, die door Rome's inquisitie wreedaardig om het leven zijn gebracht, aanschouwen hoe Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen met Rome optrekken, met welke scherpe woorden zouden zij dat samengaan met Rome, waarbij ons land aan haar verkocht wordt, veroordelen. Daarvoor hebben zij toch niet hun goed en bloed gegeven, opdat Rome weer in ons land aan de macht zal komen. En daarmede is Rome door toedoen van de coalitie reeds een heel eind op weg gekomen.

Wie nu daar aan medewerkt, en daaraan hebben de Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen sterk mede gewerkt, die gedraagt zich niet als een kind, maar als een bastaardzoon der Hervorming.

En wat zult gij straks bij de verkiezing van de Gedeputeerden in de Staten weer zien, wat er al zovele jaren te zien is geweest? Wel dit, dat A.R. en C.H. Statenleden door hun stem bij de verkiezing voor de Gedeputeerden op de candidaten van Rome uit te brengen, Rome in het zadel helpen, waardoor haar macht nog al groter wordt dan zij thans ^is. En daarbij is het nog niet eens gebleven. Thans hebben zowel de Christelijk-Historischen als de Anti-Revolutionnairen de hand tot samenwerking ook al aan de socialisten toegestoken. Dit behoeft niemand te verwonderen. Als men begonnen is de beginselen aan de belangen op te offeren, dan gaat het steeds verder bergafwaarts, dan blijft er tenslotte van de beginselen niets over, dan dan men er in de dagen voor de verkiezingen hoog van opgeeft in de strooibiljetten en in de verkiezingslectuur, men ze als een reclame-artikel misbruikt, en dat men ze verder als oude plunje aan de kapstok hangt. Ja, 't is thans reeds zo ver gekomen, dat men 2 Christelijk-Historische en 2 Anti-Revolutionnaire ministers in één kabinet onder het presidentschap van een socialist aantreft. Had men dertig jaren terug tot de Anti-Revolutionnairen gezegd, dat er nog eens een tijd zou aanbreken, waarin zij in beginselverzaking zó ver zouden gaan, dat zij in een kabinet onder het presidentschap van een socialist zouden zitten, zij zouden u in het aangezicht gevlogen hebben en u voor een grote lasteraar hebben uitgemaakt. Maar zo ver zijn zij, evenals de Christelijk-Historischen, weggezakt, dat zij in een kabinet zitting hebben, dat subsidies ten bate van het dansen en de danskunst heeft voorgesteld; zo ver ook, dat het alleen de Staatkundig Gereformeerde afgevaardigden zijn, die daartegen hun stem verheffen en dat zij verder door alle andere partijen in het parlement zijn aanvaard en goedgekeurd. Ja, dat soort van subsidies, die er het hunne toe bijdragen, dat ons volk nog al wereldsgezinder wordt gemaakt dan het al is, en geheel in stoffelijke zaken opgaat, wat een ware bespotting van Christus woord is: „Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid", worden ook door de Staten gevoteerd, en weer zijn het dan alleen de Staatkundig Gereformeerden, die daar tegen stemmen. Heel dat soort van subsidies, waardoor sport en spel en allerlei wereldse vermaken, als comedie en toneel, bevorderd worden, heeft, behalve dat zij lijnrecht tegen Gods Woord inlopen, ook nog dit tegen, dat zij duizenden bij duizenden guldens uit de pubheke kassen vorderen, welke heel wat nut-* ter hadden besteed kunnen worden, bijvoorbeeld om de schrijnende woningnood eniger mate te lenigen. Bovendien worden zij gegeven in een tijd, waarin de lasten en belastingen zo ontzaggelijk zwaar op een zeer groot deel der bevolking drukken. Hoe veel te beter zou het zijn, indien de lasten en belastingen, waarop van Staatkundig Geref. zijde zo herhaaldelijk is aangedrongen, beduidend verlaagd werden. Doch de belastingbetaler wordt er wel goed voor geacht, hoe moeilijk het hem ook menigmaal valt om de exorbitant hoge lasten op te brengen.

Daarbij komt nog, dat door de richting, waarin thans in de onderscheidene publieke colleges gegaan wordt, de bureaucratie en ambtenarij sterk bevorderd worden. De S.G.P. waardeert stellig en zeker een goede, bekwame ambtenaar, maar dit belet haar niet om er beslist en krachtig stelling tegen in te nemen, dat het corps van ambtenaren tot een leger wordt uitgebreid. Daardoor wordt niet alleen het particuliere bedrijfsleven in sterke mate in zijn bestaan, groei en bloei belemmerd, maar worden ook de uitgayen in staat, provincie en gemeente maar steeds hoger en hoger.

