Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onderzoek van Vee op tuberculose

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onderzoek van Vee op tuberculose

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dezer dagen ontving Ds Zandt een schrijven van de minister van Landbouw betreffende de vrijstelling van de verplichte aansluiting bij de provinciale gezondheidsdienst. Het standpunt, dat de S.G.P. te dezer zake inneemt, kan als bekend verondersteld worden. Wij gaan dus daar bij deze gelegenheid niet nader op in en laten hierbij het ons door de minister toegezondene volgen, waarmede wij voldoen aan tot ons gerichte verzoeken.

Tijdens de op 13 Januari j.l. te mijnen Departemente gehouden bespreking met een delegatie van gewetensbezwaarden verzocht u om een nadere uiteenzetting van de voorwaarden, waaraan veehouders dienen te voldoen, aan wie dezei^ zijds ontheffing is verleend van de in art. 4 van de Wet bestrijding tuberculose onder het rundvee neergelegde verplichting tot aansluiting bij de Gezondheidsdienst.

Aan uw wens kon niet eerder worden voldaan, omdat de regeling inzake bedoelde voorwaarden, vervat in mijn beschikking d.d. 16 September 1953, nog enige aanvullingen behoefde.

Het werd namelijk wenselijk geacht om de hier bedoelde veehouders, bij voldoening aan de gestelde voorwaarden, tegemoet te komen met betrekking tot de re­ geling der extra-heffing in het kader van de rundertuberculosebestrijding.

Een en ander is inmiddels opgenomen in een nieuwe beschikking d.d. 9 April 1954/no. 10.703/89, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, welke behalve de reeds genoemde voorwaarden, enige bepalingen bevat inzake de staking der extra-heffing, alsmede de terugbetaling van het reeds geheven bedrag.

Een overdruk van deze beschikking uit de Nederlandse Staatscourant d.d. 12 April 1954 gelieve u bijgaand aan te treffen.

Voorts doe ik u hierbij toekomen de tekst van een dezerzijds opgesteld persbericht, d.d. 12 April 1954, ter voorlichting van de veehouders, aan wie bovenbedoelde ontheffing is verleend.

Kortheidshalve moge ik u naar de inhoud hiervan verwijzen en vertrouw u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Voor deze: De Directeur-Generaal van de Landbouw,

w.g. Ir Van der Plassche Beschikking inzake het honden van runderen in verband met de wet bestrijding tuberculose onder het rundvee

9 AprÜ 1954/No. 10.703/89/Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken/L

De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Gelet op artikel 10 van de Wet bestrijding tuberculose onder het rundvee; Na overleg met de Stichting voor de Landbouw, Besluit:

Artikel 1

Het is aan ieder, aan wie een ontheffing is verleend, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet bestrijding tuberculose onder het rundvee, met ingang van de zestigste dag na de datum der ontheffing verboden andere runderen te houden dan die op zijn bedrijf zijn aangevoerd met een verklaring, als bedoeld in artikel 11 van voornoemde wet, houdende, dat het rund vrij is van tuberculose, en waarvan die verklaring binnen drie dagen na de aanvoer van dat rund op het bedrijf is ingeleverd bij de gezondheidsdienst, binnen welks werkgebied het rund wordt gehouden.

Artikel 2

Het is de in artikel 1 bedoelde personen verboden een rund langer te houden dan zestien maanden na de datum der op dat rund betrekking hebbende verklaring.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde personen zijn verplicht het personeel van de gezondheidsdienst, binnen welks werkgebied de runderen worden gehouden, te allen tijde in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de naleving van het gestelde in de artikelen 1 en 2.

Artikel 4

Het rundveebeslag van een veehouder, die voldaan heeft aan de in artikel 1 gestelde voorwaarden, wordt, zo lang de veehouder het verbod van artikel 2 niet overtreedt, ten aanzien van de heffing, vermeld in de artikelen 4 en 5 der „Zuivelverordening 1951, Heffingen ter financiering Runder-t.b.c.-bestrijding" van het Bedrijfschap voor Zuivel, respectievelijk de heffing, vermeld in artikel 2, aanhef en onder b van de leden 1 en 2 der „Heffingsverordening 1951 Rundertuberculosebestrijding" van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees, als reactievrij aangemerkt.

