Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wat gaat de tijd toch snel! Nauwelijks zijn de oplossingen van de raadsels in „De Banier" vermeld, of we zijn weer zo ver, dat de oplossingen der raadsels van de vier volgende opgaven kunnen worden ingezonden. Vier weken lijken zo lang als men er voor staat, maar als ze verstreken zijn, dan lijken het slechts vier dagen. Zo gaat het ook met onze levensjaren. Als we nog 10, 13, 16 of 18 jaar zijn, komt het ons voor alsof 40, 50, 60, 70 of 80 jaren heel lang duren; maar als iemand die leeftijden bereikt heeft, dan kan men hem vaak horen zeggen: Waar is die tijd gebleven? De jaren zijn als een droom voorbij gesneld. Gelukkig dan de mens, hetzij oud of jong, die door Gods genade een goede toekomst voor zich hebben mag. Voor hem wacht dan een eeuwigheid, waarin hij zonder zonde, geheel overeenkomstig Gods wet, de Heere zal mogen dienen en het Lam Gods zal mogen volgen, waar Het ook henengaat. Daartoe is echter nodig, dat de Heere het hart, dat van nature boos en verdorven is, vernieuwt en de Ruths keuze in het hart komt te werken, waardoor we voor de Heere en Zijn dienst krijgen te kiezen en de wereld en al haar begeerlijkheden krijgen te vlieden. Thans gaan we over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 348

Jongeren:1. Noem de naam van: . de dochter van Achab, die koningin werd over Juda; b. een koning, die te licht bevonden werd; c. een profeet, die geleefd heeft ten tijde van Achab; d. een profeet, die dromen verklaarde; e. een koning, die tot een dier des velds gemaakt werd; f. de tweede zoon van Jozef; g. een jongen, die op het woord van een profeet met melaatsheid gestraft werd; h. een schoonzoon van Kaleb, de zoon van Jefunne. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Door verplaatsing der letters van CILHAM kan men de naam verkrijgen van een koningsdochter. Welke naam is dit?

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Job, tussen hoofdstuk 22 en 26. a. En vandaar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir. b. De Israëlieten, die naar de koperen slang zagen, bleven in leven. c. Eer dan de zon en de sterren verduisterd worden. d. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren. e. Zij hebben zich niet goed gedragen. f. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? g. In de hemel zal er geen onderscheid meer zijn tussen rijk en arm, tussen man en vrouw. h. De Heere is alziende, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. i. De Heere Jezus genas een blinde na speeksel op zijn ogen gestreken te hebben.

Ouderen:

1. De naam van een soort volk bestaat uit twaalf letters. st m Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:9 5 8 1 is de naam van een profeet, die zich op Gods bevel aan een beek, voor aan de Jordaan verbergen moest; 4 12 6 2 was iemand, die 905 jaren leefde; 10 h 11 3 6 1 is de naam van een plaats, waar een wijze vrouw woonde, die door Joab tot David gestuurd werd; 7 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Handelingen. a. David heeft veel verdriet gehad van zijn zonen Amnon, Absalom en Adonia. b. Wij hebben die man nooit meer in de kerk gezien. c. Hoe gaat het met u? vroeg de dokter. d. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. e. Weet ge wie er gisteren bij ons op bezoek waren? f. De discipelen zagen de Heere ten hemel varen. g. De man gevoelde zich niet erg wel. h. Als het regent, komen wij morgen niet. i. Zonder licht zou-het leven op aarde niet mogelijk zijn.

3. Een tekst uit de eerste brief aan de Corinthiërs bestaat uit 37 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende gegeven is:4 9 20 9 34 21 13 was de zoon en opvolger van koning Hiskia; 25 4 32 27 3 11 8 28 14 is een stad in Nederland; 36 19 7 35 24 15 was de staat van een vrouw, tot wie Elia gezonden werd; 29 12 33 21 was de grootmoeder van Timotheüs; 17 22 6 2 23 1 9 was de vrouw van ELkana, die kinderen had; 18 37 30 16 31 10 is een sappige vrucht; 26 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 345 tot en met 348 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Nu volgt de voortzetting van het verhaal over

DE WALDENZEN

LXVII.

De hertog van Savoye, eerst vervolger der Waldenzen, veranderde in hun beschermer, nadat hij de zijde der geallieerden gekozen en zich tegen Frankrijk gekeerd had. Niet alleen liet hij levensmiddelen en kleding onder hen uitdelen, maar hij stond ook toe, dat Arnaud, de voorganger en aanvoerder der Waldenzen, hem een bezoek bracht. Zulks geschiedde in het begin van Juli van het jaar 1690, waarbij Arnaud van enigen zijner getrouwen vergezeld was.

De hertog ontving hen met de grootste minzaamheid en sprak hen daarbij als volgt toe: „Gij, Waldenzen, hebt slechts God en uw hertog te dienen. Weest hen dan beiden getrouw. Tot hiertoe zijn wij vijanden geweest, maar voortaan zullen wij goede vrienden zijn. Anderen waren de eerste oorzaak van uw rampen, maar indien gij, zoals uw plicht is, uw leven stellen wilt in mijn dienst, dan zal ik mijn leven voor u in de waagschaal stel­ len, en zo lang ik een stuk brood heb, zult gij daarvan uw aandeel verkrijgen". Arnaud was zeer ingenomen met de jeugdige hertog, die hem tot de rang van kolonel verhief. Voorts schonk hij hem zijn degen, zijn horloge, sjerp en mantel, terwijl hij ook vergunning gaf tot het terugkeren van de huisgezinnen der Waldenzen, met de belofte, dat zij weer in alle delen in bezit zouden worden gesteld van hun voorvaderlijk erfdeel. Grote blijdschap heerste er dan ook in de valleien, toen de huisgezinnen uit Noord-Zwitserland, Wurtenberg, Brandenburg en andere streken op de vaderlandse bodem aankwamen, en men na zo droeve en vwede scheiding elkander weer ontmoeten mocht op de vroegere woonplaatsen.

Arnaud gaf van dit alles de eer aan Hem, Die alles zo ten goede voor de vervolgden gekeerd had. Terugziende op alles, wat er gebeurd was, riep hij uit: Wij zijn vermetelen en onvoorzichtigen genoemd, maar de feiten hebben het wel uitgewezen, dat God onze zaak bestuurde. Wie zou het ooit hebben geloofd, dat wij hier nog eens zouden staan! Het is het werk van God. Hem alleen de eer! En nu was er wel veel veranderd vanwege de aangerichte verwoestingen, maar, evenals Israël weleer bij de terugkeer in het land der vaderen zich beijverde Jeruzalem en de tempel te herbouwen, zo zag men ook het zwakke overblijfsel van het Israël der Alpen houweel, spade en ploeg hanteren om te herstellen wat neergeworpen was. Vooral vergaten zij niet de kerkgebouwen te doen herrijzen, en toen deze zo ver gereed waren, dat ze in gebruik genomen konden worden, stroomden de Waldenzen met hun vrouwen en kinderen samen om de God der vaderen te erkennen voor hetgeen Hij tot hiertoe had gewrocht.

Inmiddels was hun aantal echter sterk verminderd. Woonden er in het begin van 1686 ongeveer 30.000 mensen, in 1690 was dit getal tot circa 6000 teruggelopen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's