Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zelfs in de kringen, waarin men in de taal van het ongeloof spreekt over „natuurrampen", heeft het sterk de aandacht getrokken, dat deze in de laatste tijd zo veelvuldig en in zo hevige mate voorkomen. Dit kan ook moeilijk iemand ontgaan, die enigermate acht geeft op wat daarin al zo voorkomt. Het ene wee is toch niet henengegaan, of het andere wee is al weer gekomen. Het kan niet worden ontkend, om in de taal der Heilige Schriftuur te spreken, die altijd juist en waar is, dat de oordelen Gods in onze dagen zwaar op de aarde en haar bewoners drukken. Het zijn de waarschuwende stemmen Gods, die een ieder tot bekering aanmanen, en verkondigen, dat er in de hemel een God woont, Die niet geblinddoekt is. Die der mensen wegen gadeslaat en, rechtvaardig en heilig als Hij is, hen laat maaien wat zij zaaien. Het zijn tevens de door de Heere in Zijn "Woord voorspelde en aangekondigde weeën, die de dagen van Christus' wederkomst vooraf zullen.gaan; de dagen, waarin men als in Nochs tijd eet en drinkt, huwelijkt en ten huwelijk neemt, en louter leeft voor de aarde en aards genot, en in grote verharding en onbekeerlijkheid daarhenen gaat; de dagen, waarin slechts weinigen, van dood door de Heere levend gemaakt, als een ellendig en arm gemaakt volk, dat de Heere in het midden van een verdwaasd geslacht doet overblijven, hun ziel als een kostbare buit uit het algemeen verderf mogen wegdragen.

Het ene wee is nog niet henengegaan, of het andere is al weer gekomen — zo schreven wij. En dit wordt door de feiten bevestigd. Het is nog maar veertien dagen geleden, dat wij in ons overzicht melding hadden te maken van de orkaan „Hazel", welke in een deel van de Verenigde Staten van Noord-Amerika en in Canada, in het gebied van Ontario, zulke schrikkehjke verwoestingen heeft aangericht, en nu hebben wij alweder in dit overzicht melding te maken van zeer ernstige overstromingen in Zuid-Italië.

In de provincie Salerno in Zuid-Italië heeft Dinsdag 26 October j.I. een ontzettend noodweer gewoed. Geweldige stromen water raasden met een ontzettende vaart uit de bergsn naar beneden, met gevolg, dat er aardverschuivingen plaats vonden en vele huizen verwoest werden. Zelfs werden daarbij de verbindingen met het overige deel van Italië en de overige buitenwereld verbroken, zodat er pas heel laat hulp op kwam dagen. Op zijn minst zijn daarbij 245 personen om het leven gekomen, terwijl er nog 170 worden vermist en er ook velen min of meer ernstig bij verwond zijn.

Het gebied, waar thans de overstromingen zo veel slachtoffers hebben gevorderd, was in de tweede wereldoorlog het oord van de landingen der geallieerden. Vele huizen, welke na de bombardementen van de oorlogsdagen waren opgebouwd, zijn opnieuw verwoest. Het gebied ziet er thans gehavender uit dan het er uit zag na de door de oorlog aangerichte verwoestingen.

Tengevolge van de geweldige regenval werden in de stad Salerno eerst de riolen verstopt, waardoor de laaggelegen stadsgedeelten onder water kwamen te liggen en tenslotte heel de stad door een laag modder van een halve meter bedekt werd. De sterk gezwollen bergstromen baanden zich ook voorts een weg naar de in de kuststreek en op de heuvels gelegen dorpen in de omtrek van Salemo, waardoor huizen, als waren het luciferdoosjes, van de aarde werden weggevaagd en mensen en dieren naar de zee werden weggespoeld. Het kokende water voerde op deze wijze tientallen lijken mee naar de zee, waar verscheidene vissersschepen later naar hen zijn gaan zoeken, terwijl op de kusten tientallen lijken zijn aangespoeld.

De hulpbieding aan het zo zwaar geteisterde gebied werd ernstig belemmerd door de aardverschuivingen en door de lagen modder, welke de wegsn bedekten. Bovendien waren nog de meeste bruggen weggeslagen.

Te Molina di Vietri stortte het huis van een pas getrouwd paar in. Men trof onder het puin man en vrouw dood in elkanders armen aan.

Met boten en hefschroefvliegtuigen wordt water, geneesmiddelen en voedsel naar de getroffen gebieden gebracht.

Daarenboven is ook de delta van de Po in Noord-Italië door hevige regens geteisterd. Europa's hoogst gelegen weg, de Helliopas aan de Italiaans-Zwitserse grens is versperd door een halve meter sneeuw en lawines.

Italië, dat feest vierde over de terugkeer van Triest, is door dit alles in rouw gedompeld.

Wat Triest zelf betreft, deze stad is Dinsdag 26 October met het omliggende gebied door de vertegenwoordigers van Amerika en Engeland aan Itahë overgedragen; hetgeen onder grote geestdrift der bevolking geschied is.

