Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bileams profetie aangaande de komende Messias

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bileams profetie aangaande de komende Messias

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moahieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren.

Numeri 24 : 17b

II.

Er wordt ook van Christus gesproken in Openb. 22 als de blinkende Morgenster, en dan wijst ons dat op Zijn heerlijkheid en luister. De scepter duidt aan Christus' macht en gezag.

Jacob, neen Israël profeteerde op zijn sterfbed: De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn". Gen. 49 : 10.

Ahasveros had zijn gouden scepter in eijn hand, maai dat was maar een beperkt vermogen.

Vooral David en Salomo waren typen van Christus als koning, maar wanneer het er op aan komt, dan waren het maar iwakke schaduwbeelden van Hem. Zij openbaarden wel iets van Zijn majesteit en mogendheid, maar de laatste en de grootste Koning gaat hen allen te boven. Christus heeft Zelf getuigd: „En meer dan Salomo is hier".

De koningin van Scheba kwam van de einden der aarde om Salomo te zien, en rij heeft hem gezien en zijn wijsheid gehoord. Er was geen geest meer in haar. Maar och, wie deze Koning in Zijn schoonheid mag zien, die valt vol eerbied en aanbidding voor Hem neer. Er staat van Johannes op Patmos geschreven: „En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten". O, wat ©en gelukkige val toch!

Van onszelf blijven wij maar overeind. Wie zal dan Achab overreden? Al stortten hemel en aarde in elkaar, dan ge-'beurde het nog niet; maar zo die gezegende Christus aan ons en in ons geopenbaard wordt, dan gaat het vanzelf. Hij is God bovenal te prijzen tot in der eeuwigheid, en de Schoonste aller mensenkinderen, op Wiens lippen genade is uitgestort. O, al bezit een mens al de schatten en rijkdommen van de wereld, maar hij is vreemd van Christus, wat is tiij dan toch naamloos arm. God te missen houdt in alles te missen, en geen deel aan Christus te hebben betekent, dat wij nog liggen onder Gods vloek en toom.

In de kennis van de enige en waarachtige God en Jezus Christus ligt het eeuvsdge leven.

Die Christus is van eeuwigheid gezalfd door de Vader tot Koning over Sion, de fcerg van Gods heiligheid. En als zodanig Is Hij aan de vaderen beloofd. Telkens en telkens wordt Zijn heerlijkheid ons voorgesteld. Hier onder het beeld van een ster en een scepter.

Zoals wij weten, zijn de sterren op de vierde dag geschapen, tegehjk met de zon en de maan. Wat kunnen die sterren schitteren aan de hemel, en wat een licht kunnen zij verspreiden in de donkere nacht.

Zo is het ook met Christus. Door de zonde hebben wij onszelf gebracht in een stikdonkere nacht van onwetendheid. De eeuwige duisternis hebben wij over onszelf gehivald, en onszelf zo ongelukkig gemaakt, dat wij nooit enig lioht meer Ontsteken kunnen Wij zijn Gods beeld kwijt en daarom zijn wij verduisterd in Ons verstand en vervreemd van het leven, dat uit God is. Wij kunnen de dingen, die des Geestes Gods zijn, niet meer begrijpen. Gods Woord is voor ons een gesloten boek, en wij hebben geen verstand meer van God en Goddelijke zaken. Gods volk leert het bevindelijk kennen, met smart en diepe vernedering: „Zonder God in de wereld".

Vanzelf, krachtens onze vijandschap hebben wij daar ook geen behoefte meer aan. Christus is dat waarachtigs Licht, hetwelk in de wereld gekomen is. Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël.

Gelijk nu een ster bhnkt op de mantel der koningen, zo schittert Christus temidden van een duistere wereld, maar inzonderheid in de harten van Zijn volk. De Vader heeft, naar Job 33, de verzoening gevonden, maar de Zoon als Borg heeft die verzoening teweeggebracht.

Hij heeft door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid volkomen voldoening gegeven aan het Goddelijke recht. Hij is met Zijn hart borg geworden om tot God te genaken en Hij heeft voleindigd het werk, dat de Vader Hem gegeven heeft om te doen. De wet heeft Hij vervuld, maar ook haar vloek weggenomen. Hij is tot zonde gemaakt, opdat Zijn voUc zou worden rechtvaardigheid Gods in. Hem.