Wilt gij geen nog al sterkere uitbreiding van de bureaucratie en ambtenarij, wilt gij niet, dat de vrijheid van het particuliere bedrijfsleven nog al meer te loor gaat, vnlt gij niet dat er nog al meer met geld gesmeten wordt, dan zult gij stellig uw stem niet kunnen uitbrengen op een candidaat van de Partij van de Arbeid. Deze partij toch staat staatsbemoeienis op allerlei terrein voor. Zij heeft er sterk de hand in, dat Vadertje Staat alle burgers van de videg tot het graf onder zijn voogdij stelt.

Wilt gij, dat Gods dag geëerbiedigd zal worden, hoe kunt gij dan een man a^^ vrouw van de candidatenlijst van de Partij van de Arbeid stemmen? Deze partij steekt er toch nooit een hand voor uit, dat Gods dag geëerbiedigd zal worden. Zij is al even gul als de andere partijen bij het verlenen van subsidies voor de aanleg van sportvelden, waarop Gods dag ontheiligd wordt.

Wilt gij, oordelende dat aan Gods zegen alles gelegen is, een bestuur in uw provincie, dat met Gods Wet rekening houdt, waarop de zegen Gods te wachten zou zijn, hoe kunt gij dan aan rood uw stem geven, dat generlei rekening houdt met het feit van de zonde, waar niets zo zeer de bronnen van de welvaart toestopt dan de zonde, dat nooit voor de ere Gods opkomt, maar alles van de mens en diens krachten verwacht.

Dan kunt gij ook al evenmin uw stem uitbrengen op een liberale candidaat, die evenzeer als de socialist verklaart, dat godsdienst een zaak van de binnenka^ mer is, en dat Gods ordinantiën in staats-, provincie-en gemeente-aangelegenheden niet behoeven geëerbiedigd te worden.

Kiezer, wilt gij bij het uitbrengen van uw stem er toch ook eens terdege gedachtig aan zijn, dat gij ook eenmaal daarover door God tot verantwoording zult worden geroepen, en dat ook ten aanzien daarvan het Woord des Heeren geldt: Die Mij eren, zal De eren.

Kiezer, mogelijk zegt gij: Ik bemoei mij niet met de politiek; maar de politiek bemoeit zich wel met u. Dat kunt gij toch waarnemen uit de vele wetten, welke thans op allerlei gebied zijn ingevoerd, uit de zo hoge en vele belastingen en lasten, welke gij maar te betalen hebt, uit zo vele voor het bedrijfsleven zo hinderlijke staatsbemoeienis.

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten behoort dan ook geen enkele kiezer lauw en onverschillig te zijn. Integendeel, hij wekke zijn medekiezers op om met hem ter stembus te gaan en dan met hem te stemmen op no. 1 van de candidatenlijst der S.G.P. in zijn provincie.

'Zijt gij een Protestant, dan is daar alle reden voor. Gij ziet toch hoe Rome voortdurend aan macht en invloed wint, wat gij mogelijk zelfs wel tot uw schade in uw bedrijf, winkel of werk bemerkt. De S.G.P. is een partij, die meer dan enige andere in ons land voor de Protestantse belangen opkomt en vrijmoedig Rome in het aangezicht durft te weerstaan, waar vele andere partijen haar om allerlei redenen naar de ogen zien.

Zijt gij er een tegenstander van, dat het leven door staatsbemoeiingen in nog al knellender banden wordt geslagen, dat het leven nog al duurder wordt gemaakt en dat de lasten en belastingen nog al meer verhoogd worden, dan kunt gij uw stem onmogelijk geven aan een candidaat van de Partij van de Arbeid, daar rood duur is en het leven duur maakt, en er een vriend van is, dat het staatsabsolutisme steeds maar verder en verder uitgebreid wordt.

Zijt gij er een voorstander van, dat ons land en uw provincie naar wezenlijk Christelijke beginselen geregeerd wor­ den, dan kunt gij niet stemmen op een communist, die daar in grond en wezen niets van hebben moet, en ook niet op een liberaal, die al evenmin deze beginselen in het bestuur van rijk en provincie tot het richtsnoer van het beleid wil; dan kunt gij zelfs niet stemmen op een Christelijk-Historische of Anti-Revolutionnair, die keer op keer, als het de wezenlijk Christelijke beginselen betreft, water in hun vvdjn doen en gedurig weet deze beginselen aan een verderfelijke belangenpolitiek opofferen. Neen, dan kunt gij uw stem niet uitbrengen op de mannnen of vrouwen van een verwaterd Christendom, bij wie er zo veel door kan, wat lijnrecht inloopt tegen Gods Woord en Wet; dan blijft er voor u slechts één mogelijkheid over, namelijk, om als kiezer te stemmen op de candidatenlijst van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Stemt daarop en wekt daartoe op, opdat de stem der waarheid ook in de Staten zal blijven gehoord worden; opdat de S.G.P. versterkt uit de stembusstrijd tevoorschijn moge komen en zij althans geen verlies van enige zetel zal lijden, hetgeen zeer vele tegenstanders van haar tot grote vreugde zou zijn!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

De Provinciale Staten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1954

De Banier | 8 Pagina's