Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raadsels geven, willen we een vraag beantwoorden van een abonné van „De Banier" te N., die blijkbaar niet meer tot de jeugd berhoort, doch desniettemin de raadsels oplost. Zijn naam zullen we dan ook niet noemen, daar hij uit de vraag wel bemerkt, dat het zijn vraag is.

In raadselopgave no. 341 werd namelijk gevraagd de naam van de moeder van David, hetgeen daarna veranderd werd in de moeder van Davids kleinzoon: Rehabeam.

De vraagsteller is echter toch eens naar Davids moeder gaan zoeken en meent haar naam gevonden te hebbsn in 2 Samuel 17 : 25, alwaar gesproken wordt van Abigail, dochter van Nahas, zuster van Zeruja, Joabs moeder. De vraagsteller meent hieruit blijkbaar te kunnen besluiten, dat Nahas de naam van Davids moeder is. Hij staat hierin niet alleen. In de Bijbelverklaring van Matthew Henry wordt ook de mogelijkheid opengelaten, dat met Nahas de vrouw van Isaï bedoeld wordt. Toch wordt daarbij tevens vermeld, dat Nahas de tweede naam kan zijn van Davids vader: saï. Een andere verklaring is deze, dat Nahas de eerste man van Davids moeder geweest is. De gezusters Abigail en Zeruja zijn dan dochters geweest van Nahas en Davids moeder. Wanneer er in 2 Samuel 17 : 25 dus staat: bigail, dochter van Nahas, zuster van Zeruja, slaat dit „zuster van Zeruja" op Abigail. De naam van Davids moeder wordt volgens deze zienswijze in deze tekst dus niet genoemd. In 1 Kronieken 2 : 16 worden Zeruja en Abigail zusters van David genoemd. Dit zouden dan halve zusters moeten geweest zijn, indien niet Isaï maar Nahas de vader van deze gezusters is geweest. Opmerkelijk is echter, dat in de Concordantie van Trommius, Nahas de moeder van David wordt genoemd. Dan 20u dus in 2 Samuel 17 : 25 een persoon (Abigail) nader zijn aangeduid als dochter van de moeder, inplaats van de vader. Dit komt ons onwaarschijnlijk voor, zodat wij meer gevoelen voor de verklaring, dat Nahas een man is, de eerste man van Davids moeder, en de vader van Abigail en Zeruja. Mocht iemand der lezers echter een andere en betere verklaring kunnen geven, dan zullen wij daar gaarne kennis van nemen. Volgens laatstgenoemde zienswijze zou dus in 2 Samuel 17 : 25 de naam van Davids moeder niet genoemd worden, en daar wij die naam ook nergens elders in Gods Woord hebben kunnen vinden, kunnen wij de vraagsteller hieromtrent geen nadere inlichtingen geven.

Thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 351

Jongeren: 1. In een Bijbeltekst, voorkomend in het eerste boek der Kronieken, komen enkele namen voor. De tekst bestaat uit twintig letters. Hoe luidt deze tekst als het volgende gegeven is:15 2 14 3 is de naam van een profeet, die zeide: et is mij beter te sterven dan te leven; 9 7 17 11 6 is een andere naam van Petrus; 20 13 12 16 1 is iemand uit één der Psalmen, die zeide, dat hij van der jeugd aan bedrukt en doodbrakende was; 5 18 19 10 was de tweede zoon van Kanaan, de zoon van Cham; 4 is gelijk aan 9; 8 is de eerste letter van de naam van een vrouw, die door al de geslachten zahg gesproken wordt.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Genesis 5. a. En de wijn, die het hart des mensen verheugt. b. Toen nam hij zijn broeders met zich. c. Adam was eerst geschapen, daarna kreeg hij Eva als een hulpe. d. Gij zult andere goden niet navolgen. e. Ik zal hun zonden niet meer gedenken. f. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Jojakim. g. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. h. Eva nam het eerst van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. i. De Heere riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? j. En de engel ging weg van haar.

3. Maak uit: COHNA, NAAN, STUIT, ASOEH, LEBA en ROHAN door verplaatsing der letters zes Bijbelse namen, waarvan de tweede in het Nieuwe Testament voorkomt. De eerste letters van deze zes namen vormen de naam van een profeet. Hoe luidt deze naam?

Ouderen: 1. In het Evangelie naar de beschrijving van Lucas komt een tekstgedeelte voor, bestaande uit 48 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:10 2 19 39 is de naam van Rubens zuster; 4 15 14 30 38 41 is de naam van een jongen, die tegen een dienstknecht Gods loog; 35 8 21 1 47 is overtreding van Gods wet; 14 12 11 36 23 37 is de naam van de persoon, die op Gods bevel door Elia tot koning over Syrië gezalfd moest worden; 20 9 26 24 was een kostbaar kledingstuk, behorend tot de kledij van de hogepriester bij Israël; 48 3 16 25 is de naam van de berg, waar Mozes stierf; 34 33 13 is een grote rivier in Egypte; 17 18 44 45 was Bileams vader; 22 5 43 20 6 46 41 42 is een woord, dat driemaal in Genesis 10 voorkomt; 27 3 28 45 12 is een woord, dat rots betekent; 32 31 46 is gelijk aan 29 40 10, moet geraden worden. .*

2. Maak uit: HIBALIA door verplaatsing der letters de naam van een persoon, genoemd in het Oude Testament tijdens de regering van koning Ahasvéros.

3. Zoek uit elk der onderstaande ziimen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit de Openbaring van Joharmes. a. Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des Heeren dit doet? b. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. c. Maar wast op in de genade en kennis onzes Heeren en Zaligmakers. d. Des Heeren vrees is Rein; Zij opent een fontein. e. Maar Jezus riep dezelve tot Zich en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen. f. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. g. Zij gaven zich eerst aan de Heere, en daarna aan ons. h. Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, i. Zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten. j. Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. mogen

Tenslotte nog een stukje van het verhaal over

DE WALDENZEN

LXIX.

Het laat zich denken, dat de tijding van de terugkeer der Waldenzen naar lun valleien en het hun verlenen van godsdienstvrijheid in het Vaticaan allesbehalve welwillend in ontvangst genomen werd. Al spoedig nam de toenmalige paus, Innocentius XII, maatregelen om de door de hertog met de Waldenzen gesloten overeenkomsten waardeloos te maken door namelijk de hogere geestelijkheid te dosn weten, dat zij met die overeenkomsten geen rekening behoefde te houden.

De hertog van Savoye, Victor Amedeüs II, liet zich door dit pauselijk bevel echter niet van zijn stuk brengen. Hij gaf de senaat van Turijn bevel het pauselijk decreet te vernietigen en tevens vaardigde hij een verbod uit het in zijn gebied bekend te maken.

Toch zou de rust voor de Waldenzen maar van korte duur zijn. Weldra zou aan het licht treden, dat de hertog niet uit principe gehandeld had toen hij de Waldenzen toestond met behoud van hun godsdienst naar hun vroegere woonplaatsen terug te keren, doch slechts uit puur eigen belang. Door zijn verbond met andere Europese landen wenste hij namelijk vrede te sluiten met de Waldenzen, wier zonen hij goed gebruiken kon in de oorlog tegen de gemeenschappelijke vijand, Frankrijk. Enkele jaren na 1690 echter sloot Victor Amadeüs II weer een verbond met Lodewijk XIV, die met de Franse geestelijkheid alles in het werk gesteld had om hem opnieuw aan zich te verbinden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's