Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen van de raadsels der opgaven 341 tot en met 344 vermelden.

OPGAVE 341

Jongeren:

1. Want Hij zegt tot de sneeuw: wees op de aarde.

2. Ahinoam (Azië, Hiram, Issaschar, Naama, Obadja, Athene, Machlon).

3. Maar ik ben een worm en geen man. (Mara, Wenen, negen. Marken, mi, bo).

Ouderen:1. Dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toom ontstak. (Mij dorst, Ninevé, Jona, krot, Rotterdam, veengrond, ora, zot, 3 x t).

2. Evilmerodach, 2 Kon. 25 : 27. (Levi, Edom, Rachel).

3. En hij brandde zijn zonen in het vuur naar de gruwel der heidenen. (2 Kron. 28 : 3).

OPGAVE 342

Jongeren:

1. Abjathar (AduUam, Benhadad, Ja'irus, Achis, Titus, Hanna, Asaf, Rome).

2. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. (Psalm 27 : 10).

3. Mezahab (1 Kron. 1 : 50).

Ouderen: ^

1. Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. (Joh. 18 : 30).

2. Hoofdschedelplaats (Cefas, stapel, do, ho Hld).

3. En het eerste dier was een leeuw gelijk; en het tweede dier een kalf gelijk. (Darius, Nederland, Ester, twijg, klewang, Heerlen, hekelen, weifelen, keten, eeuwgetij, e).

OPGAVE 343

Jongeren:

1. EUa de Tisbiet (Isaï, Eli, bede, t).

2. Alle volken zijn als niets voor Hem en zij worden bij Hem minder geacht dan niet en ijdelheid. (Jes. 40 : 17).

3. Semaja (Sadrach, Elihu, Mirjam, Athalia, Joram, Amrafel).

Ouderen:

1. Dat één dag bij de Heere is als diiizend jaren, en duizend jaren als één dag (2 Petr. 3 : 8).

2. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. (Zedekia, Askelon, Berea, wedergeboorte', Wijhe, benijden, wdjn, antwoord, hm, met, v).

3. Schear-Jaschub (Jehu, Sahara, c.s., b, c).

OPGAVE 344

Jongeren:

1. Sihon, de koning van Hesbon. (Eva, Hiskia, hond, neo, Bonn, gans).

2. De opening Uwer woorden geeft licht, de eenvoudigen verstandig makende (Psalm 119 : 130).

3. Rehoboth (Rachab, Enak, Haran, Orion, Bezaleël, Og, Terah, Henoch).

Ouderen:

1. Want mij is een grote en krachtige deur geopend. (Mijdrecht, Turken, Denen, wang, geest, giro, Ee, i).

2. Zalig is de man, welke de Heere de zonde niet toerekent (Rom. 4 : 8).

3. Gaddiël, de zoon van Sadi (Sidon, Gad, ziel, ode, vod, na).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 349

Jongeren:

1. Een naam met nadere aanduiding bestaat uit 18 letters. Zoek deze naam uit de volgende gegevens:7 14 1 9 3 13 was de vader van Noach; 11 5 12 4 17 18 is de naam van Jozefs moeder; 16 6 15 10 8 2 16 is een eigenschap Gods, genoemd in Psalm 86.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het boek Job, na hoofdstuk 40. a. Uw boek is niet het goede, ik zal u daarom een ander geven. b. Gods bevel aan Israël was: verfoei de gesneden beelden van de goden der heidenen. c. Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldadigheid, aan mij bewezen? d. Zij hebben mij het boek teruggebracht. e. Adam en Eva werden uit het Paradijs verdreven. f. Waarom zou ik daarheen gaan? g. Heb ik u niet tevoren gewaarschuwd? h. De verloren zoon keerde vol berouw tot zijn vader terug, i. En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt. j. De Heere zeide tot de slang: Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. k. Hij zond boden in Aser en in Zebulon. 1. Zij zouden zich in zak en as bekeerd hebben. 3. Noem de naam van: a. de man, die Israël Kanaan binnenleidde; b. de man van Naomi; c. een vrouw, die zeide: Uw God is mijn God; d. een plaats, bekend om het daar voorkomend goud (Jeremia 10); e. een priester, die met stomheid geslagen werd; f. Seths vader; g. de stamvader der Israëlietische priesters; h. Samuels vader; i. de vrouw, uit vide zeven duivelen uitgeworpen werden. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een naam met nadere aanduiding bestaat uit 27 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is:26 14 4 13 1 10 8 3 14 is een stad in Nederland; 9 7 18 11 2 is de naam van een Joodse vrouw, die koningin van een groot rijk werd; 21 6 12 27 15 22 is een plaats in Schotland; 20 16 24 5 is een overblijfsel; 17 25 19 23 is een lichtgevend lichaam.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der Psalmen tussen Psalm 80 en 115. a. Hij geeft de moeden kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte die, die geen krachten heeft. b. Ik zal stil zijn en zien in Mijn woning.

c. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen. d. Vliedt de wereld en haar begeerlijkheden, die voorbij gaan. e. Als men raak wil schieten, moet men goed richten. f. Deze famlie is met de noorderzon vertrokken. g. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. h. En niet met ulieden alleen maak ik dit verbond. i. Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, die de Heere heeft omgekeerd. j. Ik zal U loven onder de volken, o Heere! k. Hagar werd met haar zoon Ismaël uit Abrahams tent verdreven. 1. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde; wie zal zich voor Hem kunnen verbergen? m. Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen.

3. Twee verbonden namen uit Exodus bestaan tezamen uit 12 letters. Zoek deze namen uit de volgende gege-' vens:2 5 10 4 is de naam van de grootvader van de godvruchtige koning Josafat; 6 11 12 3 was een richter over Israël, die links was; 9 8 7 was een wereldlijke of kerkelijke straf; 1 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's