Artikel 5

Indien de in artikel 1 bedoelde provinciale gezondheidsdienst schriftelijk verklaart, dat een veehouder aan de in dat artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan en dat alle door hem ingeleverde verklaringen z.g. „witte" verklaringen zijn, ontvangt de veehouder ten laste van het Nationaal Fonds Rundertuberculosebestrijding een uitkering, gelijk aan het bedrag, dat door hem uit hoofde van de artikelen 4 en 5 van de Zuivelverordening 1951, Heffingen ter financiering Rundert.b.c. bestrijding" van het Bedrijfschap voor Zuivel, onderscheidenlijk van artikel 2, aanhef en onder b van de leden 1 en 2 van de , , Heffingsverordening 1951 Rundertuberculosebestrijding" van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees, ten behoeve van het Landbouw-Egalisatiefonds is voldaan.

Artikel 6

De beschikking van 16 September 1953, no. 10.186/89, Nederlandse Staatscourant 1953, no, 180, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant. 's-Gravenhage, 9 April 1954

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Mansholt

Voorwaarden ontheffing verplichte aansluiting bij gezondheidsdiensten voor dieren

In de Wet bestrijding tuberculose onder het rundvee is de mogelijkheid geopend, dat de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ontheffing verleent van de voor de veehouders bestaande verplichting tot aansluiting bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, in geval hiertegen gewetensbezwaren bestaan.

Minister Mansholt heeft er evenwel destijds bij de behandeling dezer wet in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op gewezen, dat een dergelijke ontheffing niet zonder meer kan worden verleend, doch dat hieraan bepaalde voorwaarden dienen te worden verbonden ter beveiliging van de rundveestapels der overige veehouders. Het niet-deelnemen aan de jaarlijkse tuberculinatie vanwege de Gezondheidsdienst vereist immers zekere waarborgen ter voorkoming van besmetting van andere bedrijven.

In verband hiermede is in de Nederlandse Staatscourant van 12 April 1954 een beschikking opgenomen van de ministet van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, waarin een en ander nader is geregeld. Deze beschikking houdt in, dat veehouders, aan wie ontheffing is verleend van de verplichting tot aansluiting bij de Gezondheidsdienst, van de 60e dag af nadien slechts runderen mogen aanhouden, voorzien van een verklaring, afgegeven door een Gezondheidsdienst, waaruit blijkt, dat het betrokken rund vrij van tuberculose is.

Voorts mogen bedoelde veehouders een aldus aangevoerd rund niet langer houden dan 16 maanden na de datum der op dat rund betrekking hebbende verklaring. Het dient binnen deze termijn weer te worden afgevoerd en eventueel vervangen door een ander dier met geldige verklaring.

In de beschikking is verder een tweetal bepalingen opgenomen met betrekking tot de extra-heffing ten behoeve van de rundertuberculosebestrijding. De eerste bepaling maakt het mogelijk, dat de extra heffing niet meer wordt geheven van de hier bedoelde veehouders, indien en voor zo lang zij voldoen aan de gestelde voorwaarden inzake aankoop en verwisseling van hun runderen. De tweede bepaling houdt in, dat, indien uit een verklaring van de desbetreffende Gezondheidsdienst blijkt, dat de betrokken veehouder op de 60e dag na de datum der ontheffing slechts runderen aanhoudt, aangevoerd met een z.g. witte verklaring, hij bovendien in aanmerking komt voor de terugbetaling van een bedrag, gelijk aan dat der voordien ingehouden extraheffing.

Tenslotte verplicht de beschikking de veehouders, voor wie deze voorwaarden gelden, de Gezondheidsdienst in de gelegenheid te stellen tot het uitoefenen van controle op de naleving hiervan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's

Onderzoek van Vee op tuberculose

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1954

De Banier | 8 Pagina's