Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De zegen des Heeren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De zegen des Heeren

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De zegen des Heeren, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart hij.

Spreuken 10 : 22

De mens van nature is belust op aardse rijkdom en toont het in al zijn handelingen. Van de morgen tot de avond is men er mee bezig hoe men toch maar zo veel mogelijk aardse goederen zal verkrijgen. Zelfs deinzen zeer velen er niet voor terug om desnoods met list, bedrog of geweld te bemachtigen wat in een rechte weg niet kan verkregen worden. Onder alle rangen en standen is er een inspanning van krachten om schatten te vergaderen. Al ziet men alle dagen, dat de mens hier maar een korte tijd vertoeft, en dat de schatten dezer aarde niet bij machte zijn de dood tegen te houden, en dus alles ijdel en vergankelijk is, men gaat door en ziet zijn heil in aards-tijdelijk bezit.

In dat alles is de mens echter onuitsprekelijk arm, want zijn begeerte is onverzadigbaar, en daarbij komt, dat nimmer bevrediging in en door het schepsel zal worden verkregen. Velen hebben dit erkend en spreken van levensmoeheid, ondanks weelde en overdaad. Het ergste is echter, dat zij weigeren de enige medicijn tegen die levensmoeheid in te nemen. Van Gods Woord wil men in het geheel niets weten, omdat het de gevallen mens tekent zoals hij is, namelijk esn verdorven schepsel, dat uit de aarde aards is en van God, zijn Schepper, is afgevallen.

Ook al omdat het Woord Gods leert, dat de ware levensrijkdom ligt in het ootmoedig buigen onder God en het loslaten van de zonde.

Daarom is de wereldling bij alle schijngenot van aardse rijkdom zo arm, dat alles moet in het werk gesteld worden om die geestelijke armoede te verbergen. Dus maar doen alsof men zich vermaakt en doen alsof men inwendig tevreden is, hetgeen echter de mensenkenner geenszins ontgaat. Duizenden mensen proberen de leegte in hun leven op te vullen met schijnrijkdom en schijnvreugde, terwijl hun ziel schreeuwt om iets wezenlijks, iets 'bestendigs, misschien wel onbewust.

Dat wezenlijke heil nu ligt in de zegen des Heeren. Wanneer de Heere, d.i. Jehova, zegent met geestelijke zegeningen uit het genadeverbond, zijn daar de tijdelijke zegeningen mede bij inbegrepen, welke alle door Christus verworven zijn voor al de Zijnen. Die zegeningen kunnen kennelijk en zichtbaar zijn, maar kunnen ook verborgen liggen onder uiterlijke tegenheden. Zij kunnen voor geld niet gekocht worden, maar zijn een vrije gift van God, uit Zijn rechterhand en in Zijn gunst.

De grootste Zegen is zelfs de Zoon Gods als Borg, want buiten Christus is voor niet één mens wezenlijke zegen te verwachten. Waar die zegen valt, is zij niet meer in een vloek te veranderen. Die die zegen leert kennen, begeert Hem voor zichzelf te bezitten, want Hij maakt alles tot een gezegend bezit.

Die geestelijke zegeningen overt/effen zeer verre in waarde al de schatten dezer wereld buiten God. Hoe jammer, dat om die zegen nu juist heel niet geai'beid wordt en wel om dingen, die geen wezen hebben. Die zegen, die vloeit uit Christus, maakt waarlijk rijk, ofschoon de wereld deze rijkdom niet kent en er zelfs openlijk mee durft spotten. Rijk in de tijd, die nog rest op aarde, ondanks tegenspoed, armoede en kruis.

Rijk in het gevoel van de rijke genade, in Christus geschonken. Rijk in het geloof, ziende op de schatten van beloften voor de toekomst. Rijk ook in het gezelschap met anderen, die gezegend zijn met geestelijke zegeningen in Christus. Rijk ook in ervaring van de goedertierenheden des Heeren te onswaarts.

Rijk ook bij het sterven, als aardse rijkdommen vergaan en al het tijdelijke wegzinkt en het eeuwige alleen overblijft. Dan is Christus.de grootste schat en rijkdom in hemel en op aarde. Dan opent üch de hemelse erfenis, de gouden kroon; dan is alle armoede, hier op de wereld geleden, geestelijk en uitwendig voor eeuwig voorbij.

