Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen ditmaal met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 347

Jongeren:1. Een naam, voorkomend in Jozua 19, bestaat uit 11 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is:8 4 6 9 10 11 was iemand, die zeide, dat hij zeventigmaal zevenmaal gewroken zou worden; 3 7 1 was Jacobs eerste vrouw; 2 4 5 is een jong, vreedzaam dier.

2. Noem de naam van: a. een profetes uit het geslacht van Aser; b. esn wreed keizer, die de christenen vervolgd heeft; c. een discipel des Heeren, die eerst wilde zien, daarna geloven; d. een zoon van Abraham, doch niet de zoon der belofte; e. het eiland, waarheen de apostel Johannes verbannen werd; f. Rehabeams opvolger; g. de evangelist, aan wie Paulus schreef: Bewaar het pand, u toebetrouwd. h. koning Asa's grootvader; i. Jozefs grootvader van vaders zijde; j. een plaats, welke door vuur van de hemel verwoest werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenstaande namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Matth. 7. a. Deze muur is tien centimeter dik en drie meter breed. b. Met Pasen was het koud weer; nu is het minder koud. c. Wat zullen wij de jongen geven? vroeg zijn vader. d. Er is een weg, die iemand recht schijnt, maar dit toch niet is. e. Hij bracht de boeken terug, die ik hen? gegeven had. f. Tot de Wet en tot de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. g. Hebt u het zelf gezien? vroeg de rechter. h. Hoe zullen wij het verderf kunnen ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? i. De Heere leidt Zijn volk langs wegen, die het niet geweten heeft.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit Marcus bestaat uit 58 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:5 3 1 38 22 is de naam van een vrouw, die met haar zoon werd weggezonden; 14 2 18 10 42 48 45 is een landstreek in Palestina; 48 55 4 16 13 27 is de naam var een kerkhervormer; 33 8 47 6 49 betekent genezen; 24 53 25 15 is een bergplaats; 26 19 31 werd door Noach gebruikt voor het waterdicht maken van de ark; 50 23 11 32 is een munstuk; 21 28 39 is een getal; 37 43 52 56 is een getal; 35 20 41 44 is een getal; 12 51 30 57 is een getal; 54 30 36 7 is een getal; 9 17 40 34 58 is een getal; 29 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen esn woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Handelingen vóór het tiende hoofdstuk.

a. Zij namen slechts een koffer en een tas mede. b. Wat heeft hij gisteren hier gedaan? c. Er was geen drinkwater meer in het vat. d. Vroeger deed men over die reia wel drie maanden. e. Bij het naderen van de lente worden de dagen steeds langer. . f. Zij hebben het kind, dat weggelopen was, teruggevonden, g. Heeft hij het geleende boek al teruggestuurd? h. Waarom hebt u dat niet tegen mij gezegd? i. Toen de hond zijn baas zag, rende hij op hem af. j. De Heere vervulde de aan Abraham en Sara gegeven belofte, k. Het kind is bepaald ziek, het at helemaal niets. 1. Ik ga morgen maar niet op reis. m. Eerst gaan vdj naar school en daarna op visite. n. De man dronk geen sterke drank, alleen maar koffie en thee. o. Waarom gaat ge niet eens naai de tuin kijken?

3. Twee Bijbelse namen vormen zestien letters. Zoek deze verbonden namen uit de volgende gegevens:9 2 3 11 4 10 is de naam van Mozes' schoonvader; 1 12 5 16 is iemand, die zichzelf als plaatsbekleder van Christus op aarde aandient; 8 15 7 13 wijst op een ontkenning; 14 15 5 6 is een deel van het lichaam.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan wij verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

LXVI.

Terwijl de bijgelovige soldaten wegens de geheimzinnige ontsnapping der Waldenzen in de mening verkeerden, dat Arnaud een tovenaar was, die met zijn driehonderd bewapende mannen over de wolken ontsnapt was, erkenden de vluchtelingen in hun ontkoming de hand van Gods voorzienigheid, die het ook zo leiden zou, dat weldra de vervolging een einde zou nemen.