En nu is Christus alles en in allen voor een volk, dat niets meer is, maar dat ook niets meer bezit. Voor een verloren, voor een uitgeledigd en voor een dwaas en blind schepsel heeft Christus alleen maar waarde.

O, de vereniging door het geloof met Christus is noodzakelijk tot zaligheid.

Zo wij een andere grond hebben dan die gezegende Heere Jezus, wij zxillen ons zekerlijk bedriegen voor de eeuwigheid. Christus schijnt in de harten van Zijn uitverkoren volk. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Eniggeborene van de Vader heeft Hem ons verklaard. Hij verklaart de volle raad Gods tot onze verlossing. Wij weten er niets van. Wij tasten als een blinde naar de wand. Al hadden wij van onze kindse dagen nooit anders gehoord dan de zuivere waarheid, toch, wanneer God met een mens begint, wil hij het wel eerlijk bekennen, dat hij blind is. En hoe meer die Ster schijnt op een zaligmakende wijze, hoe meer duisternis wij in onszelf zullen waarnemen, hoe blinder wij worden in onszelf.

Maar wat een zalig voorrecht om door die dierbare Middelaar geleerd en onderwezen te worden. Wat een blijdschap ligt er in om Hem te leren kennen in de heerlijkheid van Zijn Persoon, maar ook in de heerlijkheid van Zijn bediening.

Onze bekering is geen grond voor de eeuwigheid, en met al onze bevindingen en ervaringen, hoe zoet ook, kan de breuk tussen God_ en onze ziel niet geheeld worden en de schuld van onze erf-en dadelijke zonde niet betaald wor-', .•, : •), Wij j.aoeten met alles omkomen en verloren gaan, zullen wij ooit in Christus gevonden kunnen worden; niet hebbende onze gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Met een andere grond dan Christus zuUen wij voor eeuwig omkomen.

Die Ster leidt dat volk. Hij opent voor hen de Schriften en maakt de verborgenheden Gods hun bekend. En als Hij met ons mee gaat, wat wordt het dan licht, maar ook warm. Dat zien wij bij de Emmaüsgangers. Wat is Christus tot verkwikking en tot vertroosting voor de Zijnen. Hij geeft hun licht over hun weg en pad, maar ook over de dood en het graf. Dat volk mag de Koning in Zijn schoonheid zien en dat vergelegen land, maar dan komt het kort bij.

Hij maakt de Zijnen tot kinderen des daags, tot kinderen des lichts, ja licht in de Heere, Efeze 5 : 8, en tot lichten in de wereld.

Wij vallen overal buiten, maar 't is alles Zijn eigen werk, dat zal juichen tot Zijn eer.

De scepter is een symbool van heerschappij.

Aan Christus wordt ook een scepter toegeschreven. „De scepter Uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid". Psalm 45 : 7.

Christus wordt een scepter toegeschreven: e. om de uitoefening van Zijn gerechtigheid, heerschappij en gezag over alle volken. „De Heere zal de scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: eers in het midden Uwer vijanden", (Psalm 110 : 29). 2e. Om Zijn rechtvaardige wraak over alle ongehoorzamen en wederspannigen te oefenen, en om gaven uit te delen aan degenen, die in zichzelf wederhorigen zijn, maar die onder Zijn heerschappij door genade leren bukken.

3e. Om Zijn macht en sterkte te kennen te geven, hoe Hij al Zijn vijanden verplettert, maar ook de Zijnen bewaart en beschermt.

Gols volk wordt koning af, en dan gaan zij Christus als Koning van hun hart en leven erkennen. Met zichzelf kunnen zij niet meer blij zijn, maar wel met hun Koning, van Israels God gegeven. Het is voor dat volk een zalige heerschappij, een liefelijke heerschappij.

Gr.-Rapids

Ds. W. C. LAMAIN

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Bileams profetie aangaande de komende Messias

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 1954

De Banier | 8 Pagina's