De nieuwe Italiaanse bevelhe, bber, die het bevel van de Amerikanen en de Engelsen, die inmiddels naar hun eigen land zijn vertrokken, over Triest heeft overgenomen, is door de bevolking met overweldigend enthousiasme ontvangen. Op diens tocht naar de stad, een afstand van 20 kilometer, werd hij verscheidene malen door de opgewonden menigte, die door de afzetting langs de weg heenbrak, opgehouden. Zelfs de stromende regen, welke met een krachtige wind gepaard ging, heeft de geestdrift van de honderdduizenden niet kunnen bekoelen.

Hebben de overstromingen in Italië in de achter ons liggende week sterk de aandacht getrokken, daar benevens bleef de aandacht in de wereldpers gericht op de overeenkomsten van Londen en Parijs.

Dat deze bij de Russische autoriteiten al bijzonder slecht in de smaak gevallen zijn, daarvan gaf de Russische gedelegeerde Wysjinski, leider van de Sovjet-Russische delegatie bij de Organisatie der Verenigde Naties, blijk, toen hij in de politieke commissie van deze Organisatie verklaarde, dat deze overeenkom­ sten, die voorzien in de totstandkoming van een souvereia en weer bewapend West-Duitsland, rechtstreeks in strijd zijn met de Westerse voorstellen, weUce thans in de commissie worden besproken. Het is — zo voegde hij er aan toe — onmogelijk, in één adem over vermindering van bewapening en de Westduitse herbewapening te spreken. Dit zijn geheel tegenstrijdige zaken.

Geheel anders echter denken de Amerikaanse autoriteiten over deze bijeenkomsten. President Eisenhower en minister DuUes hebben ten aanhore van het Ame-Aaanse volk hun grote tevredenheid over de totstandkoming er van en hun algehele ingenomenheid er mee uitge^ sproken. Tevens hebben zij tegenover dr Adenauer, die thans in Amerika op bezoek is, hem, alsook de Engelse minister Eden nog eens extra geprezen over hun gedragswijze, welke zij daarbij hadden aangenomen.

Bij het onderhoud, dat Eisenhower met Adenauer had, is de Amerikaanse voldoening, welke Adenauer met hen deelt, nog weer eens heel overtuigend gebleken. Na dat onderhoud hebben de beide staatslieden een gezamenlijk door hen opgesteld communiqué uitgegeven.

Daarin spreken zij uit, dat zij er van overtuigd zijn, dat de bekrachtiging van de te Londen en te Parijs genomen besluiten de weg zal banen voor de totstandkoming van een krachtig en vereend Europa. De tussen de Franse en de Westduitse regeringen bereikte overeenkomst is volgens hun oordeel een bijzonder bemoedigende stap op de weg naar een blijvende vredestoestand op het Em-opese vasteland. Betreffende het vraagstuk van een Duitse hereniging verklaren Eisenhower en Adenauer in het communiqué, dat de eis van het Duitse volk inzake de totstandkoming van een vrij en verenigd Duitsland een wettige is. Hieraan hebben zij voorts toegevoegd: Wij waren het er over eens, dat verwezenlijking daarvan slechts met vreedzame middelen moet worden nagestreefd. Volgens ingekomen berichten hebben de beide laatstgenoemde staatslieden ook van gedachten gewisseld over de laatste Sovjet-Nota aangaande de Duitse hereniging. Daarover hebben zij gezegd: Deze nota schijnt geen nieuw Russisch voorstel in te houden. Zij wekt de indruk in hoofdzaak een herhaling te zijn van hetgeen indertijd door de Russische minister van buitenlandse zaken, Molotof, op de Berlijnse vier-mogendhedenconferentie is ter sprake gebracht. Ongetwijfeld zal de versterking van de vrije Europese landen, welke uit de overeenkomsten van Londen en Parijs zal voortvloeien, ons streven, om het gehele Duitse volk vrijheid en eenheid te brengen, bevorderen. In het communiqué wordt verder medegedeeld, dat de Westduitse bondskanseher Adenauer de Amerikaanse regering heeft verzocht haar hulp te blijven verlenen aan de Westduitse pogingen om vrijlating te verkrijgen van grote aantallen Duitse krijgsgevangenen en weggevoerde Duitse burgers, die zich achter het „IJzeren goidijn" bevinden.

Aan de bondskanselier is, volgens het communiqué, de verzekering gegeven, dat de Verenigde Staten van Amerika, evenals in het verleden, te allen tijde bereid zijn steun en nuttig geoordeelde hulp te verlenen om de vrijlating der betrokkenen te verkrijgen.

Wat de Duitse bezittingen betreft, zullen Amerikaanse en Westduitse regeringsvertegenwoordigers binnenkort onderhandelingen aanvangen over het vraagstuk der vrijmaking van bezittingen van Duitse burgers in de Verenigde Staten van Amerika, die in de laatste oorlog tot vijandelijk bezit werden verklaard, waardoor hun eigenaars er niet meer over konden beschikken.

