Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Daai van alle neven en nichten de oplossingen der raadsels van de opgaven 361 tot en met 364 binnen zijn, kunnen wij thans overgaan tot het vermelden dezer oplossingen. Hier volgen zee

OPGAVE 361

Jongeren:1. Mijne ogen zijn bezweken van verlangen naar 1 hv heil. 2. Bathseba (Berseba, Azië, Timothëus, Hiram, Sem, Elizabeth, Beltsazar, Amazia). 3. Tiglath Pileser (Gilgal, spriet, het).

Ouderen:1. En David bleef in het woud maar Jonathan ging naar zijn huis. (Arma, Fanuël, Abjathar, Dina, Doëg, eeuwig, wijd. Sin, vroom, heir, Z.H., t). 2. Als een schaap, dat stom is, alzo deed Hij zijn mond niet open. 3. Mijn heer store zich toch niet aan deze belialsman, aan Nabal (Rehabeam, Nabal, Achan, Naïn, historie, cijns, zoet, Amen, lezen, lente, d).

OPGAVE 362

Jongeren:1. Benhadad (Benjamin, Ezau, Nabob, Hosea, Absalom, Demetrius, Agabus, Dan). 2. De Heere is hoog boven alle heidenen. 3. Psalmzingt de Heere met de harp.

Ouderen:1. Daar zal onder u geen uitlands god wezen, (zenuwen, Goël, Lazarus, geit, donder, Daniël, dat). 2. En hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 3. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, (een tijd, wenen, lachen, om te, en)

OPGAVE 363

Jongeren:1. Ik heb geloofd daarom sprak ik (Psahn 116 : 10). 2. Remalia (Rachab, Elia, Maria, Achas, Libanon, Isaï, Asaf). 3. Talitha Kumi (Ahikam, luit, t).

Ouderen:1. En Mordechaï ging uit in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed. (Abigail, Kedron, luit, Kemuël, Krith, Mesech, wenen, negen, wond, Nijl, ik, i). 2. En al de engelen stonden rondom de troon. 3. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen.

OPGAVE 364

Jongeren:1. Want die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere (Spr. 8 : 35). 2. Josafat (Joram, On, Sara, Abia, Filèmon, Achas, Theudas). 3. Zacharia de zoon van Barachia. (Rachab, Achan, Zoar, David, Azië, On).

Ouderen:1. De landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. (Timothëus, Zacharias, de Engel des Heeren, landman, leven, tijd, tor, b, t). 2. Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid en dit is - het Woord, dat onder u verkondigd is. 3. Hij, Die u roept, is getrouw. Die het ook doen zal.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 369

Jongeren:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psahn 119. a. De Isrëlieten zeiden tot Aaron: aak ons goden, die voor ons aangezicht gaan. b. Als mijn gedachten in mij vermenigvuldigden. c. Zo ga uit op de voetstappen der schapen. d. Want een testament is vast in de doden. e. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. f. Ik heb Uw aanschijn emstiglijk gebeden van ganser harte. » g. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw Woord.

2. De naam van een heidens koning uit het Oude Testament bestaat met nadere aanduiding uit vier en twintig letters. Zoek deze naam met nadere aanduiding uit de volgende gegevens. 12 21 3 14 1 is de naam van een Arabier, die de profeet Nehemia bespotte en verachtte. 16 8 15 10 18 is de naam van de berg waarop Salomo het huis des Heeren bouwde. 17 19 2 5 is de naam van de zoon van Ruth. 6 11 4 7 is de naam van de stamvader van het geslacht der reuzen, die ten tijde van Jozua leefden. 24 20 23 22 is het tegenstelde van wel. 9 moet geraden worden.

3. Noem de naam van: a. de moeder van koning Hiskia. b. de zoon en opvolger van koning Josafat. c. de stad waar de vrouw woonde tot wie de Heere Jezus zeide: God is een Geest en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. d. de zoon en opvolger van koning Jotham. e. de vader van Amminadab, de overgrootvader van Boaz. Plaats nu de middelste letters van bovenbedoelde namen naast elkaar. Zet dan een letter vóór de eerste letter en een letter na de laatste letter, zo, dat ge de naam krijgt van een zeer bekend gelovige uit het Oude Testament. Hoe luidt diens naam?

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit vijf en dertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: a. Kom hier bij, en eet van het brood en doop uw bete in de 6 1 4 13. b. Aan de engel der gemeente, die in 20 14 7 23 28 12 7 33 14 22 was, werd o.m. geschreven: ant gij hebt kleine kracht. c. De 3 10 11 17 32 is voorbij, de winter nadert. d. Ik zal de tanden der beesten onder hen zenden, met vurig 25 29 5 2 15 van slangen des stofs. e. Want 16 26 24 27 19 sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. f. 21 31 34 18 29 betekent: ebaar. g. 9 22 8 35 is het uitwendige van een boom. h. 30 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tesamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Hebreeën. a. En zij beloofde een gelofte. b. Ik zal u tot een groot volk maken. c. Wie zal ten hemel opklimmen. d. De broeders van Jozef hebben hun vader bedrogen. e. Zij kwamen tot aan de poort, maar werden afgewezen. f. Dat zal him een eeuwige inzetting zijn. g. God is groteHjks geducht in de raad der heihgen. h. Want Hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide. i. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud. j. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. k. Hoe zullen zij in Hem geloven van welken zij niet gehoord hebben. 1. Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen, m. Komt herwaarts tot Mij, allen. die vermoeid en belast zijt. n. Daar is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. o. Maar Mijn volk wilde niet naar Mijn stem horen. p. Van dezelfve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaak wezen zullen.

3. Een tekstgedeelte uit Jeremia bestaat uit acht en dertig letters. Zoek dit gedeelte uit de volgende gegevens:24 2 21 19 6 is de naam van een wetgeleerde, door Paulus in één zijner brieven genoemd. 28 4 26 17 is een stad op zeven heuvels gebouwd. 16 3 23 37 32 13 31 29 34 28 38 33 is een eigenschap Gods, genoemd in een der brieven van Petrus. 30 8 22 12 36 is de naam van een der steden door de Heere Jezus genoemd in verband met Chorazin en Bethsaida. 14 25 20 9 is de naam van de echtgenoot van Ruth. 10 25 11 5 1 15 betekent: oezicht over minderjarige personen. 18 27 35 7 is een dier waarvan het vet door de Israëlieten niet gegeten mocht worden.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1954

De Banier | 6 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1954

De Banier | 6 Pagina's