Er hadden namelijk op internationaal gebied grote veranderingen plaats gegrepen. Prins Willem van Oranje was in 1689 tot koning van Engeland uitgeroepen en had zich met Oostenrijk, Duitsland en Spanje verenigd om de veroveringszucht van Lodewijk XIV van Frankrijk paal en perk te stellen. Nu had de hertog van Savoye, Victor Amadeus II, die gehuwd was met een nichtje van de Franse koning, slechts te kiezen om zich verder met deze koning of met de geallieerden te verbinden. De hertog koos het laatste en besliste hierdoor tevens het lot der Waldenzen. Oorlog met Frankrijk toch betekende vrede met de laatstgenoemden.

Weldra zouden de Waldenzen dit vernemen. Het was op de 18e Mei 1690, terwijl de moedige zonen der Alpen zich in de hoog gelegen delen van de vallei van Angrogna bevonden, dat twee afgezanten van de hertog zich bij hen aanmeldden met een blijde boodschap. Het waren de heren Parendes en Bastin, die hun de tijding brachten, dat Victor Ama­ deus toegetreden was tot het verbond van Engeland, Holland, Oostenrijk, Spanje en Duitsland tegen Lodewijk XIV, en daarom de Waldenzen vrede aanbood. Aan de waarheid dezer mededelingen kon niet meer getwijfeld worden, toe ze gevolgd werden door het toezenden van levensmiddelen en ammunitie. Ook de Waldenzen, die in de achterliggende maanden door de soldaten van de hertog gevangen genomen waren, keerden terug. De 4e Juni 1690 vaardigde de hertog vervolgens een edict uit, waarbij de Waldenzen volle vrijheid kregen om weer in hun valleien terug te keren, en ook om er alle Franse Hugenoten te ontvangen, die er schuilplaats mochten zoeken.

Van de zijde van de roomse hertog was dit-alles vanzelfsprekend louter eigenbelang, want het was nog niet zo lang geleden, dat hij gelast had, dat er aan het leven van Arnaud, de aanvoerder der Waldenzen, door middel van sluipmoordenaars een einde moest worden gemaakt!

De Heere had dit echter verhinderd, en in plaats van toe te laten, dat Arnaud en de zijnen gedood werden, schonk Hij hun de zo vurig begeerde vrijheid om naar hun valleien terug te keren. Hoe verblijd de Waldenzen hierover waren, behoeven we niet te zeggen. Negen maanden lang hadden zij gestreden tegen een overmachtige vijand; koude, honger en gebrek hadden ze geleden; ze waren in de laatste dagen voortgejaagd van vallei tot vallei, gedurig in de vrees verkerend te zullen worden ingesloten en gevangen genomen, en nu ineens de blijde tijding van vrede en rust!

Het was eigenlijk te veel om het dadelijk te kunnen geloven. En toch was het zo. De Franse troepen trokken nog diezelf-' de dag uit de valleien om zich naar het land hunner geboorte te spoeden; een deel, dat geweld wilde plegen, werd zelfs door de Piémontese soldaten gevangen genomen, en aan de Waldenzen werd vergunning gegeven zich in het dorp Bobbio van de geleden vermoeienissen te herstellen.

Voorts werd hun door de hertog de verdediging der grenzen opgedragen, en tevens nam de hertog zich voor van zijn verzoeningsgezindheid blijk te geven, zodra zich daartoe een geschikte gelegenheid zou voordoen. Dit had reeds plaats in het begin van Juli, toen Arnaud met enige getrouwen de hertog hun opwachting kwamen maken.

Het bovenstaande was reeds geschreven, toen wij een brief kregen van Marie van Gilst te Hoedekenskerke, waarin zij vraagt of zij als nicht mag toetreden. Natuurlijk, Marie, mag dat! We hopen, dat je bij leven en welzijn vele jaren zult blijven meedoen.

En nu allen hartelijk gegroet van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1954

De Banier | 8 Pagina's