Dienaangaande wordt medegedeeld:

„De president (van Amerika) verklaarde dit vraagstuk, dat de bondskanselier in zijn brief van 17 JuH jongstleden heeft aangesneden, in welwillende overweging te zullen nemen; zulks gekoppeld aan problemen als dat der Amerikaanse aart spraken op oorlogsschadevergoeding".

Tenslotte zij nog vermeld, dat Adenauer bij zijn bezoek aan Amerika het voorstel gedaan heeft, dat de Westelijke landen met het Sovjetblok een verdrag zullen sluiten, dat Europa moet beveihgen tegen agressie. Dit zou de definitieve stap moeten zijn in de organisatie van de Europese veiligheid, nadat de in Londen en Parijs gesloten verdedigingsovereeakomsten in de onderscheidene Europese parlementen aangenomen en bekrachtigd zijn.

En voor wat de Duitse 'belangen betreft, zeide minister Adenauer: „Alleen wanneer op deze wijze de betrekkingen met het Sovjetblok zijn genormaliseerd, is ei een goede kans, dat de hereniging van Duitsland in vrede en vrijheid verwezenlijkt kan worden."

Officiële Amerikaanse kringen hebben dit voorstel van Adenauer met instemming ontvangen. President Eisenhower — zo wordt daarin gezegd — pleitte reeds in April 1953 voor het vormen van een gemeenschap van Europese landen, gro. ter dan een zuiver West-Europese gemeenschap, met vrij verkeer van personen, handel en ideeën.

Ook heeft Adenauer tegenover de Amerikaanse nationale persclub nog nader over verschillende onderwerpen zich uitgelaten. Na te hebben verklaard, dat de laatste Russische nota voor een conferentie van vier mogendheden geen nieuwe gezichtspunten opende, zeide hij: Laten wij ons geen illusies maken. Wij Duitsers zijn bijzonder vertrouwd met de moeilijkheden, welke overwonnen moeten worden alvorens het tot een vermindering van de internationale spanning kan komen. Wij weten uit ervarng ook, dat waakzaamheid een eerste vereiste is. Hij meende, dat het nodig zou zijn dat de vier volgende wegen bewandeld zouden worden. Ten eerste: Het Westen moet allereerst zijn vrijheid veilig stellen dooi zijn defensie te combineren; ten tweede; De economie van de vrije wereld moet gezond en stabiel zijn en ieder moet volledig vrij zajn en over sociale veiligheid beschikken; ten derde: Het Westen moet zich op de toekomst voorbereiden door ieder bondgenootschap een zuiver defensief karakter te geven, op basis van collectiviteit; ten vierde; Het Westen moet, als een regionale groep een verdragsovereenkomst met de Sovjet-Unie aangaan, ter beveiliging tegen agressie.

In het kort nog het navolgende. De leiders van de 44.000 stakende havenarbeiders in Engeland zijn overeengekomen om hun volgelingen aan te raden op Maandag 1 November weer voorwaardelijk aan het werk te gaan. Wordt deze raad opgevolgd, dan zal er een einde komen aan de meest verlammende Engelse havenstaking sedert tal van jaren.

De communistische autoriteiten hebben besloten het Amerikaanse consulaat te Hanoi niet meer te erkennen. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft naar aanleiding van het sluiten van het consulaat te Hanoi medegedeeld, dat het door hetzelve als een flagrante schending van de gesloten bestandsovereenkomst zal worden beschouwd, als de communistische militaire autoriteiten het personeel van het consulaat zouden dwingen Hanoi te verlaten.

De Perzisch-Engelse olie-overeenkomst is door de Perzische senaat aangenomen en bekrachtigd.

De vrije democraten hebben besloten de Frans-Duitse overeenkomst over het Saargebied af te wijzen. Wel hebben zij hun goedkeuring gehecht aan de overige accoorden van Londen en Parijs inzake )iet herstel van de Westduitse souvereiniteit en de opneming van West-Duitsland in het Noord-Atlantische pact. jjochtans neemt men algemeen aan, dat de overeenkomsten van Londen en Parijs door het Westduitse parlement zullen worden goedgekeurd,

De Franse minister-president, Mendès-France, wiens positie door zijn houding, welke hij te Brussel, Londen en Parijs op de conferenties heeft aangenomen, zeer versterkt is, heeft de sociahsten aangeboden zitting in zijn ministerie te ne> men. Dezen schijnen daarop echter niet erg happig te zijn. Hoewel het reeds enige dagen geleden is, dat dit aanbod gedaan is, hebben zij daarover nog geen beslissing genomen, en Mendès-France ia het onzekere gelaten of zij diens aanbod al dan niet aanvaarden. Deze heeft dezer dagen daarover openlijk zijn verontwaardiging uitgesproken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 november 1954

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 november 1954

De Banier | 8 Pagina's