Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het mandement der bisschoppen heeft veler gemoederen in ernstige beroering gebracht en houdt ze nog steeds daarin. Als gevolg van het mandement is de r.k. werkgemeenschap in de Partij van de Ai'beid dezer dagen in vergadering bijeen geweest.

Daarin heerste op één punt een algemene overeenstemming, en wel op dit punt, dat men er eenstemmig van oordeel was, dat men niet tot de K.V.P. wilde terugkeren. In zo verre heeft het mandement, de kerkelijke brief der bisschoppen, geen resultaat opgeleverd. In die brief werd toch sterk op het samengaan in één r.k. partij aangedrongen. Daarop bestaat, gezien de houding, welke de bovengenoemde werkgemeenschap heeft aangenomen, althans voorlopig geen kans.

Welke koers deze werkgemeenschap iiu in de toekomst zal volgen, ten aanzien daarvan werd in haar vergadering wel uitvoerig gesproken maar geen beslissing genomen. In deze vergadering waren er, die bepleitten om in de Partij van de Arbeid te blijven, omdat zij jaren aaneen daarin vruchtdragend hadden kunnen arbeiden, maar tot een bepaald besluit om daarin te blijven is het niet gekomen. \, len besloot deze aangelegenheid nog ggfis nader te bezien en voorshands geen Iiislissing te nemen. Er bestaat derhalve jo" altijd een mogelijkheid, dat de werkgemeenschap in de P.v.d.A. blijft, alsook dat zij in eigen vefband als een afzonderlijke r.k, partij zich formeert, waarvan men kan aannemen, dat zij dan krachtens haar socialistische beginselen nauw verbonden met de P.v.d.A. zal sajienwerken.

.Viet alleen heeft het mandement in de i, k. werkgemeenschap van de P.v.d.A. grote beroering verwekt, maar ook daarbuiten, en wel in het bijzonder in de P.v.d.A. zelf. Dat is wel gebleken op haar laatst gehouden kaderdag, waarop men in vaak felle bewoordingen zijn afkeuring over het mandement heeft uitffesproken, zonder dat er bepaalde besluiten genomen werden.

Daarin is het aan de Partij van de Arbeid zo nauw verbonden N.V.V. een stap verder gegaan. Zij heeft namelijk kort geleden besloten om de samenwerking in de Raad van Vakcentralen met de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) en het Christelijk Nationaal Vakverbond te verbreken. Zij heeft zulks gedaan omdat de K.A.B, haar goedkeuring over het mandement heeft uitgesproken en de voorzitter van het Chr. Nat. Vakverbond zich in gelijke geest heeft uitgelaten.

Men kan hieruit zien, dat het mandement de gemoederen nog steeds beroert. Zonder in nadere beschouwing van het mandement te treden, willen wij er van opmerken, dat het allerminst consequent was. Het hield onderscheidene verboden in. Zo werd daarin de r.k. verboden onder meer naar de V.A.R.A. te luisteren en socialistische couranten te lezen, maar het verbood de r.k. niet om zich bij de P.v.d.A. aan te sluiten of om met de socialisten in gemeenschappelijk verband samen te werken. Dit is en was wel heel inconsequent. Deze inconsequentie laat zich echter gemakkelijk verklaren. Jaren aaneen toch heeft de K.V.P. onder goedkeuring der bisschoppen met de P.v.d.A. . in nauwe gemeenschap samengewerkt en een politiek gedreven, waarbij de aardse en tijdelijke belangen zó zeer overheersten, dat de eeuwige belangen geheel op de achtergi-ond gedrongen werden, zó zelfs, dat deze daarbij niet in aanmerking kwamen. Daardoor is ons volk nog al meer in aardse dingen opgegaan dan het er tevoren reeds in opging. Deze politiek was geheel naar de zin van de P.v.d.A. Deze toch richt zich in haar streven geheel op aardse, materiële zaken. Zij stelt daarbij, dat zij een ieder geheel vrij laat in zijn godsdienstige opvattingen. Zij beoogt een doorbraak in de politieke verhoudingen te brengen, in dien zin, dat elk, om het even van welke godsdienstige gezindheid hij ook moge zijn, met haar kan en heeft samen te werken in haar revolutionnair socialistisch streven. Deze doorbraak loopt lijnrecht in tegen de staatkunde, welke onze vaderen in het onverminkte artikel 36 der aloude Nederlandse Geloofsbelijdenis hebben gesteld. Daarin toch werd het Goddelijke, het eeuwige vooropgesteld en het tijdelijke en aardse daaraan geheel onderworpen; gesteld, dat er dan slechts wèl geregeerd werd, indien er naar de ordinantiën Gods geregeerd werd, en dat alleen op zulk een iiegeringsbeleid Gods zo onmisbare zegen voor het tijdelijke en aardse leven te wachten was.

