Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Voordat we de nieuwe raadsels geven, laten we eerst de oplossingen volgen van de raadsels der opgaven 357 tot en met 360.

OPGAVE 357.

Jongeren:1. Nafthali. (Nimrod, Amram, Filippus, Theudas, Hebron, Abraham, Lamech, Issaschar). 2. Hij zal de dood verslinden tot overoverwinning. (Jes. 25 : 8). 3. Javan, Tubal en Mesech. (Lamech, Nebat, Eva, Jeüs, n).

Ouderen:1. En daar kwam grote vreze over de gehele gemeente, (water, zegen, vergeten, rover, helm, deken, Adam, goed, een). 2. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend 3. Kajafas de Hogepriester. (Joas, Petra, Gerar, dief, steek, h).

OPGAVE 358.

Jongeren:1. Jethro priester van Midian. (Pirathoniet, Jeremia, Ner, ds). 2. In die dagen was er geen koning in Israël. (Richt. 21 : 25). 3. Een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. (Richt. 21 : 25).

Ouderen:1. En de volkeren, die zalig worden zullen in haar licht wandelen. (Openb. 21 : 24). (Creta, Zedekia, Zacharia, Levi, Gideon, weduwe. Eden, Nahor, 4 x nl., 1.) 2. En wanneer de duizend jaren geëindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. 3. En de zee gaf haar doden, die in haar waren.

OPGAVE 359.

Jongeren:1. Aholiab. (Anna, Hagar, Othniël, Lydia, Izak, Armageddon, Bezaleël). 2. Zie, Ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. (Ps. 40 : 8). 3. Sterke stieren van Basan. (Beréa, Vasti, Kenau, rest, nest).

Ouderen:1. Zal ook een moonnan zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken. (Hazaël, Nun, Rome, verzenen, kop, luiaard, azijn, edik, ijdel, neef, rook, oven, men). 2. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 3. En de barbaren bewezen ons ongemene vriendelijkheid. (Bar Abbas, ijdelheid, wezen, goederen, Kedron, Ninevé, nemen).

OPGAVE 360.

Jongeren:1. God dan maakte de twee grote lichten. 2. Machpéla. (Michal, Ahazia, Cilicië, Hulda, Pniël, Elimelech, Lucas, Amazia). 3. Rebekka.

Ouderen:1. Gelijk de sneeviw in de zomer en gelijk de regen in de oogst. (Zimri, gerstenoogst, eeuw, legerden, gelijk, dennen, wijd, Deo, e). 2. De opperste Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven pilaren gehouwen.

3. Maak u op en trek naar Kehila. (Terafim, Pekah, Arauna, kaak, rol). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 365.

Jongeren:1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het veertiende hoofdstuk van het boek Job. a. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen. b. Want de Heere Zelf zal met een geroep nederdalen van de hemel. c. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd. d. Dat zij tot u brengen reine olie van olijven. e. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. f. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. g. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. h. En ik zag drie onreine geesten. i. Zijt gij dan niet de Egyptenaar, die vóór deze dagen oproer verwekte. j. Eén dag is in Uw huis mij meer dan duizend waarin ik U ontbeer.

2. De naam van een volk, waaruit volgens het Oude Testament de Filistijnen voortgekomen zijn, bestaat uit elf letters. Welke naam had dit volk als het volgende gegeven is:10 4 7 6 5 was de jongste der mannen, die tot Job spraken en daarom na de eerste drie het woord nam. 3 9 2 11 1 betekent onwelriekende geur. Het woord komt onder meer voor in Jesaja 3. 8 moet geraden worden. De naam van het bedoelde volk is te vinden in de Kronieken.

3. Noem de naam van: a. een gelovige uit Romeinen 16, die tegehjk met Julia wordt genoemd. b. een gelovige uit Romeinen 16, die genoemd wordt vlak voor Flégon. c. een gelovige uit Romeinen 16, die nader wordt aangeduid met de toevoeging „de uitverkorene". d. een gelovige uit Romeinen 16, die genoemd wordt met Priscilla. e. een gelovige uit Romeinen 16 genoemd vlak na Nereus. f. een gelovige uit Romeinen 16, die een huisgezin had. g. een gelovige uit Romeinen 16, die wordt aangediend als de eersteling van Achaje in Christus. h. Hem, Die het hoofd der kerk is. i. een gelovige uit Romeinen 16, die van Paulus' maagschap was. j. een weggelopen slaaf, voor wie Paulus het middel tot bekering was. Welke naam voorkomend in het tweede boek der Koningen vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo dat de woorden tezamen een tekst geven uit het boek Jesaja na het acht en dertigste hoofdstuk. a. De draken en de jonge .struisen zullen Mij eren. b. Ik de Heere worde niet veranderd, daarom zijt gij niet verteerd. c. Ja Hij zal een groot getier maken. d. Daarom zal Ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. e.De Heere Jezus heeft veler blinden ogen geopend. f. Vele wegen leiden er naar Rome. g. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. h. Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben? i. Eng is de poort en nauw is de weg, die tot het leven leidt, j. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijne woorden niet. • k. Zij zijn waterloze wolken, die van de winden aangedreven ivorden. 1. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden, m. Zij die de weg geweten en niet bewandeld hebben zullen met vele slagen geslagen worden, n. Zij hebben Hem overgeleverd om gekruisigd te worden.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit negen en zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:11 39 52 48 9 17 19 was een vorst, die Gode de eer niet gaf en van de wormen gegeten werd. 3 21 5 58 13 20 was de zoon en opvolger van koning Joas. In de 33 8 31 10 1 14 zult gij verdrukking hebben. De droefheid der 64 12 57 22 7 36 staat tegenover de droefheid naar God. De discipelen begonnen op de Pinksterdag te spreken met andere 4 42 6 51 54. De 27 43 32 2 66 15 69 56 38 verzochten aan de Heere Jezus of Hij uit hrm landpalen vertrekken wilde. 59 35 25 23 28 is een strijdperk. 18 30 67 46 26 49 5 16 63 is een klein land in Europa. 41 53 68 60 44 37 is iets wat ontbreekt. Een 24 65 62 50 is een verzameling van mensen, die een éénheid vormen. 29 47 is gelijk aan 45 55 is een afkorting en betekent: o de Heere wil. 61 40 is een voegwoord. 34 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 1954

De Banier | 8 Pagina's