De ware rijkdom ontzinkt niet bij de dood, maar houdt stand. Tegenover degene, die nimmer die rijkdom begeerde en dus ann en ellendig sterft, is de ware begenadigde zeer hoog beweldadigd, want zijn rijkdom duurt tot in alle eeuwigheid.

In de hemel zal nimmer gebrek, moeite of zorg meei zijn, want daar zullen de schuren van de hemelse Jozef geopend zijn. Daar zullen de verlosten vervuld zijn met eeuwig heil, hetwelk van hen niet zal worden weggenomen; zelfs zal die rijkdom niet in het minst verminderen. Daar zullen de dieven niet doorgraven en stelen, en al de hemelbewoners zullen zelf die onmetelijke rijkdom genieten.

De zegen des Heeren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij.

Daar zijn velerlei smarten in de wereld. Daar is smart in het huis en het hart va^* een gierigaard, die geen gepast gebruik weet te maken van zijn rijkdom. Ook is er de smart en de angst, dat men arm worden zal, smart door overmatige arbeid, dat alles zijn gevolgen van des mensen diepe val in het Paradijs. Met vele smarten doorsteekt zich de mens, die tegen zijn ziel en tegen God zondigt. Maar Hij, dat is de Heere, voegt die smart er niet bij; dat doet men zelf. , En als men de zegen des Heeren bezit, kan men ook nog wel in smart komen, die men zichzelf aandoet door losheid in de wandel, waardoor het ongenoegen Gods voor een tijd opgewekt wordt, doch daarvan ligt de schuld bij de mens en niet bij God.

Dat Gods volk niet zonder smart door het leven gaat, is openbaar, maar als het niet een smart is, die zij zelf veroorzaakt hebben, zal de Heere op Zijn tijd die smarten verlichten, als God met die smarten Zijn doel bereikt heeft.

Als we zo in het kort bovenstaand Schriftwoord hebben bezien, moeten we dan niet zeggen: Wat is de ganse wereld toch nameloos ver van God af. Wat een ontzettend beeld van stofvergoding en winstbejag biedt toch de wereld in deze tijdsn en onder alle volkeren der aarde.

Ondanks de ontzettende godsgerichten dezer eeuw, die milliarden en milliarden hebben opgeëist, blijft het verdwaasde mensdom voortgaan met al zijn hoop te bouwen op de ongestadigheid van aardse rijkdommen. Terwijl vernietigende oorlogen dreigen, leeft men zo onbezorgd en lichtvaardig, ja afschuwelijk goddeloos voorc, alsof men God wil uittarten de fiolen Zijner gramschap op aarde uit te gieten. Met bevende harten zien Gods kinderen het aan en verwachten de Heere in de weg Zijner gerichten.

Maar in die tijd, dat God komt, zal het een grote rijkdom zijn, te mogen behoren bij de gezegende kinderen Gods, die rijk zijn in het geloof. Hoe ook veracht en gesmaad door hen, wier deel in dit leven is, zal God hun sterkte zijn in de dag der benauwdheid, en indien alle aardse goederen hun ontvallen mochten, zullen zij Hem overhouden. Dwars door alle bange wereldweeën voert Christus de Zijnen naar het Vaderhuis hier boven, waar geen rouw of smart zal zijn.

De dingen, die wij zien, zijn tijdelijk, maar de dingen, die wij niet zien, zijn eeuwig. Deze wereld gaat voorbij met alles wat zij heeft en geeft, maar die de wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid. Arme wereldling, die niet anders heeft dan een wereld, die neigt naar de ondergang.

De kerk mag er van zingen:

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven. Dan and'ren smaken in een tijd, Als zij, door aards geluk verheven. Bij koorn en most wellustig leven, In hunne overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord terneer; Want Gij alleen, mijn schild en wapen. Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen. Zult mij doen zeker wonen. Heer'!

Barneveld

Ds CHR. VAN DAM

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

De zegen des Heeren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Banier | 8 Pagina's