Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Van Sjaan Uitbeijerse te Moordrecht ontvingen wij een brief, waarin zij mededeelt, dat zij en haar twee broertjes Kees en Ammy al een tijd de raadsels uit „De Banier" hebben opgelost, maar de oplosingen nog nooit hebben opgestuurd. Daarin willen zij nu verandering gaan brengen, daar zij, zoals Sjaan schrijft, echte liefhebbers van boeken zijn en zij misschien ook eens een boek met het oplossen zullen winnen.

Wij roepen Sjaan met haar boven genoemde broertjes allereerst een hartelijk welkom toe en wensen hen toe, dat het hun gegeven moge worden nog vele jaren met het inzenden der oplossingen te mogen voortgaan. Ook al wordt niet zo spoedig een boek gewonnen als wij dit gaarne gewenst zouden hebben. Ook willen wij de stap, die Sjaan met haar broertjes gedaan heeft, namelijk, om ook de oplossingen in te zenden, anderen ten voorbeeld stellen.

Er zijn er toch zeer velen, die wel de raadsels geregeld oplossen, maar die het er daarbij laten en van inzenden afzien. De een omdat hij of zij er geen zin in heeft, de ander omdat men er geen tijd voor heeft, een derde groep weer om een andere reden, doch wij zouden zeggen: Stap over alle bezwaren eens heen, maak zin als je geen zin hebt en stuur de oplossingen in.

Denk er daarbij om, dat op de enveloppe aan de voorzijde het woord „Nieuw" geplaatst moet worden. Sjaan had dat verzuimd, daarom herinneren wij er nog eens aan. Wij kunnen dan uit de ingekomen brieven direct die van de nieuwe neven en nichten er uit halen en hun namen spoedig in „De Banier" vermelden.

Jullie kunt nemen welke raadsels je wilt, hetzij die voor de ouderen en de jongeren tezamen of alleen voor de ouderen of de jongeren.

Thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 368

Jongeren: 1. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een goddelijk gebod geven. a. Want Gij zijt mijne verwachting. b. Gij zult uwen naaste liefhebben gelijk uzelven. c. Zij voeren met een boot naar gene zijde van het meer. d. De mannen gingen de ene deur in en de andere uit. e. De beidenen vereerden hunne zogenaamde goden. f. Voor een distel zal een mirt opgaan. g. Zij hebben Mijn Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? h. Gods vriend'lijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. i. Vele dochteren hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven.

2. De naam van een persoon uit het Oude Testament met nadere aanduiding, bestaat uit twintig letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:12 15 4 7 16 14 is de naam van een der koningen van Juda, zoon van koning Joas. 1 9 5 6 10 is de naam van een volk, dat om zijn zonden zwaar gestraft is. 17 20 13 is de naam van een me­ taal, genoemd in Numeri 31. 3 8 2 18 is een vrucht met harde bast. 11 19 is een familielid (afkorting).

3. Noem de naam van: a. de vader van Abner. b. Ruth's schoonvader. c. de plaats waar Paulus de wijsgeren van Athene sprak over het oordeel en de opstanding van Christus. d. een man, die zeide, dat zij zijn handen in onschuld w^aste. e. een plaats uit het Oude Testament bekend om het vinden van goud. f. de vrouw wier hart de Heere opende, zodat zij acht gaf op Paulus woorden . g. een goddeloze koningin over Israël, die op straat geworpen werd. h. de schrijver van koning Josia. Welke plaatsnaam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

Ouderen: 1 Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit zes en zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:4 17 37 11 27 21 61 14 40 is de naam van een heidens koning, die toornig werd op zijn vrouw. 3 18 46 8 28 3 51 16 is de naam van een reisgezel en medearbeider van Paulus. 7 63 64 31 22 betekent: lak. Als 47 54 41 58 10 60 57 verloopt, moet 23 2 32 44 33 bakens verzetten. 50 36 52 42 55 betekent: andaag. 66 24 6 wijst op afgunst. 53 62 49 48 34 betekent: walen. 39 59 43 25 19 45 29 zijn uitgenodigde gasten. 56 13 65 1 31 duidt op afmatting. 9 26 is een maat. 5 is gelijk 38 is de eerste letter van de naam van Jozua's vader. 12 is 15 is 20 is 35 moet geraden worden, 30 moet geraden worden.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Job bestaat uit zes en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:11 17 7 13 19 20 14 is de naam van iemand, die door de koning van Babel over het achtergebleven volk in Juda was aangesteld, doch vermoord werd. 1 3 18 10 15 9 28 30 dient als bron om de dorst te lessen (2. Kon.). 12 2 23 8 34 24 14 36 werd gebruikt bij het verrichten van een wonder op een bruiloft door de Heere Jezus. 32 25 31 29 4 betekent opnieuw, andermaal. 6 21 22 33 23 is een Engels sprekende Europeaan. 5 26 is een titel. 35 26 is 27 15 is een titel. 16 moet geraden worden.

. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief van Paulus aan de Romeinen. a. Looft Hem naar zo menig bHjk, voor Zijn troon en hier beneden. b. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere. c. Want hetzij dat wij leven, wij leven de Heere. d. Zullen dan alle mensen zalig worden, gelijk alle mensen in Adam gevallen en verdoemd zijn. e. Opdat gij eendrachtelijk met enen mond moogt verheerlijken de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus. f. Alle heidenen door Uw handen, zullen tot U komen Heer'. g. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is. h. Gij, die de Heere vreest, prijst Hem. i. De Heere is de Souverein over al het geschapene. Hem komt de lof en de eer toe. j. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. k. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt. I. En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 365 tot en met 368 kunnen ingezonden werden bij Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht.

lot slot nog een stuk verhaal over

DE WALDENZEN

LXXVIII.

In het laatste stuk vertelden wij, dat te Pinerolo onder invloed van de bisschop het Hospicium weer geopend was om zodoende de Waldenzer kinderen zelfs tegen de wil hunner ouders daarheen te brengen en ze een roomse opvoeding te geven. Ook zagen wij, dat men de ouders daarvoor bovendien nog betalen liet ook. Of men tegen die kinderroof al met alle nadruk protesteerde, het baatte niets. Men beriep zich op bepalingen, die in vorige eeuwen toegepast waren en die golden volgens de geestelijkheid nog. Zelfs de Hollandse gezant te Turijn deed hiermede zeer onaangename ervaringen op. Zonder zijn goedkeuring toch hadden de priesters zijn 17-jarige dochter in een klooster opgesloten. Hij beriep zich op de koning, maar het hielp hem niets. Evenmin konden de protesten van de vreemde gezanten bewerken dat het kind aan de vader werd teruggegeven. Met een bedroefd hart besloot daarop de vader Piemont te verlaten, doch voordat hij dit besluit ten uitvoer bracht, stuurde hij vol verontwaardiging de ridderorde, die hij van koning Karel Albertus gekregen had, aan deze terug, verklarende, dat hij zich niet kon versieren met de decoraties van een land, waar de heiligste rechten ongestraft werden geschonden en waar de koning niet in staat bleek zulke onmenselijke daden te verbieden.

Het is te begrijpen, dat, waar men er niet voor terugdeinsde de gezant van een vreemde mogendheid op bovengeschetste manier te behandelen, men hetzelfde en nog erger deed ten aanzien van de Waldenzer onderdanen, wier koning niet bij machte bleek zich tegen de praktijken van de bisschop en diens trawanten te verzetten of wellicht zich daartegen ook niet wilde verzetten.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 september 1954

De Banier | 8 Pagina's