Doch wat bekommert de P.v.d.A. zich om Gods. ordinantiën, waar zij het aardse voorop stelt en de uitkomst niet van Gods gunst en goedkeuring, maar van eendrachtelijk optreden van de mensen verwacht? Wat wegen de ordinantiën Gods bij de Partij van de Arbeid? Zij worden bij haar in haar politiek optreden f an - nul en generlei waarde geacht. Dit unt gij telkens weer op geheel overtuigende wijze zien, als gij ziet hoe haar vertegeriXvoordigers in het Parlement, in de Staten en in de gemeenteraden zich gedragen ten opzichte van Gods ordinantie in zake de heiliging van Zijn dag.

Wie zich dan ook naar Gods Woord wenst te gedragen, die kan zich onmogelijk verenigen met de doorbraak van de Partij van de Arbeid, waarbij het Woord des Heeren: „Die Mij eren, zal Ik eren", zo jammerlijk miskend wordt, en evenzeer Christus' uitspraak: „Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden", met voeten getreden wordt.

In de achter ons liggende week is er in de ministerraad een belangrijke beslissing genomen. Deze moet zich, afgaande op de dagbladen, verenigd verklaard hebben met de strekking van een plan, waarbij het zogenaamde Deltaplan aanvaard is.

Dienovereenkomstig 'kan verwacht worden, dat reeds in October van dit jaar een wetsontwerp over het grote delta­ plan tot afsluiting der drie Zeeuwse en Zuidhollandse zeearmen bij de Tweede Kamer zal ingediend worden.

Dit werk zal naar schatting ƒ 1750 millioen — daar zal allicht nog wel wat bijkomen — kosten en 25 jaar werk vergen. Het zogenaamde drie-eilandenplan, dat ƒ 32 a 35 millioen zal kosten, gaat vooraf aan de bescherming van onze gehele kustlijn. De deltacommissie wil het werk 'beginnen met het leggen van een dam in het Haringvliet tussen Voome-Putten en Goeree-Overflakkee. Daarna wil zij een secundaire dam gelegd zien in het Volkerak.

De tweede faze betreft een secondaire dam in de Grevelingen, waar de vloed-.itromen langs Schouwen en Duiveland bijeenkomen en dus weinig stroom is. Het Brouwershavens Gat en de Oosterschelde worden hierna afgesloten.

Over verscheidene jaren verdeeld zal op de begroting van Verkeer en Waterstaat een belangrijke post Voorkomen ter verwezenlijking van het drie-eilandenplan, waarmee men het volgend jaar een begin van uitvoering hoopt te kunnen maken.

De noodzakelijke dijkverhogingen langs de niet af te sluiten zeeamien, als de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg, vallen onder de nieuwe, delta.

Zeer billijk is het, als degenen, die door deze afsluiting gedupeerd worden, behoorlijk schadeloos worden gesteld.

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat de onderhandelingen betreffende de Unieovereenkomst tussen de Nederlandse en de Indonesische delegaties na aankomst van enkele leden van de laatstgenoemde

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 augustus 1954

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 augustus 1954

De Banier | 8 Pagina's